Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 47

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Довгаль С.А., Бутурліна О.В.
СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

Курінний О.В., Черкасова Т.А.
РОЗВИТОК НАВИЧОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ: ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Нечепорук Я.С.
РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ КРИТЕРІЇВ ТА КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК АВІАЦІЙНОГО ФАХІВЦЯ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ (ЗГІДНО З НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ 2019-2021 РР.)

Шевченко С.М.
ОСВІТНІ ПОГЛЯДИ П. КУЛІША (1860-1900 РР.)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Богданов Є.П.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Галан Я.П.
РОЛЬ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Гнатишева О.О.
ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ: ПОШУК МЕТОДІВ ЗНИЖЕННЯ СТРЕСУ СЕРЕД УЧНІВ

Добинда І.П., Денчиля Г.
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ТА МІСЬКИХ ШКІЛ ТА РОЛЬ ГЕОГРАФІЇ У ЇЇ ФОРМУВАННІ

Драч Т.Л.
ПОВІТРЯНА АКРОБАТИКА ТА ПІЛОННИЙ СПОРТ ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Заїка О.В.
СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ПЛАКАТІВ ЯК ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ЕКОНОМІКИ

Канюк О.С.
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Микитенко М.М., Рожак Н.В.
ВИДИ МАГІСТЕРСЬКИХ ПРОГРАМ ДИСТАНЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

Струк О.О., Лещук С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «АНАЛІЗ АЛГОРИТМІВ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Чорноус В.П.
МОТИВАЦІЯ ДО ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Щолокова О.П.
ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН НА ЗАСАДАХ ХУДОЖНЬО-МЕНТАЛЬНОГО ДОСВІДУ

Ягупова А.О., Яновська Л.Г.
РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Андрейко Б.В., Богоніс Ю.Р.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САМООЦІНКИ В МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Бєлова О.Б.
КОНЦЕПТУАЛЬНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ДІАГНОСТИКИ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТУ МОВЛЕННЄВОЇ ГОТОВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛОГОПАТОЛОГІЄЮ

Казачінер О.С., Бойчук Ю.Д.
МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ РОЗВИТКУ ПІДЛІТКІВ

Лахно А.О., Таран О.П.
МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ

Пахвій Л.Р., Андрейко Б.В., Породько М.І., Призванська Р.А.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМПАТІЇ У ПІДЛІТКІВ З СИНДРОМОМ ДАУНА

Потюк С.В.
ВИКОРИСТАННЯ АРТ-ТЕРАПЕВТИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ РОБОТІ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Чернiченко Л.А.
РОЛЬ МИСТЕЦТВА ЯК ЗАСОБУ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Бєляєва Е.Ф., Зубкова Л.М., Савченко Н.М.
РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ВИКЛАДАЧА В МОТИВАЦІЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У E-LEARNING

Борин Г.В.
ПЕРЕДУМОВИ СТАНОВЛЕННЯ ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ

Боса В.П.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ

Бредньова В.П., Смичковська О.М., Яворська Н.М., Яворський П.В.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ТВОРЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Будак В.Д., Грищенко С.В., Лощенова І.Ф., Олексюк О.Є.
ТЕОРЕТИЧНИЙ ОГЛЯД ВИДІВ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Буркало С.М., Короленко О.О., Філяк Р.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МУЗИКАНТІВ-ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ

Великжаніна Д.В.
АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Демянчук М.Р.
ПЕРСПЕКТИВНІ МЕТОДИЧНІ ВЕКТОРИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ»

Долгопол О.О., Кір'янова О.В.
НАВЧАЛЬНО–ДОСЛІДНА РОБОТА З ДИСЦИПЛІНИ «УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)» В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ НАВЧАННЯ

Ільчук Л.П., Ратинська І.В., Швидків М.Л.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ШКОЛІ

Ковальчук І.М., Колеснік Н.В., Нікульченко В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Лещенко Т.О., Жовнір М.М., Юфименко В.Г.
НАВЧАЛЬНИЙ ТЕКСТ ЯК МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ЛІНГВОВІЗУАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ЦІЛІСНІСТЬ, ЗВ’ЯЗНІСТЬ, ІНФОРМАТИВНІСТЬ

Morentsova A.V.
LEARNING NEURAL MACHINE TRANSLATION TOOLS AS A COMPONENT OF TRAINING PROFESSIONAL TRANSLATORS

Москаленко С.А.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ НА ОПЕРАТИВНОМУ РІВНІ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ

Осипова Т.Ю., Левицька А.І.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Поліщук Н.В.
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ: СУЧАСНИЙ СТАН Й ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Прус Н.О.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Свірепчук І.А.
ПРОЕКТНИЙ МЕТОД ЯК ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ТЕХНІЧНОМУ ВУЗІ

Синельникова І.С., Данілова О.П., Димань Н.О.
РОЛЬОВІ ІГРИ ТА СІНКВЕЙН НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Сухолова М.А., Куцин Е.К., Габель О.І.
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СЦЕНІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВОКАЛІСТА

Холодняк О.В., Васильєва М.П.
РОЛЬ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У ФОРМУВАННІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ (НА ПРИКЛАДІ ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ)

Цицюра К.В.
ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ

Чепелевська М.М., Зубаль М.В., Райтаровська І.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Чжан Гуй
ПРИНЦИПИ ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крупник З.І.
ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВІ ЯКОСТІ ПРАЦІВНИКА СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Протас О.Л.
СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД ДІТЕЙ ІЗ АДОПЦІЙНИХ СІМЕЙ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Тесленко С.О., Курчатова А.В.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ МЕТОДИЧНОЮ РОБОТОЮ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Знобей О.В., Поляничко А.О.
ТУРИЗМ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ЯВИЩЕ

Матвієнко О.В., Силенко Н.І.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПОЗАКЛАСНІЙ НАРОДОЗНАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Агіляр Туклер В.В.
СУЧАСНА СЮЖЕТНО-РОЛЬОВА ГРА ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ростикус Н.П., Деленко В.Б.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРШОВАНИХ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ТОЛЕРАНТНОЮ СПРЯМОВАНІСТЮ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Чорна Г.В., Самсонова О.О.
ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПРОФЕСІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 9. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Давидова Ж.В.
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПЕДАГОГІЧНА КАТЕГОРІЯ

Плохута Т.М., Зайцева І.О., Нефедченко О.І.
ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: ЕВРИСТИЧНИЙ ПІДХІД

РОЗДІЛ 10. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Болюбаш Н.М.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН КОМП’ЮТЕРНОГО ЦИКЛУ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Мінтій І.С., Вакалюк Т.А., Іванова С.М., Кільченко А.В.
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДОСЛІДЖЕНЬ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Олійник О.О.
МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНОГО НАВЧАННЯ У НЕМОВНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ