Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 31 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Богатов А.О.
ЗМІНИ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ ЗА ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ ВІЛЬНОЮ БОРОТЬБОЮ ПРОТЯГОМ НАВЧАННЯ

Butkovska N.O.
ORGANIZATION OF EDUCATIONAL AND METHODOLOGICAL WORK IN THE SYSTEM OF DISTANCE LEARNING

Волкова С.Г., Мелешко І.В.
ПРОЄКТНИЙ МЕТОД ЯК ОДИН ІЗ КОМУНІКАТИВНИХ ПІДХОДІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Горобець С.І.
ОСНОВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

Запорожченко Т.П.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Коротка Н.В., Підколесна Л.А.
ДІЛОВА ГРА ЯК МЕТОД АКТИВНОГО НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Кравченко О.Л.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗА ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Kutsenok N.M., Yamshynska N.V., Stavytska I.V., Svyrydova L.H.
PSYCHOLINGUISTIC FEATURES OF FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Маєвська О.М.
ТЕХНІКИ КОУЧИНГУ НА УРОКАХ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ

Москаленко М.П., Міронець Л.П., Вакал А.П., Торяник В.М.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Сем’ян Н.В.
ВИКОРИСТАННЯ КРЕОЛІЗОВАНОГО ТЕКСТУ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ЗАСОБУ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Триндяк І.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ В СТУДЕНТІВ УМІНЬ РОЗУМІННЯ АНГЛОМОВНИХ АУДІОТЕКСТІВ

Хлопик І.Я.
РОЛЬ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН У СУЧАСНІЙ ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ

Чжао Юйсян
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Shostak I.I.
PROJECT TASKS – MOTIVATION TO USE A FOREIGN LANGUAGE IN PRACTICE

Яцина О.Ф.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 4. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бистранівська О.С.
ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Бойчук Ю.Д., Казачінер О.С.
ТЕХНІКА «ШЛЯХ ГЕРОЯ» В КАЗКОТЕРАПІЇ

Новак О.М.
ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Полупанова Я.М.
ВИДИ СЕРВІСНОЇ ПІДТРИМКИ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Балдинюк О.Д.
ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Моргай Л.А.
ПРОФЕСІЙНІ ОБОВ’ЯЗКИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА В РОБОТІ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Олійник Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ З ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Парфанович А.Я., Олексюк Н.С.
ТЕОРЕТИЧНО-ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕТЕРМІНАЦІЇ СІМЕЙНОГО НАСИЛЬСТВА СЕРЕД МОЛОДИХ ПАР

Сабат Н.В., Ковбас Б.І., Маковійчук Л.Ю.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Слободянюк О.М.
ПОЛІТИКИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ЯК ФАКТОР ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТІВ (ДОСВІД США)

Швидун Л.Т.
ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ ЯК СКЛАДНИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЯКОСТІ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бєляєв С.Б., Місяк Ю.В.
СУТЬ ТА ЗМІСТ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гаращенко Л.В., Шинкар Т.Ю.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Ємчик О.Г.
ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНІ СИТУАТИВНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Карпенко О.Є., Чепіль М.М.
ПЕДАГОГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ

Ляпунова В.А., Добровольська Л.П., Городнича С.В.
МЕДІАСЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Нежура Т.В., Собчук А.А.
СТАТЕВЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАСТУПНОСТІ СИСТЕМ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Чорна Г.В., Скірко Г.З.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В РІЗНИХ ВИДАХ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРИРОДІ

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Buzhykov R.P., Buzhykova R.I.
THE USE OF INNOVATIVE COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FORM OF DISTANCE LEARNING IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS DURING A PANDEMIC

Вакалюк Т.А., Черниш О.А.
ПРОБЛЕМА ПРОЄКТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТЛУМАЧНИХ СЛОВНИКІВ У ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ

Герасименко Л.С., Муравська С.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ АВІАЦІЙНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Каніболоцька О.А.
ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 10. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Брушневська І.М.
ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Мартинюк Т.А.
РІВНІ ТА ПРОГНОЗОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗАЛУЧЕННЯ МОЛОДІ ДО АНІМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пріма Д.А., Вітюк В.В.
ДО ПИТАННЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ЛІНГВОДИДАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ