Випуск 5/2018

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Горпініч Т.І.
CТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ АМЕРИКАНСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ КОЛОНІАЛЬНОГО ТА ПІСЛЯКОЛОНІАЛЬНОГО ПЕРІОДУ

Kichula M.Ya.
RETROSPECTIVE ANALYSIS OF POLAND QUALITY OF EDUCATION DEVELOPMENT (FROM 1980 UP TO 2000 YEARS)

Козловський Ю.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТЕХНІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Krsek O.Ye.
NATIONAL MINORITY LANGUAGE EDUCATION AND BILINGUALISM IN THE USA

Олексієнко Р.В.
ГУМАНІТАРНА КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ НОРВЕЗЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Пліско Є.Ю.
СТВОРЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ НЕПОВНОЛІТНІХ ПРАВОПОРУШНИКІВ В УКРАЇНІ У 20–30 РР. ХХ СТ.

Шевчук М.М.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОСВІДУ ВІДОМИХ ПЕДАГОГІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПНПУ ІМЕНІ В.Г. КОРОЛЕНКА

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Єрко Г.І., Луцюк Ю.А.
ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БІНАРНИХ УРОКІВ ІЗ ПРЕДМЕТА «Я У СВІТІ» В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ

Заболотний В.Ф., Осика А.С., Левченко І.В.
ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДІЙ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ ПРОЕКТІВ

Кашина Г.С.
АНДРАГОГІЧНА МОДЕЛЬ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Reznychenko N.M., Lysenko V.S., Yegorova O.M.
FORMATION OF TEACHERS’ READINESS OF THE KRIYVYI RIH STATE COMMERCIAL-ECONOMIC TECHNICAL SCHOOL TO INNOVATIVE ACTIVITY IN THE CONDITIONS OF EDUCATIONAL REFORMATION

Силюга Л.П., Понзель І.І.
ЗАДАЧІ З КАЗКОВИМИ СЮЖЕТАМИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Школа Е.Н.
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Бабенко Т.В.
РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦЯ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Басістий П.В., Карабін О.Й.
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Борохвіна Т.Г.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Брославська Г.М.
ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ТА ФІЗИКИ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ

Гириловська І.В.
МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ

Добролюбова Н.В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАННЯ ПОСТАНОВОЧНИХ ДІЙ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ХОРЕОГРАФІВ

Капінус О.С.
ПОТЕНЦІАЛ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ СУБ’ЄКТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Кожушкіна Т.Л.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Король Я.І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНОГО ЗАХИСТУ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

Кошук О.Б.
УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ ІЗ МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кравчишина О.О.
МЕДІАОСВІТА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Леу С.О.
СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ПОН: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

Митцева О.С.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Педорич А.В.
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ПЕДАГОГА ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ СВІДОМОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ

Ребуха Л.З.
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНДАМЕНТАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Таймасов Ю.С.
СУЧАСНІ ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ ОСВІТИ

Ткаченко Н.М.
ГЕНЕЗИС УЯВЛЕНЬ ПРО ІМІДЖ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Толочко С.В.
РОЗВИТОК МОВНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Федюк Г.З.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ ПРЕДМЕТІВ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Біличенко Г.В.
ІНТЕРАКТИВНА ГРА ЯК УМОВА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ

Острянко Т.С.
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З БАТЬКАМИ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З РОЗЛАДАМИ АУТИЧНОГО СПЕКТРА В УМОВАХ ДОМАШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Мартинець Л.А.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО НЕПЕРЕРВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛЯ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Алєко О.А.
СПОСОБИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Богомолова Н.М.
ПОЛІКУЛЬТУРНІСТЬ РЕГІОНУ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ РИС ГРОМАДЯНСЬКОСТІ У СТАРШОКЛАСНИКІВ

Полякова О.М., Пономаренко Л.І.
ФОРУМ-ТЕАТР ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Антонюк Д.С.
МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНО-ІМІТАЦІЙНИХ КОМПЛЕКСІВ ЯК ЗАСОБІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ