Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 29 Том 2

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Дмітрієва Н.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ»

Москаленко М.П., Міронець Л.П., Торяник В.М.
МОЖЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФЕРМЕНТАТИВНОГО КАТАЛІЗУ В КУРСІ БІОЛОГІЇ НА ПРОФІЛЬНОМУ РІВНІ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Новіцька О.І., Мисик О.А.
ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «ПЕРША МЕДИЧНА ДОПОМОГА» НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ СТУДЕНТАМИ-ІНОЗЕМЦЯМИ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (СТАТТЯ 1)

Рудюк Т.В.
РОДИННА ЛЕКСИКА В КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЯХ ВЕСІЛЬНИХ ЮВІЛЕЇВ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Самойленко О.А., Скляренко В.П., Нестеренко О.О., Карпенко С.І., Левченко С.В.
МЕТОДИКА РОЗРОБЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ ПІД ЧАС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ОДНОБОРСТВАМИ

Ciladi V.V.
FORMING FOREIGN LANGUAGE LEARNING STRATEGIES AND FRAMEWORK TO PRIMARY SCHOOL CHILDREN

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Маланюк Н.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

Малик Т.В., Грицик Г.О., Малик Л.Б.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ І ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мірошниченко В.М.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Пальшкова І.О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Паскаль О.В., Колбіна Л.А.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ДО ВАГІТНОСТІ Й БАТЬКІВСТВА В МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ

Петрик Д.П.
НАВЧАННЯ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Пільова С.Г., Бандура В.А.
МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКОВАНИХ ГРАВЦІВ У ВОЛЕЙБОЛ І ГАНДБОЛ

Плаксін А.А.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Поліщук Н.М.
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Rzayeva Firuza
MOTIVATION OF STUDENTS FOR INDEPENDENT WORK DURING TRAINING ACTIVITIES

Рябець І.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗІ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ЗВО УКРАЇНИ

Самойленко О.О.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Семененко І.Є.
ФОРМУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПЛАНУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА ЗА ДОПОМОГОЮ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМИ ZOOM

Сіренко А.Є., Лисенко Є.В.
КРИТИЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ ЯК НЕОБХІДНИЙ ФАКТОР МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ НА КУРСАХ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Скакун Н.С.
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ З РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ

Теличко Т.В.
СТРУКТУРНІ СКЛАДНИКИ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Фодор К.Й.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ НА ЗАСАДАХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ: АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ

Халецька К.В.
ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМИ У ФОРМУВАННІ ПРОГНОСТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Шолох О.А.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ

Яцюк Ю.А.
ФОРМУВАННЯ МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Сидоренко В.В., Денисова А.В., Сахно О.В., Кулішов В.С.
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Москальова Л.Ю.
ГЕНДЕРНА ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ІНДИКАТОР ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Цимбрило С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ СЕРЕДОВИЩНОГО ПІДХОДУ

Шлєіна Л.І.
КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ У СТУДЕНСТВА АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Марєєва Т.В., Бабачук Ю.М.
РОЗВИТОК РУХОВОЇ ТВОРЧОСТІ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ РУХЛИВОЇ ГРИ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Євминець М.П., Коваленко О.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ LEGO НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Лобова О.В., Парфілова С.Л., Пушкар Л.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Хацаюк О.В., Єлісєєва О.С., Жуков В.Л., Клименко В.П., Бережний Ю.М.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ В РІЗНИХ УМОВАХ СЛУЖБОВО-ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Лупаренко Л.А., Мар’єнко М.В., Носенко Ю.Г., Сухіх А.С., Шишкіна М.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ: ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ СИСТЕМИ ВІДКРИТОЇ НАУКИ В НАВЧАННІ І ПРОФЕСІЙНОМУ РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ

Олійник С.В., Левачкова Ю.В., Бобро С.Г.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Орищин Т.М., Ваврик Т.О.
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ВИКЛИКАХ СУЧАСНОСТІ

Шаповалова О.В., Бутенко В.Г., Васько О.О.
МОНІТОРИНГ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Ящук С.М., Гончар Г.І., Маслюк Р.В., Комар В.П., Мудрик В.Г.
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ СПОРТОМ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ

РОЗДІЛ 8. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Ємчик О.Г.
ЕЛЕКТРОННІ ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З МНОЖИНАМИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ