Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 41 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бринь Л.І.
ГРОМАДСЬКІ ВІРОСПОВІДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ЯК СУБ’ЄКТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Зайченко Н.І.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРО ВИХОВАННЯ ДУШІ В ІСПАНСЬКІЙ ПЕДАГОГІЦІ НА МЕЖІ ХІХ–ХХ СТОЛІТЬ

Зеленська Л.Д., Костенко О.В.
ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТРУДОВИХ НАВИЧОК І УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Кравцова Н.Г.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІДЕЙ ДЖОНА ДЬЮЇ

Фізеші О.Й.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В ЗАКАРПАТТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Білянська І.П., Куравська Н.Ю.
МЕТОДИКА РОБОТИ З АУДІОКНИГАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ НА ЗАНЯТТЯХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Крапчатова Я.А., Гайдученко А.Г., Миронова І.М.
ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАТЕРІАЛІВ ДЛЯ САМО- І ВЗАЄМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ ВОЛОДІННЯ АНГЛОМОВНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ В АУДІЮВАННІ У МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Кухарчук І.О., Корчова О.М.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ 9-Х КЛАСІВ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ

Лавриш Ю.Е., Буга С.Ю., Лакійчук О.В.
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ МОВНОЇ МЕДІАЦІЇ У ЦИФРОВОМУ НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ У ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

Lakiychuk O.V., Medkova O.N.
FORMATION OF SPEECH COMPETENCE IN ENGLISH LANGUAGE IN STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTY

Лефтерова О.М.
РОЛЬ ЛАТИНИ У ФОРМУВАННІ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТОЧНИХ НАУК

Лі Хуйфан
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ МУЗИКАЛЬНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Мороз О.А., Тарапата Є.В.
ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Соколова Г.Б., Колбіна Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Байбекова Л.О., Шастало В.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У КОНТЕКСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Білявська Т.М.
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ФРАЗЕОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ)

Блажко А.С.
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ З ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН

Вознюк О.М., Лехіцький Т.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ КРІЗЬ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ХМАРНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ

Воровка М.І., Онипченко О.І.
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РОЛЬОВИХ, ДИДАКТИЧНИХ ТА ДІЛОВИХ ІГОР

Gritsenko O.E.
OVERALL CHARACTERISTIC OF METHODS AND METHODS OF CHOREOGRAPHIC TRAINING

Жуковська І.О.
ІНТЕРАКТИВНА ЛЕКЦІЯ ЯК СУЧАСНА ФОРМА НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Kanova L.P.
FOREIGN LANGUAGE TRAINING AS A COMPONENT OF PROFESSIONAL TRAINING OF UKRAINIAN OFFICERS

Канчуга М.К., Миколайчук В.В.
СТРАТЕГІЇ ТА МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Колеснік М.А.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ: НЕОБХІДНІСТЬ ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крупник З.І.
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СЕРЕД ВИХОВАНЦІВ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Жабенко О.В.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ВИЩОЇ ЛАНКИ УНІВЕРСИТЕТІВ В УКРАЇНІ: НЕУЗГОДЖЕНОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Спиридонова Є.О.
СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАКАЛАВРІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ КОЛЕДЖУ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Паненкова Ю.В.
ДО ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧОЇ ОСОБИСТОСТІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ