Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 31 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Голуб Т.П., Жигжитова Л.М., Назаренко О.І.
НОВА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА В РЕАЛІЯХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Зайченко Н.І.
ВИМІРИ МОРАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ В ІСПАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ НА МЕЖІ ХІХ – ХХ СТ.

Ільницька Л.В.
ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД СТАНОВЛЕННЯ ПРЕДИКАТІВ ХУДОЖНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ісламова О.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧІВ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ПРИКОРДОННИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Костенко Л.Д.
ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ)

Таможська І.В.
МЕТОДОЛОГО-ТЕОРЕТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Федун Д.С.
ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Адамчук Ю.Д.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

Антіпова Ж.I., Барсукова Т.О., Кучеренко Г.В.
ГНУЧКІСТЬ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ПІДВИЩЕННІ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Барабаш И.В.
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

Білозерська Г.О., Дабіжа К.Л., Ковальчук В.В., Сізова Н.С.
ПРОБЛЕМА ПІДВИЩЕННЯ ХУДОЖНЬО-ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ У КЛАСІ ДИРИГУВАННЯ

Бондаренко Є.В.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Галіцан О.А., Осипова Т.Ю., Щекотиліна Н.Ф.
ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ЗДАТНОСТІ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ФАСИЛІТАЦІЇ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Горянський В.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УМОВАХ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ, ЗОКРЕМА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ДИЗАЙНУ

Грицик Н.В., Скорик Т.В.
ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ЯК НАПРЯМ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Демченко Л.В.
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Желанова В.В.
ФАСИЛІТАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА

Зігунов В.М.
ЗАРУБІЖНИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ СФЕРИ СОЦІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ

Іщенко М.В.
ОЗДОРОВЧІ МЕТОДИКИ У ВПРАВАХ НА ДИХАННЯ ДЛЯ АКАДЕМІЧНИХ ВОКАЛІСТІВ

Липовецька Є.Ю.
КОМПЕТЕНТНОСТІ З МИСТЕЦТВА ХУДОЖНЬОГО ТКАЦТВА ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Лобачова І.М., Помирча С.В., Луценко Н.О.
ГЕНДЕРНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА В МЕЖАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ ЗВО

Мазуренко О.О.
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Мазуренко Ю.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕХАНІКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Мамчич О.Б., Михайленко О.В.
ФОРМУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Мельник Л.В., Малашевська І.В., Лазука М.М.
ВИХОВНИЙ ВПЛИВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ

Мірошніченко В.І., Озимовський В.В.
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПЕРСОНАЛУ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Невзоров Р.В.
ПРОБЛЕМНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЛЬОТЧИКІВ ДО БОЙОВИХ ПОЛЬОТІВ У СВІТЛІ СУЧАСНИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ І НОРМАТИВНИХ ВИМОГ ДО НИХ

Онищенко Н.П.
ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Охріменко О.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Полещук Л.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ АСПЕКТ

Роїк Ю.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ З ЕТНОДИЗАЙНУ КЕРАМІКИ

Саган Н.Т., Заяць Л.М., Жураківська О.Я., Антимис О.В., Дутчак У.М., Міськів В.А.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ – РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ

Саєнко Н.С., Галацин К.О.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Снітовська О.Й., Царик Г.М.
ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ОНЛАЙН-ЗАНЯТЬ ZООМ

Tymoschuk N.M.
FORMATION OF ENGLISH COMPETENCE IN DIALOGUE SPEECH OF FUTURE SPECIALISTS IN HOTELS, RESTAURANTS AND CATERING

Титок І.В.
ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ З ПРАВА

Тулякова К.Р.
ТЕХНОЛОГІЯ МОВНО-КОНФЛІКТНОГО МОДЕЛЮВАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Хома Т.В., Стеблюк С.В.
ІНТЕГРАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ