Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 49 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Потапенко О.Б.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ЯКІСНОЇ ОСВІТИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ

Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С.
ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН

Цибанюк О.О.
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРУВАННЯ УРОКУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ І СЕРЕДНЬОЇ ШКІЛ СУЧАСНОЇ РУМУНІЇ

Швидун Л.Т., Виноградова О.М.
НАСТУПНІСТЬ У НУШ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКІСНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Качайло М.М., Лета В.В., Карабінюк М.М., Мельничук В.П.
ДОСЛІДЖЕННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Новаківська Л.В.
СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ШКОЛЯРІВ ЗІ СЛОВЕСНОСТІ (ДР. ПОЛ. ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.)

Самсонов Ю.В., Соколовський В.В., Задорожний К.А., Повар О.В., Курилов М.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ НГУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПТРК «СТУГНА-П» У РІЗНИХ УМОВАХ СЛУЖБОВО-БОЙОВОЇ (ОПЕРАТИВНОЇ) ДІЯЛЬНОСТІ

Степаненко О.К.
ТЕНДЕНЦІЇ ВИВЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 30–90 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Шевчук Л.М.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УЧНІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ АСПЕКТ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО Й ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

Yamshynskaya N.V., Kutsenok N.M., Svyrydova L.H., Korbut O.H.
THE IMPACT OF THE LEARNING ENVIRONMENT ON ESL STUDENTS’ LANGUAGE ACQUISITION

Янко Н.О., Коновець І.О., Максак І.В.
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ОЗНАКАМИ ТЕКСТУ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Петрусенко О.М.
РІВЕНЬ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТОК З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА

Чекан О.І.
ЛОГОПЕДИЧНИЙ МАСАЖ: ІННОВАЦІЇ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мартиненко Н.О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Молнар Т.І.
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО РОБОТИ В МІЖКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКАРПАТТЯ ТА ЇЇ СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ

Онищенко Н.П.
ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Остраус Ю.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ АУДИТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО

Пономаренко Н.П.
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «СУЧАСНИЙ МЕДІАТЕКСТ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 061 ЖУРНАЛІСТИКА ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Попадич О.О., Попадич Б.Т.
ТРАНСПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Самборська Н.М., Кравець О.Є.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСКУРСИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ

Семенець С.П., Семенець Л.М., оловня Р.М., Бондарчук В.М.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Скляр О.С.
ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ КВЕСТ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛІДЧИХ

Stoliarchuk L.B.
FEATURES OF FUTURE LAWYERS’ PRACTICAL TRAINING AT THE UNIVERSITIES OF CANADA

Турчин Т.М., Жумбей М.М., Грищук М.І.
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ФОРМУВАННІ СТУДЕНТСЬКОГО ЛІДЕРСТВА

Фекета І.Ю., Славік Р.В.
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СТУДЕНТІВ ГЕОГРАФІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Хлєстова С.С.
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЦИНИ В СУЧАСНИХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Чалий Д.О., Логвиненко В.М., Лозинський А.Ф.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ РЯТУВАЛЬНИКІВ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО МАЛОМОБІЛЬНИХ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Черніченко І.Ю.
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ І СТРУКТУРИ ГОТОВНОСТІ ДО НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Конівіцька Т.Я., Кусій М.І.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ: ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ

Мандро Л.О.
«SOFT SKILLS» У ЗМІСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Петроє О.М.
УНІВЕРСИТЕТ ЯК СУБ’ЄКТ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЗРОБКА ТА ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Білецька Г.А., Казанішена Н.В., Ільїнський С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ З БІОЛОГІЇ ДЛЯ ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Мацібора Н.О.
АПРОБАЦІЯ АВТОРСЬКИХ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ВИХОВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПАРТНЕРСТВІ ВЧИТЕЛІВ І БАТЬКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ Й ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Совтис Н.М.
ПОНЯТТЯ ЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У КОНТЕКСТІ ФІЛОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Levenok I.S., Huzenko Y.
HAB-LABORATORY “UKR.LANG.LABORATORY FOR FOREIGN STUDENTS” IN SOCIAL NETWORK FACEBOOK AS AN INNOVATIVE TECHNOLOGY OF TEACHING INTERNATIONAL STUDENTS

Shalova N.S., Stavytska I.V., Korbut O.H.
CHALLENGES AND PROSPECTS OF THE DEVELOPMENT OF DISTANCE LEARNING AT THE UNIVERSITY DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Шелевер О.В., Коваль Г.В., Фізер В.С.
ОНЛАЙН ОСВІТА: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ КОНФЛІКТІВ