Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 16 Том 2/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Гоголь Н.В.
ЗАСАДНИЧІ ІДЕЇ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВО-МЕТОДИЧНОМУ ДОРОБКУ ВЧЕНИХ 50-х–70-х РР. ХХ СТОЛІТТЯ

Зайченко Н.І.
ЗАКОНИ ВИХОВАННЯ ДУШІ ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Коляда Н.М., Моргай Л.А.
ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТА НАУКОВО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НИКИФОРА ЯКОВИЧА ГРИГОРІЇВА (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ)

Лавренко С.О.
НАСТУПНІСТЬ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ВИМІРАХ СЬОГОДЕННЯ: ЗДОБУТКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Пасечник Л.Л.
ЦЕНТРЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ: ЗАДАЧИИ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ГЕРМАНИИ

Поп О.Ю.
ПРОВІДНІЕКО ФІЛОСОФСЬКІ КОНЦЕПЦІЇ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ КАНАДИ

Хопта С.М.
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ У ДИТЯЧИХ ТВОРАХ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ (НА ОСНОВІ ЗБІРКИ «ГОДІ, ДІТОЧКИ, ВАМ СПАТЬ!»)

Чжан Гомінь
ХУДОЖНЬО-МЕНТАЛЬНИЙ ДОСВІД У КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ПАРАДИГМІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХОРЕОГРАФІЇ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Biriukova D.V., Tsvietaieva O.V.
TEACHING ENGLISH: PHONETICAL DIFFICULTIES

Васильєва М.П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В РІЗНОВІКОВІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ГРУПІ

Власова С.А., Іваненко М.В.
СЦЕНІЧНЕ ХВИЛЮВАННЯ ЯК НЕДОЛІК ВИКОНАВСЬКОЇ ПРАКТИКИ УЧНЯ-ВОКАЛІСТА

Єфремова М.М.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Козігора М.А.
ПСИХОЛОГІЧНА ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

Кухарчук І.О.
ВІДОКРЕМЛЕННЯ У СТРУКТУРІ ПРОСТОГО РЕЧЕННЯ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ

Фрумкіна А.Л.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ПРЕДМЕТНОЇ ТА ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

 

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Василенко О.М.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО КОНСУЛЬТУВАННЯ

Кальченко Л.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ ЩОДО ПРЕВЕНЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СИРІТСТВА В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ МІСТА

Степаненко В.І.
ІНСТИТУЦІЙНА СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФІЛАКТИКИ ПОВЕДІНКОВИХ ДЕВІАЦІЙ ОБДАРОВАНИХ УЧНІВ

Шаров С.В.
ДИДАКТИЧНІ ЧИННИКИ ТА УМОВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Власова І.В.
ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДОСВІД ПОЛЬЩІ

Іванов Є.В.
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Tryma K.A.
EUROPEAN STUDENTS’ ASSOCIATIONS AS STAKEHOLDERS OF QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION

Швидун В.М.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЮ ПЕДАГОГІЧНОЮ ОСВІТОЮ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Борхович С.М.
ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧОЇ УЯВИ У ФОРМУВАННІ ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Галацин К.О.
АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО АСПЕКТУ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

Гарбар Є.О.
ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кирилюк С.Д.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДЛІТКІВ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Stepanova D.V.
THE IMPLEMENTATION OF THE PEDAGOGICAL CONDITIONS AT THE REPRODUCTIVE AND ACTIVE STAGE OF TRAINING OF FUTURE DIPLOMATS IN INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

Харківський В.С.
СУТНІСНО-ЗМІСТОВИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ІЗ ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Ярошенко О.Л., Писарчик О.Л.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ВИЩОМУ ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ У ПРОЦЕСІ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ

 

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Кириліва В.О., Грицкова Ю.В.
СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ ЗДО ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ

Трофаїла Н.Д.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Пахомова О.В., Бондаренко О.В.
ПОНЯТТЯ «ВІРТУАЛЬНЕ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ» У СУЧАСНІЙ ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА ЗАРУБІЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

Рантюк І.І., Вакалюк Т.А.
СВІТОВИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НЕФОРМАЛЬНІЙ ОСВІТІ З УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ СПІВРОБІТНИКІВ ІТ-КОМПАНІЙ

Середа Х.В.
ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ