Випуск 3/2018

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Жозе да Коста Г.О.
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РІВНЯ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Іващенко В.М.
ВІДОБРАЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 1920-х РОКІВ (НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСУ «РОБІТНИК ОСВІТИ»)

Красюкова М.М.
ВПЛИВ ІСТОРИЧНОГО АСПЕКТУ У ФОРМУВАННІ КОНФЕСІЙНОГО СКЛАДУ НАРОДІВ ПІВНІЧНОГО ПРИАЗОВ’Я НА КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІЙ РОЗВИТОК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Мелещенко А.А.
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У СТАНОВЛЕННІ ЄВРЕЙСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХVІІІ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ.

Окольнича Т.В.
СВОЄРІДНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ У СТАВЛЕННІ ДО СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКОЇ ДИТИНИ В ЕТНОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛАХ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Тимчик М.П.
СВОЄРІДНІСТЬ СОЦІАЛЬНИХ ЯВИЩ У СТАВЛЕННІ ДО О. ДУХНОВИЧ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПЕДАГОГІКИ

Khamuliak N.V.
LISTENING FOR THE SAKE OF SPEAKING OR VICE VERSA

Штань О.О.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСАД ДІЯЛЬНОСТІ ДИТЯЧИХ МІСТЕЧОК В УКРАЇНІ (20–30 РР. ХХ СТОЛІТТЯ)

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Барадія Н.Г.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ГРАМОТНОСТІ В ГІМНАЗІЇ ТА ЛІЦЕЇ

Кісіль Л.М.
ТЕКСТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ ДІАЛОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Поліщук Л.П., Пушкар Т.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Білан В.А.
СУТНІСТЬ ТА СПЕЦИФІКА КОРЕКЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАЦІ ДЕФЕКТОЛОГА

Михновецька І.В.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТРАСУБ’ЄКТНОГО КОМПОНЕНТА ВЗАЄМОВІДНОСИН У СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З СИНДРОМОМ ДАУНА (ЗА УСТАНОВЧО-МОТИВАЦІЙНИМ КРИТЕРІЄМ)

Черніченко Л.А.
СТАН УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНИХ УМОВАХ ДОШКІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Бацуровська І.В.
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

Безсмертна В.І.
МОДЕЛЬ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЦЕНТРУ ҐЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА

Бутенко В.Г., Павлущенко Н.М.
ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНЕ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Височан Л.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ КРАЄЗНАВЧОГО МАТЕРІАЛУ

Волошина О.С.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ

Галущак І.Є.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІКИ

Гириловська І.В.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Джавадова П.А.
ВОПРОСЫ ОБУЧЕНИЯ УСТНОЙ ИНОЯЗЫЧНОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ

Діденко Є.П.
ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Дьома Н.С.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ЮРИСТІВ ДО ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

Іванова О.А.
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Ільчук Л.П.
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ДЗВОНАРСТВА

Колечинцева Т.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ФІЗИКИ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МОРСЬКОГО СПРЯМУВАННЯ

Криштанович С.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Максимова К.В.
АНТРОПОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИВЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЗДОРОВ’Я» ТА «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» З ПОЗИЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ АКСІОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ФІТНЕС-КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Онищук І.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Повстин О.В.
ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ І СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ

Прокопчук В.Ю.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Пшенична Н.С.
ФОРМУВАННЯ ХІМІЧНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ

Радченя І.В.
СПЕЦИФІКА ВИКОРИСТАННЯ ЖИТТЄВОТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Ребуха Л.З.
ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ У ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Семененко І.Є.
ПОЛІКУЛЬТУРНА САМООРГАНІЗАЦІЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Стамбульська Т.І.
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Тимощук І.В.
ЗНАЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

Ткаченко Н.М.
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Фірсова І.В.
УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА-ПЕДАГОГА

Шабалдак А.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАУКОВІ ОСНОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ КУРСАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шеян М.О.
РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Шукатка О.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНОГО НАПОВНЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ»

Ястребова В.Я.
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОГО ДОСВІДУ КЕРІВНИКІВ СУЧАСНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Казаннікова О.В.
СПЕЦИФІКА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Котловий С.А.
СОЦIАЛЬНО-ПЕДАГОГIЧНИЙ ЗМIСТ МЕДIАЦIЇ В КОНФЛIКТНИХ СИТУАЦIЯХ ПIДЛIТКIВ

Кравченко О.О.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНОЇ ПРАКТИКИ: З ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ

Кучер Г.М.
СОЦІАЛЬНА РОБОТА В УКРАЇНІ: РОЗВИТОК У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Острянко Т.С.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРОВАНОСТІ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Рудкевич Н.І.
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Леонідова Н.Г.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ШКІЛЬНОГО МУЗЕЮ В РОБОТІ ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Мацапура Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Бабкіна М.І.
ІНТЕГРУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Бoгдaн З.П., Ткaчук С.М.
ПEДAГOГIЧНE ЗНAЧEННЯ УКРAЇНСЬКOГO ДИТЯЧOГO ФOЛЬКЛOРУ

Данченко І.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЗРІЛОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ АГРАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Корякіна І.В., Труш І.А.
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ 6-ГО РОКУ ЖИТТЯ НА ЗАСАДАХ ВІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Подчерняєва Н.Д.
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ДІЯЛЬНОСТІ ЄВРОКЛУБУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ОСНОВА МІЖНАЦІОНАЛЬНОГО СПІЛКУВАННЯ

Поліщук О.П.
РОЛЬ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Просенюк А.І.
ТЕХНОЛОГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ З РОДИНАМИ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Томашівська М.М.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Шинкаренко В.В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

 

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Романюк А.А.
ЗВ’ЯЗОК МІЖ ЗАСОБАМИ І ФОРМАМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Изворска Д., Славова С.
ПРОСТЕЙШИЕ ГРАФЬІ С MAPLE В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ