Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 52 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Воровка М.І., Онипченко О.І., Кожевникова А.В.
РОЗВИТОК ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСТВА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ У 60 РОКИ – НА ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СУСПІЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ

Гайденко К.А.
СПІВПРАЦЯ УЧЕНИХ-ДЕФЕКТОЛОГІВ З РОДИНАМИ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Заслужена А.А., Сабітова А.П., Донченко В.М.
ВІРТУАЛЬНА ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСОБЛИВА ФОРМА ВСЕБІЧНОЇ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Аксьонова О.П., Півненко Ю.В., Шорш С.Л.
МОДЕЛЬ ЗДОРОВ’ЯЦЕНТРОВАНОЇ ДИДАКТИЧНОЇ СИСТЕМИ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 4-7 РОКІВ

Бешлей О.В., Батринчук З.Р.
СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ

Драч Т.Л.
РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЩОДО ЗАНЯТЬ ПОВІТРЯНОЮ АКРОБАТИКОЮ ТА ПІЛОННИМ СПОРТОМ

Єременко Т.Є., Валентюк Н.О., Колмогорова І.В.
РЕФЛЕКСИВНІСТЬ ЯК БАЗОВА СКЛАДОВА КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛЕКТОРА

Кампов Н.В.
ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ДІАЛОГІЧНИХ УМІНЬ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ

Маринченко І.В., Циганок Н.М.
УПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ТА ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бойко С.П.
СВОЄРІДНІСТЬ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Замша А.В., Адамюк Н.Б., Дробот О.А.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОСВІТНІХ ЗАПИТІВ ГЛУХИХ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ

Коргун Л.М., Дудра О.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бартків О.С., Дурманенко Є.А., Дурманенко О.Л.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ

Береза Р.П., Герус О.П., Годованський О.О.
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ

Васянович Г.П., Логвиненко В.М.
ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Врубель Г.Ф.
ПРАКСІОЛОГІЧНИЙ ТА КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХОДИ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Давиденко О.Б.
МЕТОДИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Демянчук М.Р.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ХВОРОБИ ЦИВІЛІЗАЦІЇ»

Dmitriieva N.S.
WAYS OF ORGANIZING THE PROCESS OF FORMING THE INNOVATION-ORIENTED PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER OF PHYSICAL CULTURE

Довбенко С.Ю.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ З ДОСВІДУ ШКІЛ УКРАЇНИ

Долінін Г.С.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СПОРТИВНО-МАСОВОЇ РОБОТИ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Доценко Н.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ковтун О.В., Кокарєва А.М., Ладогубець Н.В.
ВИКЛИКИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПЕРВИННА РЕАКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ СПІЛЬНОТИ

Кононенко А.Г., Житомирська Т.М., Смирнова І.М.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Королюк О.М.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ

Левченко Я.С., Семененко І.Є.
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ОЦІНЮВАННЯ В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Макогончук Н.В., Дияк В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИМОГИ ДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Васильєва С.А.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЇХ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Ковшар О.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ-ВИХОВАТЕЛІВ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Лимар Л.В.
ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМА УНІВЕРСИТЕТА ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНИХ ЗВО (НА ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ LIKAR НМУ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ)

Маринченко Є.О., Толмачов В.С.
ЗАЛУЧЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО ПРОЄКТНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗВО

Мосієнко Г.М., Тарасенко А.І., Бохонько Є.О.
ЦИФРОВІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Стець Г.В., Кишакевич С.В.
ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ В МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ