Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 33 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бережанська Н.А.
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Бєляєв С.Б., Сергеєва І.С.
ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ НАБУТИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Білявець С.Я.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДПСУ НА ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОМУ РІВНІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Verdiyeva Mehbanu
A GENERAL SYSTEM OF COMPETENCIES THAT IS IMPORTANT FOR MODERN PEDAGOGICAL PROFESSIONALS

Вихрущ В.О., Ієвлєв О.М.
ПРОБЛЕМИ МОЛОДИХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Войченко О.М.
ТРАНСФОРМАЦІЯ РОЛІ ВИКЛАДАЧА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В РОЗВИТКУ ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Волобуєв В.В.
ОРГАНІЗАТОРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Воровка М.І.
АНТИГЕНДЕРНІ РУХИ В УКРАЇНІ

Гаценко Г.С.
РОЛЬ ВОКАЛЬНИХ ШОУ В РОЗВИТКУ СПІВАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Hurin R.S., Ihnatenko S.O., Mamatova Z.R.
FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS TRAINING FOR PROJECTING HEALTH-PRESERVING ACTIVITIES

Zhumbei M.M.
MULTIPLE ROLE COMBINATION IN THE PROFESSION OF A TOUR GUIDE

Іноземцев Т.В., Іноземцев А.В.
ГЕНДЕРНА СКЛАДОВА ЧАСТИНА У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ КАФЕДР ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Климович В.Б., Бурхайло В.А., Березяк К.М., Кузнецов М.В., Людовик Т.В.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНСТИТУЦІЙ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В УМОВАХ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ковальчук І.М., Колеснік Н.В., Нікульченко В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОЧНО-ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Кононенко Н.М., Чікіткіна В.В., Гнатюк В.В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ У ВИКЛАДАННІ ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Короткіх М.А.
ПРІОРИТЕТНІ СКЛАДНИКИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Мойсеєнко С.М., Лісецький К.А., Лисенко Т.П.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ АКТИВІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНОГО СЛОВНИКОВОГО ЗАПАСУ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Недашківський Р.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРАКТОРИСТІВ-МАШИНІСТІВ

Нечипорук Н.Л.
ОГЛЯД ТРАДИЦІЙНИХ ТА СУЧАСНИХ МЕТОДІВ І ПІДХОДІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КУРСАНТІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Радзівіл Т.А.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ КОНЦЕРТНОЇ ПРОГРАМИ ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ ДО ПУБЛІЧНОГО ЕСТРАДНОГО ВИСТУПУ

Радзівілова І.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Рибалко П.Ф., Калюжний М.Г., Красілов А.Д., Титович А.О., Головченко О.І.
АПРОБАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРАВООХОРОНЦІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ФІЗИЧНОГО ВПЛИВУ ПРОТИ ПЕРЕВАЖАЮЧОГО ЗА СИЛОЮ ПРАВОПОРУШНИКА

Сербалюк Ю.В.
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО СКЛАДНИКА ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Cобченко Т.М.
ПРОБЛЕМА РЕАЛІЗАЦІЇ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ: СТАН РОЗРОБЛЕНОСТІ

Туз О.С.
ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЗДАТНОСТІ ДО ЛІДЕРСТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Тушко К.Ю., Потапчук Н.Д., Мацьків І.Ф., Ковальська І.Е.
ЗНАЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

Фролова О.О., Лисецька О.Я.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ»: РЕАЛІЇ ТА ПОТЕНЦІАЛ МІСТА МАРІУПОЛЬ (ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ)

Школяр Н.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІТОЛОГІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Якобенчук Н.О.
ДО ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ АРТИСТІВ ХОРУ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ