Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 24 Том 1

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Ажиппо О.Ю., Проценко У.М.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ФІЗКУЛЬТУРНОГО ПРОФІЛЮ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ (20-70 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

Батарейна І.О.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Вихрущ В.О.
ПРЕДМЕТНИЙ КЛАС ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН У КУЛЬТУРНО-АНТРОПОЛОГІЧНІЙ КОНЦЕПЦІЇ П. КАПТЕРЄВА

Ворона Л.І.
МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ – СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ

Domańska Joanna M.
THE GENESIS AND DEVELOPMENT OF ORPHANAGES IN POLAND UNTIL 1989

Лялюк Г.М.
ІДЕЇ КОРДОМЕДІЙНОСТІ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ-СИРІТ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Архіпова Т.Л., Гоменюк З.П., Архіпова К.С.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ: МОВНА ЧИ МОВЛЕННЄВА КОМПЕТЕНЦІЇ

Білошицький В.В., Кириченко В.М., Дмитренко С.М., Яковлів В.Л., Коновалов Д.О.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Бобир О.І.
КОМПОНЕНТНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ «ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНЕ СВІТОБАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ХУДОЖНИКІВ»

Бондаренко А.В.
ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬОЇ-СЕМІОТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Гайдай І.О.
МОВНА ПРОФЕСІЙНА ТА ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ІЗ ПРИКЛАДНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В УКРАЇНІ

Гелеш А.В.
МАТРИЦЯ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЕКСПЕРТА З АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Ігнатьєва Я.В.
ФЕСТИВАЛЬНО-КОНКУРСНИЙ РУХ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Кириченко Т.О., Рідель Т.М.
НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ CLIL ТЕХНОЛОГІЇ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Гноєвська О.Ю.
РЕЗУЛЬТАТИ ФОРМУВАННЯ КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ З ІНТЕГРОВАНОЮ ТА (АБО) ІНКЛЮЗИВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Дутковська Р.В.
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ІНДИВІДУАЛЬНО

Лещій Н.П.
ВПЛИВ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Мартинюк Т.А.
СУТНІСТЬ АНІМАЦІЙНОГО ПІДХОДУ В КОНТЕКСТІ РОБОТИ З МОЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Полупанова Я.М.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРІВ НА ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ферт О.Г.
ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗІЇ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Борейчук Д.Г.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Василиків І.Б.
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Вихор В.Г.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДІЛОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Головченко Г.О.
АМЕРИКАНСЬКИЙ ДОСВІД КОРПОРАТИВНОГО НАВЧАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Гончарук О.В.
ІНТЕГРАТИВНА ХУДОЖНЬО-ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ ДІТЕЙ

Гречаник Н.І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ: ПРОГРАМА ФОРМУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Гуменна О.А.
РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМ ПОДВІЙНИХ/СПІЛЬНИХ СТУПЕНІВ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ РІВЕНЬ

Гуменюк В.В.
СУТНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО СКЛАДНИКА ТА ПЕДАГОГІЧНІ ФУНКЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ

Данильченко О.Д.
УПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОЗВІЛЛЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЯК НАУКОВА І ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Дяченко А.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ХУДОЖНЬОГО ПРОЄКТУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ НАЦІОНАЛЬНОГО ДИЗАЙНУ

Єсіпова О.О.
МОДЕЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Заслужена А.А., Мірошник С.О.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛЮРИЛІНГВАЛЬНОГО ПІДХОДУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

Зеленська Л.Д., Попова О.В., Шарапова О.В.
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦІЯНТІВ

Капінус О.С.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Кисла О.Ф., Коваль В.О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Кіндрат П.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СЕРЕД СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ковальська В.С.
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Крикун В.Д., Прокопенко А.А.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Левко М.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Лю Мейхуанъ, Кравченко Г.Ю.
ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ І ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Могилка О.П.
СИСТЕМА СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ ПІДЛІТКІВ – СПОЖИВАЧІВ НАРКОТИКІВ У ЦЕНТРАХ ДЕННОГО ПЕРЕБУВАННЯ

Рідкодубська Г.А.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

Сидорук І.І.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ОНЛАЙН-СЕРВІСУ LEARNINGAPPS

Суліцький В.В., Конопацька Ю.В.
СОЦІАЛЬНІ РИЗИКИ ПОВТОРНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У КОНФЛІКТІ ІЗ ЗАКОНОМ

Черниш О.О.
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Ісаєв М.А.
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ

 

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Миськова Н.М.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Власко C.В., Шемчук В.А., Корнієнко О.Д., Тріщун Р.М., Василенко М.М.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТРАВМАТИЗМУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ АРМСПОРТОМ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ