Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 54 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Курінний О.В., Білокопитов В.І.
РОЛЬ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ФОРМУВАННІ SOFT SKILLS СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ВУЗІВ

Лещенко Т.О., Жовнір М.М., Юфименко В.Г.
ІМЕРСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МОВНІЙ ОСВІТІ: ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИЧНОГО ВПРОВАДЖЕНЯ

Маковєй О.М., Маковєй Р.Г.
МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА ПРИНЦИПОМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА РИЗИКИ

Новосельська Н.Т., Кузіна О.Т.
КОМП’ЮТЕРНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Самойленко Н.І.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Сологуб В.Д., Гриненко С.М.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОНАННЯ СУЧАСНИХ ТВОРІВ НА КЛАСИЧНІЙ ГІТАРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРІВ АГУСТІНА КАСТІЛЬЯ-АВІЛИ)

Сухойваненко Л.Ф.
МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Торчинська Т.А.
ДИДАКТИЧНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ОПАНУВАННЯ ЛІНГВІСТИЧНИМИ ЗНАННЯМИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Филипюк Д.О.
ПЕРСПЕКТИВНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ Й МЕТОДИЧНІ ВЕКТОРИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В УКРАЇНІ

Хромова В.С., Фурса Ю.А.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ НА УРОКАХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Докучина Т.О.
ДУАЛЬНА ФОРМА НАВЧАННЯ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Потюк С.В.
ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬОРОТЕРАПІЇ В ІНКЛЮЗИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Марєєва Т.В., Барсуковська Г.П.
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ З ДІАГНОСТИКОЮ МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Мироненко О.В., Видахвевич Т.І.
ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ НАЛАГОДЖЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Носирєва О.В.
ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З КОМП’ЮТЕРНИХ НАУК У ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Орел-Халік Ю.В.
ЕСТЕТИЧНИЙ СМАК ЯК ІНСТРУМЕНТ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ТА ФАРМАЦЕВТІВ

Пінський О.О., Гаркавець С.О.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З НАВЧАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ СТУДЕНТІВ-ПРИРОДОЗНАВЦІВ

Савіцька В.В.
ЗАЛУЧЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ У ДИСЕМІНАЦІЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Сілютіна І.М., Примиська С.О., Білозуб Л.М.
КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ ТА ЦИФРОВА ЕПОХА ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ АСПЕКТІВ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ТА ВЗАЄМОВПЛИВУ

Суховецька С.В., Хорош О.В., Колодій-Загільська О.А., Шадура В.А.
БАЗОВІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Харченко І.І.
ЗНАЧЕННЯ СТОРІТЕЛІНГУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ

Хромова В.С., Джулай А.О.
ВИКОРИСТАННЯ РОЛЬОВОЇ ГРИ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШІЙ ШКОЛІ

Tsvyd-Grom O.P., Reida O.A., Reznik V.H.
A FOREIGN LANGUAGE AS AN EFFECTIVE MEANS OF OPTIMIZING STUDENTS’ SCIENTIFIC RESEARCH ACTIVITY AT HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Чиж С.Г.
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Чорнобрива Н.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯКИХ ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНIХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Шаравара В.В.
ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Шахман І.О., Бистрянцева А.М.
АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У НАВЧАННІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ЕКОЛОГІВ

Яковлєва М.Л., Полякова Г.П., Пшоняк В.А.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гриник І.М., Гриник І.Я.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА ЩОДО АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ У ПРИЙОМНІЙ СІМ'Ї

Печериця Н.М., Анголенко В.В., Пахомова Л.В.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОНЛАЙН-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сабат Н.В., Сабат Н.І., Тимків Д.І.
ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Короткіх М.А., Лісніченко Ю.М.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ

Постоян Т.Г., Шеремет В.В.
МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ У СІЛЬСЬКИХ ГРОМАДАХ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Янься Ван, Лі Ма, Кунь Лей
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ: ЗАВДАННЯ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Глазова В.В.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ ІНФОРМАТИКИ

Дроздова К.В.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

Конопляник Л.М.
ОРГАНІЗАЦІЯ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Лебедєва С.Л., Лебедєв М.К.
МЕСЕНДЖЕР TELEGRAM ЯК ОСНОВНИЙ І ДОДАТКОВИЙ КАНАЛ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Пришупа Ю.Ю.
СПЕЦИФІКА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Скасків Г.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ГЕЙМІФІКАЦІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ 7. АКТУАЛЬНI ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Сущенко Л.О., Соловйова Т.Г., Заверико Н.В.
ВПЛИВ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Резнік Т.П., Набок-Бабенко Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ Й ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ЛІЦЕЮ