Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 20 Том 1

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Варгата О.В., Кулешова О.В., Міхеєва Л.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Гоголь Н.В.
ЗАСТОСУВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

Григоренко Г.В., Григоренко Д.П., Щигельська В.М.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВЧИТЕЛЯ ЯК КОМПОНЕНТ ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Дорошенко Т.М.
АНАЛІЗ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ (НА ОСНОВІ АНКЕТУВАННЯ)

Зайченко Н.І.
ОСВІТА ЯК ПІДВАЛИНА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІСПАНСЬКОЇ ПРЕСИ 1898–1899 РР.)

Колеснік К.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ

Кравцова Н.Г.
СКЛАДНИКИ ПРАГМАТИСТСЬКОЇ ТЕОРІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ, ОБГРУНТОВАНІ ДЖОНОМ ДЬЮЇ

Кульчицький В.Й.
РОЗВИТОК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІ (РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ)

Пасічник Л.В.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ» В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ: ВАРІАТИВНІСТЬ ПІДХОДІВ

Поп О.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ У СЕРЕДНІХ ШКОЛАХ КАНАДИ

Цибулько О.С.
ДУХОВНІСТЬ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ІДЕЇ ЗАХІДНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Юрко К.В., Меркулова Н.Ф., Могиленець О.І., Cоломенник Г.О.
МЕДИЧНА ЕТИКА В СИСТЕМІ КООРДИНАТ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ

 

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Казачінер О.С.
КАЗКОТЕРАПІЯ ЯК ЗАСІБ ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ІЗ ТРУДНОЩАМИ У ЗАСВОЄННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Акімова О.В., Захарченко Н.В.
СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ В ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Аніщенко В.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КРЕАТИВНОСТІ

Бабкін В.В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК ЯК СУЧАСНА НАУКОВА ПРОБЛЕМА

Баглай О.І., Камінська О.М.
ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Біляковська О.О.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Болгар О.М.
ВПЛИВ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ

Борозенець Н.С., Шишенко І.В.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Веремчук А.П.
ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: СУЧАСНИЙ ВИМІР

Волошенко М.А., Азаркина А.В.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ БУДУЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА К ПСИХОЛОГО-КОРРЕКЦИОННОЙ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Главацька О.Л., Олійник Г.М.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Довгань Л.І.
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Жуковська І.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Задорожна-Княгницька Л.В.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ МАГІСТРІВ – МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Козубовський Р.В., Козубовський М.Р.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З «ДІТЬМИ ГРУПИ РИЗИКУ» В США

Козяр М.М.
КОМП’ЮТЕРЕЗАЦІЯ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЛЯ СФЕРИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Клочко О.О., Клочко О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЗМІСТОВІ ЗАСАДИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Молоченко І.А.
СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗА КОРДОНОМ: КРАЩИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

Сердюк Н.М., Рудакова В.Ю.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК РЕГУЛЯТОРИ ЕМОЦІЙНОГО КЛІМАТУ СІМ’Ї

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ