Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 53 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Нікіренкова А.Ю.
ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ: СВОЄРІДНІСТЬ НОВІТНІХ ПРОЦЕСІВ В ОСВІТІ

Романов І.В., Демченко О.М., Макух Д.Д.
ОПАНУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПЛАТФОРМ ТА ГЕЙМІФІКАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Стражнікова І.В.
РОЗВИТОК ЗМІСТУ ОСВІТИ НА БУКОВИНІ У КОНТЕКСТІ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Фучила О.М.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПОНЯТТЯ «МЕДІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ»

Шугай Я.М.
ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ДО НАВЧАННЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Бутурліна О.В., Лисоколенко Т.В.
STEM-НАВИЧКИ ОСВІТЯН: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ФОРМУВАННЯ

Войналович Н.М., Нічишина В.В.
«СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВЧИТЕЛЯ

Джим В.Ю., Мулик В.В., Канунова Л.В.
АНАЛІЗ ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ У СЕКЦІЯХ З ГИРЬОВОГО СПОРТУ

Карабін О.Й., Петрів Х.Б.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ВЕБДИЗАЙНУ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Кін О.М., Ткачов А.С., Ткачова Н.О.
ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Костюк В.С., Власенко Р.П., Андрійчук Т.В., Корінний В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Кулікова Т.В., Прокопенко Ю.С., Шаляпіна І.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Липчанко-Ковачик О.В., Тупиця Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Пожарицький О.П., Демчук Л.І.
ГЕЙМІФІКАЦІЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ЗАСІБ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ЗВО

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Байдюк Л.М.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Бойко Л.К.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ЕЛЕКТРОНІКИ

Му Веньлун, Чан Чжень
ЗМІНА ПАРАДИГМИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН В КНР В ЕПОХУ «ІНТЕРНЕТ+»

Вишківська В.Б., Патлайчук О.В., Мирошниченко В.М., Козлов Є.Д.
ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СФЕРА ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Віцукаєва К.М., Леонова В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ДО ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Воронін А.І., Тріщун Р.М.
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ КАНАДИ

Гнидюк О.П.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І МОДЕЛЬ СИСТЕМИ НЕПЕРЕРВНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ТАКТИЧНОМУ ТА ОПЕРАТИВНОМУ РІВНЯХ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Гулич М.М.
ФОРМУВАННЯ КРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Демченко О.П., Лимар Ю.М., Стрілець С.І.
ВИВЧЕННЯ ЗДАТНОСТІ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ЕМПАТІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗВО

Дияк В.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ КУРСАНТІВ І СЛУХАЧІВ У ПРОЦЕСІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В ВВНЗ ПРИКОРДОННОГО ВІДОМСТВА

Долгопол О.О.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ-НЕРЕЗИДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ В ЗВО УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Zalipska I.Ya.
THE CONCEPTUAL AND THE METHODOLOGICAL BASIS OF CREATING OF THE EDUCATIONAL TEXTBOOK «PROFESSIONAL MEDICAL COMMUNICATION BETWEEN A DOCTOR AND A PATIENT IN UKRAINIAN»

Іваніга О.В., Тарасенко С.Є.
ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Кентеш І.С.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ФЕНОМЕНА «МІЖКУЛЬТУРНА ВЗАЄМОДІЯ»

Колеснікова І.В., Орлова О.А.
МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СТАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ОСОБИСТІСНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

Корнят В.С., Романишин Ю.Л., Голярдик Н.А.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА РИЗИКИ СЬОГОДЕННЯ

Коцан О.М.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦЯ-ПІАНІСТА

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Мельник Ж.В., Мельник Л.П., Сербалюк Ю.В.
СОЦІАЛЬНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Мaєвський М.І., Ільченкo С.С.
ПOТЕНЦІAЛ ІННOВAЦІЙНИХ ТЕХНOЛOГІЙ У ПІДГOТOВЦІ МAЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНOЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Агіляр Туклер В.В.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ БАЗОВИХ ЯКОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бобровська Х.В., Самсонова О.О., Чорна Г.В.
МЕТОДИ І ПРИЙОМИ МНЕМОТЕХНІКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кучинська Л.Ф.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Половіна О.А., Стаднійчук М.А.
ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ: АКЦЕНТИ, ІНСТРУМЕНТИ

Черепаня Н.І., Русин Н.М.
РОЛЬ ЗАГАДОК У РОЗВИТКУ УЯВИ ТА МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Якименко С.І., Лушпай Т.І.
СТАН ВИХОВАННЯ ПОЧУТТЯ ПАТРІОТИЗМУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПЕРІОД 1930–1941 РР.

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Рязанцева Д.В.
МОВНА ПІДГОТОВКА ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ: НЕВЕРБАЛЬНИЙ АСПЕКТ