Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 44 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Курінний О.В., Черкасова Т.А.
ФОРМУВАННЯ М’ЯКИХ НАВИЧОК ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Лазебна О.М., Лавріненко В.М., Волошина Н.О.
МЕТОДИЧНИЙ КОНТЕНТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ПРОСВІТНИЦТВА

Ланських О.Б., Дернова Т.А., Рябцева І.А.
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАТФОРМ У ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Новосельська Н.Т., Кохан М.С.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Rudnytska T.H., Slobodianiuk A.A.
APPLYING SCHEMA THEORY TO TEACHING FOREIGN LANGUAGE COMPREHENSION

Рябокучма Т.О., Горбаченко А.Л.
РОЛЬ МОВЛЕННЄВОЇ ЗАРЯДКИ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хан Хуйюнь
УПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МИСТЕЦЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ МЕТИ ЗАГАЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Харченко І.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Чернищук Ю.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ ИНОЗЕМНИХ МОВ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМПЕТЕНТНІСНО-ОРІЄНТОВНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ

Шаран О.В., Шаран В.Л., Стецьків М.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ LEGO-ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ МАТЕМАТИЧНИХ УЯВЛЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОІГКА

Каменщук Т.Д.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ У ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Малишева Д.Р.
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

Шевчук Л.А.
ВПЛИВ ЗАСОБІВ АДАПТИВНОЇ ФІЗКУЛЬТУРИ НА ФОРМУВАННЯ РУХОВОЇ ТА ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З КОМПЛЕКСНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Яковенко І.О.,
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВЧОГО ЕТАПУ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З АУТИСТИЧНИМ СПЕКТРОМ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Osmachko S.A., Мykytiuк М.М., Lazarenko T.V.
DEVELOPMENT FEATURING PEDAGOGICAL TRAINING ORGANIZATION OF PHILOLOGY TEACHERS

Піддубцева О.І.
ПЕРЕВАГИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Полудьонна Н.С.
НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ У РАМКАХ ОНЛАЙН ФОРМАТУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Потапкін В.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Просіна О.В., Будагян А.С.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА: ДИСЛЕКСІЯ ЯК РЕАЛІЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Рогозін В.В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ ЗАСОБАМИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Семененко І.Є.
ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ЕЛЕМЕНТІВ SMART-ОСВІТИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНОГО ФАХІВЦЯ

Сидорова Н.В., Доценко Ю.В., Думанська В.В., Калінін О.О., Макаренко Л.М.
ЗАСТОСУВАННЯ ФОРМАТУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Сімакова С.І.
РОЛЬ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ФАКУЛЬТЕТУ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Стечкевич О.О., Якимович Т.Д.
ВПЛИВ ДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОНЦЕПЦІЇ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Шафарчук Т.Г., Десятникова Н.Л.
ДО ПРОБЛЕМИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ У ВОКАЛЬНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Шевчук Л.Д., Кобильська О.Б., Шевчук О.М.
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Шкарбан І.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРУМ ДИСКУСІЙ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ ЗА МЕТОДИКОЮ SWOT-АНАЛІЗУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕПРОФІЛЬНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Щекотиліна Н.Ф.
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ ЗДОБУВАЧАМИ ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЮ

РОЗДІЛ 4. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Іншаков А.Є., Іншакова І.Є.
ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ ТА МЕДІАОСВІТА СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ

Суятинова К.Є.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Го Цзюнь
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Левченко Т.М., Чубань Т.В.
ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК МЕТОД АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Буяновська О.А.
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Hladonik G.V., Komari I.-D.I.
MOBILE APPLICATIONS TO IMPROVE LISTENING SKILLS

Гречок Л.М., Кормільцина С.Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ У НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Lakiychuk O.V., Korbut O.G., Nikitina N.S.
GAMIFICATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AT ENGLISH CLASSES FOR STUDENTS OF TECHNICAL SPECIALTIES IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Сокирська О.С., Буга С.Ю., Колісник М.П.
РОЛЬ ЗАСОБІВ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ У ВДОСКОНАЛЕННІ НАВИЧОК ПИСЬМА