Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 58 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Zagura F.I.
THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT CONCEPT FOR PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AT MULTIDISCIPLINARY HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Мартинів О.О., Мартинів Л.І.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ХОРЕОГРАФІЇ

Нагірний В.В.
ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

Пилипенко Н.М.
ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ ЯК ЧИННИК МОТИВАЦІЇ

Чепіль М.М., Карпенко О.Є., Стинська В.В.
РОЛЬ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПІДГОТОВЦІ МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

Ян Ян
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Колеснік Н.В., Нікульченко В.В.
МОТИВАЦІЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

Крапчатова Я.А., Миронова І.М.
ЕВРИСТИЧНА БЕСІДА, ПАМ’ЯТКИ-ПОРАДИ ТА КОНТРОЛЬНІ ЛИСТИ ЯК ЗАСОБИ САМОКОНТРОЛЮ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ

Крекотень О.В., Березняк О.П., Байдак Л.І.
ІНТЕГРАЦІЯ ІНШОМОВНОЇ ВЕРБАЛЬНОЇ ТА НЕВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ВОЄННОГО ЧАСУ

Кучеренко Г.В., Воробйова С.В.
ОСНОВИ МЕТОДИКИ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Лєснік О.С., Мамикіна О.А.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В КОНТЕКСТІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Марков Р.А., Кириченко А.В.
СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАКЛАДАХ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ

Піхтар О.А., Клюєва С.В., Кедіс О.Ю.
ЗМІНА НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО»

Sokyrska O.S., Buha S.Yu., Kolisnyk M.P., Kornytska Y.A.
MODERN TRENDS IN ELT THROUGH E-LEARNING PLATFORMS

Хома Т.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Юй Цютун
СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОЛІКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ ХОРМЕЙСТЕРІА

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Мулеса П.П.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ВІРТУАЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Насакіна С.В., Маєв А.П.
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ТА НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК РИСИ ВИЩОЇ ОСВІТИ ХХІ СТОЛІТТЯ

Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДО СТВОРЕННЯ КРЕАТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Ostafiychuk O.D.
TEACHING GRAMMAR COMMUNICATIVELY

Павлюк Н.М., Шахрай О.М.
ЕТИЧНІСТЬ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ТВОРЧОГО, ВИКОНАВСЬКОГО ТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ

Петрик К.Ю., Тараненко Ю.П.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІНТЕГРАЦІЇ В ОСВІТІ ЯК ВИКЛИК ЧАСУ

Пухальський Т.Д., Совік Т.В.
ПРОБЛЕМИ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЯХ

Самойленко О.О.
КОНТЕКСТНИЙ ПІДХІД В ОСВІТІ ДОРОСЛИХ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРСПЕКТИВИ В УКРАЇНІ

Семко Л.В.
ФІЗІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ БАЯНІСТІВ АКОРДЕОНІСТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Смирнова І.М.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДУНАЙСЬКОМУ ФАХОВОМУ КОЛЕДЖІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОДЕСЬКА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ»

Стечкевич О.О.
ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Трифонова О.М., Колесніченко Ю.В., Садовий М.І., Соменко Д.В.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ГРАФІЧНИХ ПАКЕТІВ ТА СИСТЕМ АВТОМАТИЧНОГО ПРОЄКТУВАННЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Шевчук А.О.
МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСІБ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Шоробура І.М.
СУЧАСНІ МОДЕЛІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Якимович Т.Д., Макогін О.В., Юсик І.А.
ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА В УМОВАХ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧОГО КЛАСТЕРУ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Атрошенко Т.Ю.
ПРОФІЛАКТИКА АГРЕСИВНОСТІ В ДІТЕЙ ІЗ ЧИСЛА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ

Чужиков В.І., Чужикова В.Г.
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ЛОКАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Мaєвcький М.I., Iльченкo С.С.
IНДИВIДУAЛЬНI ПAРAМЕТРИ ТРЕНУВAЛЬНOГO ПРOЦЕСУ ЛЕГКOAТЛЕТIВ

Твердохліб Т.С., Мажуга А.В.
ШЛЯХИ ВПЛИВУ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА СТИЛЬ ВИХОВАННЯ В РОДИНІ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Бойчук Ю.Д., Науменко Н.В., Казачінер О.С., Галій А.І.
ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

Смолюк С.В.
ІННОВАЦІЙНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Бачієва Л.О.
ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ФАХІВЦІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Кедіс О.Ю., Кученьов Д.В.
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА ПІДГОТОВКУ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО»

Косьмій О.М.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕПЕРЕРВНОСТІ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ

Курінний О.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ СЕРЕДОВИЩ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Лимар Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ ГАЛУЗІ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я» НА ЗАНЯТТЯХ З АКАДЕМІЧНОЇ ТА МЕДИЧНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Попов М.О.
МЕДІАОСВІТА У СУЧАСНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ПАРАДИГМІ