Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 54 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Білоус І.І., Дем’янюк А.В.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Зайченко Н.І.
УНІВЕРСИТЕТСЬКІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ БАКАЛАВРСЬКОГО РІВНЯ «СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ» В ІСПАНСЬКОМУ КОРОЛІВСТВІ

Кравчук О.В.
СПІВПРАЦЯ З БАТЬКАМИ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ – ТЯГЛІСТЬ ТРАДИЦІЙ І НОВАТОРСТВО

Романов І.В., Демченко О.М., Макух Д.Д.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ МАЙБУТНІМИ ФАХІВЦЯМИ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ З ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Фучила О.М.
БОЛОНСЬКА СИСТЕМА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СВІТІ

Швидун Л.Т., Виноградова О.М., Кульбач Л.М.
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В ОПЦІЯХ ВІЙНИ

Шипка М.І.
ВИХОВАННЯ ПАТРІОТА-ГРОМАДЯНИНА У СПАДЩИНІ ЛЮБОМИРА ГУЗАРА

Юрченко С.Р.
ФОРМУВАННЯ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ З ГЕОГРАФІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Ахмад І.М., Чмель В.В., Волкова О.А.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ІННОВАЦІЙНА ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ

Байрамова О.В., Говорун А.В., Петухова О.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ У ЗВО

Березовська Л.І.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ

Гоголь Н.В.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ В ПІДРУЧНИКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ 5 КЛАСУ НУШ

Драч Т.Л.
УДОСКОНАЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКОНАВЦІВ У ПОВІТРЯНІЙ АКРОБАТИЦІ ТА ПІЛОННОМУ СПОРТІ ЗАСОБАМИ КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

Єременко Т.Є., Бабова І.К., Лук’янченко І.О.
СТРАТЕГІЇ ЧИТАННЯ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ НАУКОВИХ СТАТЕЙ У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 22 «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

Житомирська Т.М., Смирнова І.М.
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХОЛОГІЯ» В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Калюжка Н.С.
ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Ковальська К.В., Киричик С.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТЕХНОЛОГІЇ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Кощавець І.М., Гриценко О.Е.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «КЛАСИЧНИЙ ТАНОК»

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Березан В.І., Буклів Р.Л., Буклів С.В.
ЦИФРОВІ МОЖЛИВОСТІ ОСВІТНЬОЇ ВЕБПЛАТФОРМИ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН» (ВШО)

Бойченко В.В.
МЕТАКОГНІТИВНІ НАВИЧКИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Брянський Г.Є.
ІНДИВІДУАЛЬНО-ТВОРЧИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Воловник В.Є., Лебедєв Б.В., Маслій О.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРНО-ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ

Вощевська О.В., Кушнір Л.О., Імбер В.І.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА ДИСТАНЦІЙНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Гаврилюк Н.М.
ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Гогуленко О.П.
СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Головацька Ю.Б.
МЕТОДОЛОГІЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СИСТЕМНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ

Гордієнко Н.О., Бадрак Т.В., Шевченко В.В.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ, РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЇ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Гула Л.В.
МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ЗВО: СУЧАСНІ ТРЕНДИ

Дідур А.В.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Єгорова Л.Б.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД НА УРОКАХ КРЕСЛЕННЯ В ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Ємець А.А., Коваленко О.М.
УПРОВАДЖЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Zalipska I.Ya.
THE PROBLEMS OF TEACHING IN THE COURSE «UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE» FOR STUDENTS OF MEDICAL SPECIALTIES

Луцан Н.І., Струк А.В.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Грицай Н.Б., Сойчук Р.Л.
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРИРОДНИЧИХ ЕКСКУРСІЙ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ФОРМУВАННІ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНУТОЇ ОСОБИСТОСТІ ШКОЛЯРА

Гусак В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОДЕЛЮВАННЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

Сьома Б.Б.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Вознюк А.А.
СИСТЕМА РОБОТИ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ІЗ СІМ’ЄЮ З РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАВДАНЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Діхтяренко С.В.
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПОНЯТІЙНИЙ КОНТЕНТ

Канарова О.В., Нікіренкова А.Ю.
ВАЖЛИВІСТЬ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ревть А.Б.
ЕМОЦІЙНІ РОЗЛАДИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ