Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 49 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Ворожбіт-Горбатюк В.В.
ОСВІТНІ ТРЕНДИ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: УКРАЇНА І КНР

Гук Л.І.
ПРОСВІТИТЕЛЬСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Е. РАЄРСОНА

Желанова В.В., Матвієнко О.В.
НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

Зайченко Н.І.
ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГА ПРО ПОЛІТИКО-ПЕДАГОГІЧНІ ФЕНОМЕНИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Бєлашов Ю.О., Кириченко О.О., Безбородов Є.В., Шабатура С.О., Делямба М.М.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИТАНКОВОГО РАКЕТНОГО КОМПЛЕКСУ «СТУГНА-П» У ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Галан Я.П., Огнистий А.В., Огниста К.М., Бешлей О.В.
ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Діденко Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ» ЧЕРЕЗ ІНСТРУМЕНТИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Драч Т.Л.
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСИЧНОГО ЕКЗЕРСИСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОВІТРЯНІЙ АКРОБАТИЦІ НА ПОЛОТНАХ

Заїка О.В.
РОЗВИТОК ДОСЛІДНИЦЬКИХ ВМІНЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЛІНІЙНА АЛГЕБРА»

Ільницька Г.С., Семашко С.А., Крівєнцова О.В., Клименченко В.Г.
АВТОРСЬКА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ» ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ДЕЯКИХ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Канюк О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «АНГЛІЙСЬКА МОВА ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ – МЕДИКІВ»

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Замша А.В., Адамюк Н.Б., Дробот О.А.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ КОМУНІКАТИВНОГО СУПРОВОДУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Мельник Ж.В., Мельник Л.П.
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВАЄМОДІЇ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бадрак Т.В., Гордієнко Н.О., Шевченко В.В.
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МОТИВАЦІЇ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ

Білецька Г.А., Назарко І.С.
ІНТЕГРАЦІЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ В МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

Букрєєва О.С.
ВИБІР МЕТОДІВ НАВЧАННЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ

Вишар Є.В.
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Вишківська В.Б., Ілішова О.М., Товстоган В.С.
ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТВОРЕННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Волобуєв В.В.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Глінчук Ю.О.
РОЗВИТОК РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН

Грицай Н.Б., Купчак С.Б.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Грушко Р.С.
РОЗВИТОК ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Жукова Д.В.
КОМПОНЕНТИ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Іванова О.А.
ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Ісаєва О.С., Шайнер Г.І.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОГО ВНЗ

Корицька А.В.
ПРОФЕСІЙНИЙ МЕНТАЛІТЕТ ПЕДАГОГА: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Костіна Л.С., Соколова С.В.
НЕЙРОЛІДЕРСТВО В ОСВІТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧІВ

Красовська О.О., Сойко І.М., Міськова Н.М., Хом’як О.А.
ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЄКТНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гук О.В., Гриник І.М.
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА У РОБОТІ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ В УКРАЇНІ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Смолюк С.В.
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРЕДМЕТНИЙ СВІТ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Цегельник Т.М.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Чепіль М.М., Ревть А.Б.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВІВ ТРИВОЖНИХ СТАНІВ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Ахмад І.М., Семида О.В., Гуреєва Л.В.
ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ: ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТА ТРАДИЦІЙНИХ ПІДХОДІВ

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Бущак І.М.
ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ І ПЕДАГОГІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ: ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Іванова С.М., Вакалюк Т.А., Кільченко А.В., Новицька Т.Л.
ТЕХНОЛОГІЯ ЗАСТОСУВАННЯ СЕРВІСУ GOOGLE ANALYTICS ЯК ІНСТРУМЕНТУ МОНІТОРИНГУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНІХ ВЕБРЕСУРСІВ

Квятковська А.О., Андросович К.А., Ковальова О.В., Прокоф'єва О.О.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПЕРЕДВИЩИХ ФАХОВИХ ТА ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ