Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 28

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Антонець Н.Б.
ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ ШКОЛИ-ХУТОРА ГЛУХОНІМИХ (1903–1911): ДО ПИТАННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТЕМИ

Балацинова А.Д.
ДОСВІД РОБОТИ РАД ПРИ ПОПЕЧИТЕЛЯХ КИЇВСЬКОГО ТА ХАРКІВСЬКОГО НАВЧАЛЬНИХ ОКРУГІВ З УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЬСЬКИХ КАДРІВ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Джус О.В.
ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МОЛОДІ ПЕРШОЇ ХВИЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Зайченко Н.І.
ЗМІСТ РЕЛІГІЙНОГО ВИХОВАННЯ ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ.

Залуцька Г.І.
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ (1892–1939)

Коляденко О.В.
«СЛОВАРЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ» БОРИСА ГРІНЧЕНКА І ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ (ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Олізько О.В.
М. ФЕДОРОВСЬКИЙ – ЗАСНОВНИК ЄЛИСАВЕТГРАДСЬКОГО ТОВАРИСТВА ПОШИРЕННЯ ГРАМОТНОСТІ ТА РЕМЕСЕЛ

Хопта С.М.
ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕЇ МАРІЇ МОНТЕССОРІ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Щербак І.В.
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД КОНЦЕПЦІЙ ТА СТРАТЕГІЙ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ПРОВІДНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Конотоп О.С.
ВИМОГИ ДО ІНШОМОВНОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Корнейко Ю.М., Єрмакова Т.С.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GOOGLE CLASSROOM У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Кухарчук І.О.
ПРЕЦЕДЕНТНІ ТЕКСТИ В СИСТЕМІ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОГО КУРСУ СИНТАКСИСУ

Логінова А.О.
КАРТА ЯК ЕЛЕМЕНТ НАУКОВОЇ СПАДЩИНИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Магдич Т.П.
АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГРОМАДЯНСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У СИСТЕМІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ І ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ КАТЕГОРІЙ

Мартиненко В.О.
ФОРМУВАННЯ ПРОГНОСТИЧНИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: АНАЛІЗ ПІДРУЧНИКІВ З ЧИТАННЯ

Рудюк Т.В.
РОДИННА ЛЕКСИКА ТА ГЕНЕАЛОГІЯ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Яковлева В.А., Власенко Р.П., Костюк В.С., Андрійчук Т.В.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОГО КУРСУ «УКРАЇНА І СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО»

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бєсєда В.В.
ОСОБЛИВОСТІ МІОФАСЦІАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ В ДІТЕЙ РАННЬОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗПМР

Коргун Л.М., Грещенко А.С.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИЧОК СПІЛКУВАННЯ В ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Чобанян А.В.
ЗМІСТОВА НАПОВНЮВАНІСТЬ ПРОГРАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Богомаз О.Ю.
ФОРМУВАННЯ КРИТИЧНОЇ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ «РАМКИ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ КУЛЬТУРИ ДЕМОКРАТІЇ»

Бондаренко Є.В.
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ

Будянська В.А., Мариківська Г.А.
ФОРМУВАННЯ ЗМІСТОВОГО КОМПОНЕНТУ КУЛЬТУРИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ

Верітов О.І.
ПРОГРАМНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Гарачук Т.В.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ» У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Гурін Р.С., Терзі П.П., Яцій О.М.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ІМІДЖУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Давидова М.О., Ковтун А.В., Шевченко Н.О.
ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ

Дмітрієва Н.С.
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА» У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Драчук М.І., Федорович З.Я.
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ ЗА УМОВ УПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Краснова А.В., Ярославцева М.І., Пєхарєва С.В.
МЕТОДИ Й ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Кругляченко А.Ю., Зиско В.В.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ГЕНЕЗИ ВИМОГ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Літіченко О.Д., Гаращенко Л.В.
ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗДО

Ляшенко М.Ю.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕОБХІДНОСТІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА» МАЙБУТНІМИ ПЕДАГОГАМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Максимович Г.О., Шульга Т.В., Кодола Р.М.
ПОДОЛАННЯ МОВНОГО БАР’ЄРУ ЛЬОТНОГО Й ДИСПЕТЧЕРСЬКОГО СКЛАДУ В СТРЕСОВИХ СИТУАЦІЯХ

Олійник Н.А.
АКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ

Петрук О.В.
ОБҐРУНТУВАННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА» МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ З ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ

Поліщук Г.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Поліщук Л.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МАШИНІСТІВ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ

Полулященко Ю.М.
МОЖЛИВОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

Попова А.Б., Сіненко О.О.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПІДГОТОВКИ ЕСТРАДНИХ СПІВАКІВ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ГРЕГОРІ ПОРТЕРА)

Радченко К.А.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ

Регеша Н.Л., Скопцова О.М.
ВПЛИВ ТЕОРЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ ЯНІСА КСЕНАКІСА НА МИСТЕЦЬКУ ПРАКТИКУ XX–XXI СТОЛІТТЯ

Савка І.В., Якимович Т.Д.
ОСОБЛИВОСТІ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ: НОВИЙ ПОГЛЯД НА АУДІОВІЗУАЛЬНІ ЗАСОБИ

Самойленко О.О.
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ МАСОВОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ БАКАЛАВРІВ ІЗ КІБЕРБЕЗПЕКИ В УМОВАХ ОСВІТНЬО-ЦИФРОВОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ YOUTUBE-КАНАЛІВ З ІНТЕРАКТИВОМ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ ОТРИМАНИХ ЗНАНЬ ТА З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ОНЛАЙН-КАЛЬКУЛЯТОРІВ

Сорокіна М.В.
РОЛЬ МУЗИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ І ТЕАТРАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ І–ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ

Фенцик О.М.
ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Шульга Н.В.
РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ

Шульга Т.В.
ПОТЕНЦІАЛ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Паскаль О.В., Колбіна Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ НА ЕТАПІ ПІДГОТОВКИ ДО ВАГІТНОСТІ ТА БАТЬКІВСТВА

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Морін О.Л.
АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Лісовська Т.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАСТУПНОСТІ В ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Голуб Л.В., Лимар Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ СІЛЬСЬКОЇ МІСЦЕВОСТІ

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Середа Х.В.
МЕНЕДЖМЕНТ НАУКОВО-ДОКУМЕНТНОГО МАСИВУ НАПН УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ОНТОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ