Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 55 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Іванова В.Ю.
СТУДЕНТОЦЕНТРОВАНИЙ ТА СИСТЕМНИЙ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ САМООСВІТНЬОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Йовенко Л.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ГЕРОЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Крупенина Н.А.
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ В ЕР-РІЯДІ (КОРОЛІВСТВО САУДІВСЬКА АРАВІЯ): ЗА МАТЕРІАЛАМИ ВКЛЮЧЕНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

Lakiychuk O.V., Medkova O.N., Nikitina N.S.
CONDITIONS FOR THE FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION IN NON-LINGUISTIC STUDENTS WHEN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Дроздова К.В.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФІЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА

Жумбей М.М., Савчук Н.І., Шикиринська О.Б.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Калініна Л.В., Папіжук В.О.
ХАКАТОН ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРМАТ ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В СВІТЛІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Кoблик В.О.
ВИКOРИСТAННЯ ФOРМAЛІЗOВAНИХ МAТЕМAТИЧНИХ МOДЕЛЕЙ ДЛЯ AНAЛІЗУ ПЕДAГOГІЧНИХ ДAНИХ

Ковінько К.В., Рапава Р.Б.
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ЗА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ

Мaєвcький М.І.
ПІДГOТOВКA УЧНІВ CЕРЕДНЬOЇ ШКOЛИ З ФІЗИЧНOГO ВИХOВAННЯ ДO ГРИ У РЕГБІ-5

Москаленко М.П., Міронець Л.П.
ДЕМОНСТРАЦІЙНІ ДОСЛІДИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ В 6 КЛАСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Новіцька О.І., Мисик О.А.
НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС ВПРАВ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЗАНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КОМУНІКАЦІЯ ТРАВМАТОЛОГА-ОРТОПЕДА І ПАЦІЄНТА ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ»

Олійник Т.І.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ

Перебийніс Ю.В.
СУЧАСНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ

Півненко Ю.В., Аксьонова О.П.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Ковиліна В.Г., Ольховська Н.М.
ЛОГОРІТМИТМИКА В КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНЬ СКЛАДОВОЇ СТРУКТУРИ СЛОВА В ДІТЕЙ ІЗ ЗАТРИМКОЮ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ

Курєнкова А.В.
СПРЯМОВАНІСТЬ ЛОГОПЕДИЧНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ ПІСЛЯ КОХЛЕАРНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Заїка О.Я.
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНИЙ ЕТАП РОЗВИТКУ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ, ПЕДАГОГІВ

Ігнатенко С.О., Богатов А.О.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННI

Ісаєва О.С., Грицько М.І.
КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Князян М.О., Гвоздій С.П.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МУЛЬТИМЕДІА

Конотоп О.С.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ АНГЛОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Красильник Ю.С.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (БУДІВНИЦТВО ТА ЗВАРЮВАННЯ)»

Купіна І.О., Радченя І.В.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО СТИЛЮ СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Левченко Я.С., Семененко І.Є.
ДЕЯКІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Леонова В.І., Віцукаєва К.М.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНА ПРОГРАМА ПОДОЛАННЯ ТРИВОЖНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ІГРОТЕРАПІЇ

Мариківська Г.А.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Марушко Л.П.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАСАДАХ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ТА ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

Мельниченко Г.В., Сусол Л.О.
ЗМІСТ І СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВСТУП ДО ФАХУ» У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ УЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Мироненко О.В., Кулакова Я.В.
ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ «4К» У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Михайлова О.С., Кузнєцова О.В., Пико В.М.
НАВЧАННЯ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ АНГЛОМОВНОМУ ПИСЬМУ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бай Цзішен
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГОТОВНОСТІ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ГЛОБАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Городиська В.В.
ПІЗНАВАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ТЕХНІК ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО МИСТЕЦТВА

Івах С.М., Паласевич І.Л.
РОЗВИТОК СЛОВНИКА ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ ЗАСОБОМ МАЛИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ЖАНРІВ

Сиваш С.В.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 6. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Марцева Л.А., Вакалюк Т.А.
ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ: ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Нагрибельна І.А., Нагрибельний Я.А.
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE У ПІДГОТОВЦІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Паршукова Л.М., Паршуков С.В.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВІРТУАЛЬНОЇ ТА ДОПОВНЕНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

Фучила О.М.
АДАПТИВНІ ВІРТУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНІ СЕРЕДОВИЩА У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД