Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 43 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Петришина О.І.
САМОСТІЙНА РОБОТА В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА-ФІЛОЛОГА ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Сафарян Ю.В., Жарікова Л.М.
ФОРМУВАННЯ ВТОРИННОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сластьон В.М., Горобець В.П.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ВИНИКНЕННЯ І СТАНОВЛЕННЯ БАГАТОГОЛОССЯ

Степаненко О.К., Бондаренко В.В., Попелишин Ю.П.
АДАПТАЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В РЕАЛІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Tolmachova I.M., Leshchenko V.O.
PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF READINESS TO INNOVATE BY MEANS OF DESIGN THINKING IN THE CONTEXT OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS PROFESSIONAL PREPARATION

Хома О.М.
ІНТЕГРОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Конопляста С.Ю., Бєлова О.Б.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ДИСОНАНС ЩОДО ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Стеблюк С.В., Пишка О.П.
ГРА ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Цимбал-Слатвінська С.В., Бабій І.В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАСОБАМИ ДОДАТКОВОЇ ТА АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Шостак О.О.
РОЗВИТОК ВІДЧУТТЯ РИТМУ В ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Костенко О.В.
МОДЕЛЬ ПРОЄКТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Купіна О.В.
ОСВІТНІЙ ТУРИЗМ ЯК СКЛАДНИК НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Курок Р.О.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РІВНІВ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Маятіна Н.В.
ВИКОРИСТАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ У КОЛЕДЖАХ

Мельниченко Г.В., Сусол Л.О.
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ І СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ТВОРЧОМУ ПИСЬМІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Меняйло В.І., Курінна А.Ф.
ОЦІНКА РІВНЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ДОСЛІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Пилипчук В.В.
БАНДУРНЕ МИСТЕЦТВО ПОЧАТКУ ХХ СТ. ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ

Поліщук Г.В.
ОСОБИСТІСНІ ЦІННОСТІ СТУДЕНТА ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Прищепа С.М.
МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Rychka T.I., Lisovska R.K.
FORMATION OF THE FOREIGN LANGUAGE LEXICAL COMPETENCE: THEORETICAL DIMENSION

Свірепчук І.А.
ВПЛИВ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СИСТЕМУ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Тарарук Д.П.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД СТАРШОКЛАСНИКІВ

Тарасюк Ю.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Myhovych I.V.
CROSS-BORDER WAYS FOR UNIVERSITY MANAGEMENT: IN SEARCH OF THE LINK BETWEEN INTERNATIONALIZATION, EMPLOYABILITY, AND LEAN MANAGEMENT FOR HIGHER EDUCATION

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Половіна О.А., В’юнник В.О.
«САМОВИРАЖЕННЯ» ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ: РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ В ОСВІТІ

Пономаренко Т.О., Кузіна О.Т.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УМОВАХ СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ

Protasova A.S.
PREPARATION OF FUTURE EDUCATORS FOR THE INTRODUCTION OF MODERN HEALTH TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF PRESCHOOL EDUCATION

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Вилінський С.І.
ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ЕТИКЕТУ У СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Крюкова Ю.Д.
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Паршукова Л.М., Паршуков С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОГРАФІКИ ДЛЯ РОЗРОБКИ ДИДАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ З ІНФОРМАТИКИ ЗА ДОПОМОГОЮ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Черненко А.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТА ЗМІШАНОЇ ОСВІТИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ