Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 21 Том 2

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Калініна Л.В., Телешман Ю.Б.
МЕДІАОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ВМІНЬ XXI СТОЛІТТЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

Качур І.І.
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ЯК КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кіцера Н.І., Ковальчук Л.Є., Бондаренко М.В.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ІНТЕГРУВАННЯ КУРСУ «ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ»

Маковєй О.М., Маковєй Р.Г.
СТРАТЕГІЇ ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ЗВО

Мисик О.А.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ВІДДІЛЕННЯ ЛІКАРНІ» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ (СТАТТЯ 1)

Мовчан Л.В., Комісаренко Н.О., Каричковська С.П., Чучмій І.І.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД)

Москалюк О.В., Ківенко І.О.
СТРУКТУРА ЗМІСТУ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПУБЛІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ

Огарь Ю.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОКЛАСНИКА У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ НА ЗАСАДАХ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

Пільова С.Г., Панасюк І В., Бандура В.А.
ВПЛИВ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ НА ФІЗИЧНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пінчук І.О.
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Андрейко Б.В., Біль А.Р.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ГІПЕРАКТИВНИМ РОЗЛАДОМ ІЗ ДЕФІЦИТОМ УВАГИ

Канарова О.В., Нікіренкова А.Ю.
ОРГАНІЧНА ПАТОЛОГІЯ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАТРИМКИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Ковиліна В.Г.
ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ ІЗ НАСЛІДКАМИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО УРАЖЕННЯ МОЗКУ

Нагорна О.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Татьянчикова І.В.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Ферт О.Г.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Ширіна А.В.
ФОРМУВАННЯ У СТАРШОКЛАСНИКІВ ІЗ ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Задорожна М.В.
РЕАЛІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДІЛЬНИЧНИХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

Заліпська І.Я., Мельник Т.П.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «СУЧАСНІ МЕДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ. УРОК 2» ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА» ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Казакевич О.І.
ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ МАРКЕТОЛОГІВ ЯК СУЧАСНИЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ФЕНОМЕН

Клєба А.І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Коваленко Л.В.
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ковальська В.С.
ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Козак Х.І.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Колісніченко В.В., Боровик М.О.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

Колоніна Л.Г.
ДІАГНОСТИЧНІ МАРКЕРИ СФОРМОВАНОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Kopochynska Yu.V.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Король Я.І., Суслов В.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОВІЙСЬКОВИХ ТАКТИКО-СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Красовська О.О.
ВИЯВЛЕННЯ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ДО МИСТЕЦЬКО-ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кримчак Л.Ю.
ПАРОСТКИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ РОБОЧИХ КАДРІВ У РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ

Куліда О.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Маслова К.І.
ОЦІНКА ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦЯ ЯК МОТИВАЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ

Матвієнко О.В., Попова Л.М.
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Мельниченко Г.В.
МЕТОДИКА КОНТРТЕКСТІВ ЯК ЗАСІБ АКТИВАЦІЇ ІНШОМОВНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Несторук Н.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Павлічук В.І., Чайка В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАСОБАМИ ФОРМУВАННЯ ІМПЕДАНСУ ЯК ОСНОВНОГО ЗАХИСНОГО МЕХАНІЗМУ ГОЛОСОВОЇ ФУНКЦІЇ

Партола В.В., Смолянюк Н.М., Собченко Т.М.
ПОНЯТТЯ «ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ» МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пахомова Т.О., Піддубцева О.І.
CASE-STUDY ЯК ЗАСІБ ІННОВАЦІЇ НІМЕЦЬКОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АГРОНОМІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО СПІЛКУВАННЯ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Адамюк Н.Б.
ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ КООПЕРАЦІЇ СТУДЕНТІВ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ТА ПЕРЕКЛАДАЧІВ ЖЕСТОВОЇ МОВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Berestok O.V., Shcherbyna Yu.M., Chyrva A.S.
НАВЧАННЯ ПРОТЯГОМ ЖИТТЯ: ПРАКТИЧНІ ТА ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ ДОРОСЛИХ

Леонова В.І., Віцукаєва К.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНА РОБОТА ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Овчарова Л.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСКЛЮЗІЇ МОЛОДІ З ТИМЧАСОВО НЕПІДКОНТРОЛЬНИХ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ

Spirina Т.P., Liakh T.L.
THE PROBLEM OF SOCIAL PREVENTION OF GENDER INEQUALITY IN MILITARY SERVICES

Субашкевич І.Р., Сеньків Х.Т.
ВПЛИВ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПІДЛІТКІВ

Шульгіна Л.І.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДО СТВОРЕННЯ ДОСТУПНОГО СЕРЕДОВИЩА

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Гагарін М.І.
ЕТАПИ ПРОЄКТУВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Іваненко В.В., Непша О.В., Суханова Г.П., Ушаков В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кудла М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Рогова Т.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ

Степанюк І.В.
ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЗАСОБАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА (НА ПРИКЛАДІ ПАЛАЦУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МІСТА ЛУЦЬКА)

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ