Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 16 Том 1/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Алєксєєв О.О., Мельничук І.М., Марчак Т.А., Райтаровська І.В.
ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ

Бекірова А.Р.
КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Березовська Л.І.
ПРОФЕСІЙНО-ЗОРІЄНТОВАНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Бобирєва О.С.
СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Budianska V.A., Marikivska H.A.
FORMING SPEECH COMPETENCE OF FUTURE ECONOMIES

Ваніна Н.М., Пащенко Т.М.
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Волошин В.Д.
ДО ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВОГНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ОСОБИСТОЇ БЕЗПЕКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА УКРАЇНИ

Даниленко О.Б.
ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ У ВИЩИХ МОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Демянчук М.Р.
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Дияк В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ І СЛУХАЧІВ У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В НАДПСУ

Дубровіна І.В., Куравська Я.Р.
ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Желясков В.Я.
КОНЦЕПЦІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Завгородній Д.С.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНОГО СКЛАДНИКА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ

Кокарєва А.М.
РОЗВИТОК ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ІДЕЙ ГУМАНІСТИЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Конівіцька Т.Я.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Копенкіна Л.О.
ПРИЧИНИ РЕФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ МАГІСТРАТУР ФРАНЦІЇ ТА СТАНОВЛЕННЯ ВИЩИХ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ВЧИТЕЛІВ ТА ОСВІТИ

Корєхов А.О.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ АВТОСПРАВИ ПРИКОРДОННИХ ПІДРОЗДІЛІВ У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Корж О.Ю., Калініченко В.І.
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Левенок І.С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Лещенко А.М., Кругла Н.А.
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОРЯКА ДАЛЕКОГО ПЛАВАННЯ

Лимар Ю.М., Демченко О.П., Турчина І.С.
ВИКОРИСТАННЯ ФІЛОСОФСЬКОГО ДІАЛОГУ У ФОРМУВАННІ НАВИЧОК ДЕМОКРАТИЧОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Марцинківський О.О.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПІВАКА: ТЕ ХНІЧНИЙ І ХУДОЖНІЙ АСПЕКТИ

Рижиков В.С.
ПАТРІОТИЧНЕВИ ХОВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ СКЛАДНИК ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА – ЗАХИСНИКА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Русалкіна Л.Г.
ЗАСТОСУВАННЯ СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ АНГЛОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Рябих С.С., Зеленська Л.Д.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗА УМОВ РЕФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Савицька А.Ю.
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ ІЗ СОЦІАЛЬНО ВИКЛЮЧЕНОЮ МОЛОДДЮ

Сікорака Л.А.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИЗНАЧЕННЯ СФОРМОВАНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ МАШИНОБУДІВНОГО ПРОФІЛЮ

Сташук О.А.
ТОНАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ АКАДЕМІЧНОГО РИСУНКУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Ткач Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КОЛЕДЖІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Тюріна В.О.
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ ЯК ФАКТОР РАЦІОНАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У КОНФЛІКТНІЙ СИТУАЦІЇ

Цуркан Т.Г., Руміга Т.О.
СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО ШКОЛИ ТА СІМ’Ї В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Цьома Н.С.
КОМПЛЕКС МЕТОДИЧНИХ УМОВ, ЗАВДАНЬ, ФОРМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Чубрей О.С.
АВТОРСЬКА СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Якубовська М.С., Будзінська В.М.
ДИСКУРС ВЗАЄМОДІЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ З МОДЕЛЯМИ ЕФЕКТИВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ: ПАРАДИГМА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ДОКТОРА ФІЛОЛОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА, ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ ТА РЕДАГУВАННЯ УКРА ЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ДРУКАРСТВА Н.В. ЗЕЛІНСЬКОЇ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ