Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 34 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Абільтарова Е.Н.
ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

Бабишена М.І.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ СУДНОВИХ ОФІЦЕРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ІНОЗЕМНИХ ГРУПАХ НАВЧАННЯ

Бачинська Г.В., Тишковець М.П.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО МОВОЗНАВСТВА»

Бохан Ю.В., Форостовська Т.О.
ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО МОБІЛЬНОГО СЕРВІСУ SOCRATIVE ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Бусько М.Б.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ОДИН ІЗ МЕТОДІВ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ ТА НАВИЧОК ІММІГРАНТАМИ В КАНАДІ

Велущак М.Я.
МУЛЬТИМОДАЛЬНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Габенко I.M.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Hurin R.S., Yatsii O.M., Mamatova Z.R.
TENDENCES OF FORMING THE FUTURE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ SUBJECTIVITY

Даниленко О.Б., Дуков Д.Ф.
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ ДО ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ НАВІГАЦІЙНОГО МІСТКА

Дмитрищук Н.В., Линенко А.Ф.
СПЕЦИФІКА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДНОВОДІЇВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ САМОЕФЕКТИВНОСТІ КУРСАНТІВ МОРСЬКОГО ЗВО

Задорожна-Княгницька Л.В.
ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ ТРЕНІНГ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Квітка А.С.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРАЦІВНИКАМ ЩОДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Климович Ю.Ю.
ФОРМУВАННЯ SOFT-SKILLS ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ОНЛАЙН-ОСВІТИ

Козловський Ю.М., Білик О.С.
ІНТЕГРАЦІЯ ЗНАНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ MIND MAP У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Колбіна Л.А., Паскаль О.В.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО СІМЕЙНОГО ЖИТТЯ

Кудрявцева О.А.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙ У РОЗВИТКУ РОЗУМОВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ

Малик Т.В., Грицик Г.О., Малик Л.Б.
АНГЛІЙСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Мариківська Г.А.
НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Мельничук І.М.
ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ПРАКСЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ОЦІНЮВАННІ ОСВІТНІХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Oryshchyn I.S.
FORMATION OF STUDENTS’ SOCIOCULTURAL COMPETENCE DURING A FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Ocheretna O.Yu., Gonchrenko M.Н.
TED TALK TECHNOLOGIES AND THE METHOD OF “SIMULATION” IN MARINE LAW SPECIALISTS’ ESL CLASSROOM OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Проворова Є.М.
ФОРМУВАННЯ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ВОКАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Савченко Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Торбенко І.О.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ САМОПРЕЗЕНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Федірчик Т.Д., Нікула Н.В., Бражанюк А.О.
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ТВОРЧОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УНІВЕРСИТЕТУ

Фуркало В.С., Фуркало В.І.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННІ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЛОСОФІЇ

Чубрей О.С., Данілова О.М., Ємчук Т.В., Ячнюк М.О.
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ

Шемчук В.А., Бутенко К.В., Лещінський О.В., Храпач Г.С., Шемчук Ю.С.
КОНСТРУЮВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНСТИТУЦІЙ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ УКРАЇНИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ В УМОВАХ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ює Ху
СТАН ДИЗАЙНЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Паламарчук О.Ф.
ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ ТА НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДНИКА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ

Чопик Р.В., Закаляк Н.Р., Грибок Н.М.
ЗНАЧУЩІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИКЛАДАЧА ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Яковенко О.І.
АНАЛІЗ АКТУАЛЬНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗВО

РОЗДІЛ 9. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Бабкіна М.І.
ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Осіпенко Н.С.
«ВІЙСЬКОВО-ПОЛЬОВИЙ АРТ» ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Пінігіна Ю.Г.
ВЗАЄМОДІЯ СІМ’Ї І ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ ВИХОВАННЯ ЦІННОСТІ БАТЬКІВСЬКОЇ ЛЮБОВІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Прохорова Л.А., Гришко С.В., Непша О.В., Зав’ялова Т.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОГО ЦИКЛУ

РОЗДІЛ 10. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Antonivska M.O., Sarnovska N.I.
LANGUAGE IDENTITY OF THE NATION AS A FACTOR OF THE MODERN SOCIETY CULTURE FORMATION

Мартинюк Т.А.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ІНТЕГРАЦІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АНІМАЦІЇ У РОБОТУ З МОЛОДДЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ