Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 52 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Кульбач Л.М.
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ

Хоу Цзяньвей
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ В ПРАЦЯХ КИТАЙСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Шинкаренко В.В., Клімова Л.В., Мазур І.А., Міхіна Н.О.
ПАТРІОТИЗМ: ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Моргунова Н.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ КИТАЙСЬКИХ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Паніна Л.А.
ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ І СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ЯК КЛЮЧОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Пономаренко Л.О., Павленко Т.С.
ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Приходько С.О., Божко Н.М.
ВРАХУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОНЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ РІДНОЇ МОВИ У НАВЧАННІ КИТАЙЦІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Толочко С.В., Бордюг Н.С., Міронець Л.П.
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДЛЯ ПОДОЛАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ ВІЙНИ

Стеблюк С.В., Хома О.М.
ПЕДАГОГІЧНЕ ПОРТФОЛІО ЯК МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Цуркан М.В.
УКРАЇНСЬКОМОВНА ПРОФЕСІЙНО-КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО ЗВО

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Миронова С.П., Матвійчук І.І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УРОКІВ ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Терещенко С.В.
АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Менів Н.П., Різун Г.М., Двулят-Лешневська І.С.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Мороз Н.В.
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ГРАМОТНОСТІ ТА ЦИФРОВИХ НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Ніколенко К.В., Пимоненко М.М., Мошкіна О.Л.
СТІЙКИЙ РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ XXІ СТОЛІТТЯ

Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ЗАСОБАМИ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Петренко Т.В.
ІНТЕРКУЛЬТУРНА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОГРАМ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ У НІМЕЧЧИНІ І УКРАЇНІ: КОМПАРАТИВНИЙ ДИСКУРС

Разуменко Т.О.
МУЛЬТИКУЛЬТУРНІСТЬ – ТРЕНД ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КНР

Рогозін В.В.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ ЗАСОБАМИ СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Силенко Ю.В., Дем’яненко Н.М.
ТЕХНОЛОГІЯ ПАРТНЕРСТВА ЯК СТИМУЛ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Stoliarchuk L.B.
FEATURES OF DOCTOR’S IN LAW PROFESSIONAL TRAINING AT THE UNIVERSITIES OF CANADA

Тихонова І.Ю., Константинова Т.М.
МЕТОД ПРОЄКТІВ – ІННОВАЦІЙНА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ФАХІВЦЯМ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Zhang Yin
MODEL OF THE FORMATION OF POLYCULTURAL COMPETENCES OF OLDER TEENAGERS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A CHILDREN'S MUSIC SCHOOL

Чорна А.В.
РЕАЛІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ СКЛАДОВОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ЗА КОРДОНОМ

Яструб О.О.
КВАЗІПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З ФОРМ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Березюк Д.І.
СТРУКТУРА І ЗМІСТ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Кравець О.Є., Самборська Н.М., Кухарьонок С.С.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Майданенко С.В., Писарева Л.В., Виноградова О.М.
ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кравчук Н.П.
РИТМІЧНА ГІМНАСТИКА ЯК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ТА ЗАСІБ РОЗВИТКУ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Фунтікова О.О.
ПЕДАГОГІЧНА РОЛЬ КАЗКИ ДЛЯ ДІТЕЙ – ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Федорова О.В.
ТЕХНОЛОГІЇ ВІРТУАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ У РОЗРІЗІ МІКРОНАВЧАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ

Фонарюк О.В., Ульянова В.С., Партико Н.В.
ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Хомовський О.І.
ВАЖЛИВІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Шелевер О.В., Лахмотова Ю.В., Капранов Я.В.
ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В ЗВО УКРАЇНИ