Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 50 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Мережко Ю.В., Гмиріна С.В., Киченко Т.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Олендр Т.М., Цар І.О.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО СЛЕНГУ МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Пенцак П.В., Рій В.Б.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Перебийніс Ю.В.
МОНІТОРИНГ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРАВА ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОГО ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ

Рій В.Б., Пенцак П.В.
МОДЕЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ВОДІННЯ БОЙОВИХ МАШИН

Румянцева С.В., Леонтієва С.Л., Точкова С.С.
ЗМІСТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Савка І.В., Нанівська Л.Л.
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ІНЖЕНЕРНИХ ВІЙСЬК

Сидоренко Н.І., Гриценко І.В., Денисенко В.В., Борисенко Н.М.
ДЕРЖАВНА МОВА ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОСВІТЯН ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Сухойваненко Л.Ф.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»

Усачова К.С., Косьмій О.М.
НАУКОВА ОСВІТА ТА МОВНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Хуан Юйсі, Го Яньжань
ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР В РЕПЕРТУАРІ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ ЯК ФОРМА МІЖКУЛЬТУРНОГО ДІАЛОГУ СХОДУ І ЗАХОДУ

Чен Пен
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В ОЦІНЮВАННІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ СПОРТИВНОЇ СЕКЦІЇ БАСКЕТБОЛУ

Черчата Л.М.
ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Шутак О.С., Конопленко Н.А., Бурковська З.Є.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Пайкуш М.А., Гаврилюк М.В., Джулай Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПРОВІДНИХ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ У ПРИРОДНИЧО-НАУКОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

Пайкуш М.А., Кушпіт У.В., Чорнописька О.І.
ПРОФЕСІЙНА ІНШОМОВНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ У ПОЗААУДИТОРНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Савіцька В.В., Білоус І.І., Кричківська О.В.
СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНКИ ЗАГАЛЬНИХ (УНІВЕРСАЛЬНИХ) КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ З УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

Сокол Т.Г., Фастовець О.О.
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Сущенко Л.О., Андрющенко О.О., Жолудь С.В.
ОЦІНЮВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Теличко Н.В., Теличко Т.В.
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ЕТИКИ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Тріфаніна Л.С., Мірошніченко В.І.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ

Tuliakova K.R., Volkova S.G.
UKRAINIAN EDUCATION AND ITS SECRET OF SUCCESS

Цегельник Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУП ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Шевчук П.С.
ХУДОЖНЯ ІНТЕГРАЦІЯ ЯК СКЛАДОВА В РОБОТІ З ФОЛЬКЛОРНИМ ВОКАЛЬНИМ АНСАМБЛЕМ

Щекотиліна Н.Ф., Пільова С.Г.
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ – ЗАСІБ ВИХОВАННЯ ВСЕБІЧНО ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Щур В.А.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

РОЗДІЛ 3. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бриндіков Ю.Л.
ПАТРІОТИЗМ ЯК ФОРМА СУСПІЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Коблик В.О.
ОCНОВНІ ШЛЯХИ ВИХОВAННЯ ЦІННІCНОГО CТAВЛЕННЯ ДО ПРAЦІ

Цимбрило С.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ВИХОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Davydova Zh.V.
STRUCTURE AND CONTENT OF INFORMATION COMPETENCE OF FOREIGN STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIES

Нефедченко О.І., Плохута Т.М., Нефедченко В.Ф.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕВРИСТИЧНОЇ ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Парфілова С.Л., Шаповалова О.В., Забара Л.О.
ПОСЛІДОВНІСТЬ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИЙОМІВ РОЗУМОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Акімова О.В., Сапогов М.В., Гапчук Я.А.
ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ

Алєксєєв В.В., Холявчук Д.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОГО ВИВЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДИ ЗЕМЛІ У ПРИРОДНИЧИХ ШКІЛЬНИХ КУРСАХ

Візнюк В.В.
АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ У КОНТЕКСТІ САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Довженко Т.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Колеснікова І.В., Орлова О.А.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Корнят В.С., Чередник Л.М., Діра Н.О.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В КРИЗОВИХ УМОВАХ: ОСОБЛИВОСТІ, РИЗИКИ

Осадча К.П., Осадчий В.В., Спірін О.М., Круглик В.С., Крашеніннік І.В.
ТЕМАТИКА ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО ТА АДАПТИВНОГО НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ТА МАГІСТРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Семеняко Ю.Б., Фонарюк О.В., Чорниш Ю.І.
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗМІШАНОМУ НАВЧАННІ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОБЛЕМИ

Шелевер О.В., Лисак Г.О., Харлай Л.О.
ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРНЕТ РЕЧЕЙ В СУЧАСНІЙ ОСВІТІ: ПЕРСПЕКТИВИ, ОСОБЛИВОСТІ