Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 22 Том 3

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Никифоров А.М.
РОЛЬ ЗЕМСЬКИХ УСТАНОВ У СТАНОВЛЕННІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙСТРІВ ХУДОЖНЬОЇ КЕРАМІКИ В ЗАКЛАДАХ ХУДОЖНЬО-РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Пилаєва Т.В.
ДО ПИТАННЯ ПРО СИСТЕМУ ВИЩОЇ ОСВІТИ АВСТРАЛІЇ

Розгон В.В.
ІДЕЇ ГУМАННОЇ ПЕДАГОГІКИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА СТОРІНКАХ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЧАСОПИСІВ

Філоненко О.В., Акімкін О.М.
РОЗВИТОК ПРИВАТНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ НА ЄЛИСАВЕТГРАДЩИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ) В РЕЦЕПЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ

Цюприк А.Я.
ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ РОЗВИТКУ САМОСТІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ясінський В.П.
ГУМАНІЗАЦІЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН – ЧИННИК РОЗВИТКУ ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Семененко І.Є., Тохтар Г.І.
ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОЇ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сергієнко М.С., Пантелєєва О.Я., Підлужна І.А.
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ВИКОРИСТАННЯМ НЕЙРОДИДАКТИКИ

Таблер Т.І.
ДО ПИТАННЯ РОЗПОДІЛУ КОМП’ЮТЕРНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ ЗА РІВНЯМИ ІНТЕРАКТИВНОСТІ

Триндяк І.М.
ІНТЕНСИВНЕ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СЛУХАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Христенко Д.О.
ФОРМУВАННЯ ВИХОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАСОБАМИ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ

Chornobai V.G.
MOST ACTIVE AND INTERACTIVE TECHNOLOGIES FOREIGN LANGUAGE TEACHING OF STUDENTS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL COMPLEX

Школа О.М.
КУРС «ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ФІТНЕС» В АСПЕКТІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шовковий В.М., Дружченко Т.П., Ткаченко О.Г.
ДОБІР МОВНОГО ТА МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО УСНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Мартинюк Т.А.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ ЗАСОБАМИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНІМАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Починкова М.М.
МОНІТОРИНГ ЗМІСТУ І СТРУКТУРИ ЗАРУБІЖНИХ САЙТІВ ІЗ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Ребуха Л.З., Боршуляк Н.С.
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ: СУТНІСНІ ОЗНАКИ ТА РОЗВИТКОВІ УМОВИ

Рябокучма Т.О., Кельман А.В., Хмель О.В., Костик О.І.
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ У СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ

Самойленко О.О.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Stukalo О.А.
LATIN TERMINOLOGY IN THE PROFESSIONAL SPEECH OF FUTURE VETERINARIANS

Ткаченко Н.М., Ткаченко І.О.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Томіліна А.О.
ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ MOODLE ЯК ЗАСОБУ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Фоменко Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ЗВО

Харківська А.І.
ВПРОВАДЖЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ МОДЕЛІ СИСТЕМИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Хміль І.Ю.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ІЗ МЕДИЧНОГО ПРАВОЗНАВСТВА

Цокур О.С.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ З ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ УЧНІВ

Чжан Лиан
СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ ІЗ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ

Шагова О.Ю.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Шишенко В.О., Канівець Н.Г.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ

Шмоніна Т.А.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО РОБОТИ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Шумейко З.Є.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Юзик О.П.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В УКРАЇНІ ТА РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА

Юник І.Д.
БРЕНД ТА ІМІДЖ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ: КОРЕЛЯЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕПТІВ

Ящук О.В.
ЧИННИКИ ВИНИКНЕННЯ КРИЗИ В ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Ташкінова О.А., Сібгатулліна І.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ ЗА УЧАСТЮ ФАХІВЦІВ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Сидорук А.В., Бондар В.Л.
ВПРОВАДЖЕННЯ СКЛАДНИКІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ В ІНКЛЮЗИВНЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

 

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Ямчинська Г.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІДЕЙ РУДОЛЬФА ШТАЙНЕРА В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

 

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Тамаркіна О.Л., Байдак Л.І.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЗВО

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Круглик В.С., Прокоф’єв Є.Г., Медведев Є.Л., Маринов А.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Лаврова А.В.
НАВЧАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕРНО ОРІЄНТОВАНИЙ КОМПЛЕКС ІЗ ФІЗИКИ

Маринченко Г.М.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Чекрій І.І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЮНЕСКО)

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ