Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 32 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Опалюк Т.Л., Миронова С.П.
КОНФЛІКТОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ: ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ГУРТУВАННЯ ТА ІНКЛЮЗІЇ

Проскурняк О.І.
МУЗИКОТЕРАПІЯ У КОРЕКЦІЇ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Садова І.І., Колток Л.Б.
ТЕХНОЛОГІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ПІДХОДІ

Цимбал-Слатвінська С.В.
ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВОГО ПРОЦЕСУ: МОДИФІКАЦІЯ СПІВПРАЦІ ЛОГОПЕДА ТА БАТЬКІВ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Dr. Ayad hayawi Al Atabi
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR BUILDING COMPETENCE IN TEACHING PAINTING TO FUTURE ARTISTS

Аніщенко В.О., Разумейко Н.С., Олефір Л.І.
ІННОВАЦІЙНІСТЬ СИСТЕМИ СТУПЕНЕВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ

Байша К.М., Стеценко Н.М.
ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДМЕТНО-МОВНОГО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ

Бахтіярова Х.Ш., Дмитриченко М.Ф., Бондар Н.М., Грищук О.К., Савостін-Косяк Д.О.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО В ЧАСИ СОЦІАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ ТА ПЕРЕТВОРЕНЬ

Бацуровська І.В., Доценко Н.А., Горбенко О.А., Кім Н.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ВІДКРИТИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Богдан З.П., Зиско В.В., Шуль Г.К.
ГАРМОНІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ВПЛИВІВ ЗА В. СУХОМЛИНСЬКИМ: КЛЮЧОВІ ДОМІНАНТИ

Бредньова В.П., Прохорец І.М., Смичковська О.М., Михайленко Е.В.
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Бусько М.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ІММІГРАНТІВ У СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ КАНАДИ

Бухнієва О.А.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ТЕОРІЇ МУЗИКИ ТА СОЛЬФЕДЖІО ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Вознюк О.М., Лехіцький Т.В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Волкова Л.В.
ОГЛЯД ЗМІН КУРИКУЛУМУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ З ПОЗИЦІЙ МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛІЗМУ

Duzhyk N.S.
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES: FROM ORIGINS TO CONTEMPORARY TRENDS

Zheliaskov V.Ya.
INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS IN THE FUTURE NAVIGATORS’ TRAINING TO PROFESSIONAL COMMUNICATION

Жуковська І.О.
НАВЧАЛЬНІ ТЕСТИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Колбіна Л.А., Паскаль О.В.
ДІАГНОСТИКА ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ ВПЛИВУ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО КОЛЕКТИВУ НА АДАПТАЦІЮ ПЕРШОКУРСНИКІВ

Красовська О.О., Марчук О.О., Мельничук Л.Б., Шкабаріна М.А.
ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Кушпіт У.В.
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Липченко Т.С.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕНТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Муравйова І.О., Мар’янко Я.Г., Осадча А.О.
SOFT SKILLS У СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Nabok A.I.
THEORETICAL BACKGROUNDS TO COGNITIVE LANGUAGE MODELS: IMAGE SCHEMAS

Некислих К.М.
ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Новак І.М.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Онищенко Н.П.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Павлишинець К.Ю.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Павлова О.Г., Пилипенко Н.В.
ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНА МОДЕЛЬ ОСОБИСТОСТІ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Руденко Ю.А., Непомняща І.М., Просенюк А.І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ЗДО В УМОВАХ ДЕРЖАВНОГО ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ

Салейчук Е.В.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Семененко І.Є.
ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПРИЙОМІВ ІННОВАЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Serdiuchenko Yu.O.
FOREIGN EXPERIENCE OF TRAINING FUTURE FOREIGN LANGUAGE TEACHERS USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES

Цокур О.С., Рожелюк І.Я.
ОБҐРУНТУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ «ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» ТА «НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РАМКИ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КАР’ЄРИ

Шемчук В.А., Гутченко О.А., Шемчук О.М.
КОНСТРУЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ РІЗНИХ ІНСТИТУЦІЙ СЕКТОРА БЕЗПЕКИ Й ОБОРОНИ ДО ДІЙ В УМОВАХ РАДІАЦІЙНОЇ, ХІМІЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ

Юрчак Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ ДО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Леонова В.І., Віцукаєва К.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПРОГРАМА ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Сушик Н.С.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ У РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЙ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Hruts H.M., Plavutska O.P., Zakordonets N.I.
THE ROLE OF PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN THE SPIRITUAL SELF-ACTUALIZATION OF STUDENT YOUTH

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ