Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 15 Том 1/2019

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Гулей О.В.
З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ГЛИНСЬКОЇ ХУДОЖНЬО-КЕРАМІЧНОЇ ШКОЛИ: ЩОДО ПИТАННЯ ПРО НАВЧАННЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА В ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ УКРАЇНІ

Залуцька Г.І.
ОСВІТНЯ ТА ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧИНУ НАЙСВЯТІШОГО ІЗБАВИТЕЛЯ СЕРЕД УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ КАНАДИ У ПЕРШІЙ ПОЛ. ХХ СТ.

Іноземцев А.В.
ЛІТНІЙ ТАБІР ПЕТРОВСЬКОГО ПОЛТАВСЬКОГО КАДЕТСЬКОГО КОРПУСУ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КАДЕТА

Карпусь О.С.
ПРОФІЛАКТИКА БУЛІНГУ ЯК НАПРЯМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ФІНСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ

Кирилюк Г.В.
АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ДИТИНОЦЕНТРИЗМУ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СЬОГОДЕННЯ

Кучеренко І.І.
ІСТОРИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Надєждіна І.М.
ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Никифоров А.М.
ВПЛИВ ЕСТЕТИКО-ФІЛОСОФСЬКИХ ІДЕЙ Й.Й. ВІНКЕЛЬМАНА НА СТАНОВЛЕННЯ МИСТЕЦЬКИХ КОНЦЕПЦІЙ ПІДГОТОВКИ ХУДОЖНИКІВ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ XVIII – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТТЯ

Слободянюк О.М.
ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ УКРАЇНИ (НАЦІОНАЛЬНИЙ РІВЕНЬ)

Тимчик М.П.
ВИХОВНИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІКИ ОЛЕКСАНДРА ДУХНОВИЧА

Цвер А.М.
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА У ПІДГОТОВЦІ ОФІЦЕРІВ МОРСЬКОЇ ПІХОТИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Ільєнко О.О.
ВОКАЛЬНО-ТВОРЧИЙ СПОКІЙ ЯК ФАКТОР СТВОРЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ

Коврей Д.Й.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Косогов І.Г.
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ФІЗИКО-ТЕХНІЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ШКІЛ

Османова Ульвия Фазиль гызы
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ МЕТОДОВ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

Рижиков В.С., Горячева К.С.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЄКТУВАННЯ СИСТЕМИ ГАРАНТУВАННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Русецька Н.М.
НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ В АГРАРНИХ КОЛЕДЖАХ

Сергієнко А.А.
РОЛЬ ІНТЕРАКТИВУ ЯК ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ФОРМУВАННІ ЧИТАЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Shmelkova G.M., Nadtochy N.A.
MODERN TENDENCIES IN TEACHING THE ENGLISH LANGUAGE FOR FUTURE MANAGERS

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Каплієнко А.І.
ОБІЗНАНІСТЬ СТУДЕНТІВ У СВОЄРІДНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ УЧИТЕЛІВ-ЛОГОПЕДІВ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇХНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Кулажко М.А., Кисла О.Ф.
ОСОБЛИВОСТІ АДАПТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО УМОВ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОСТОРУ

Лещій Н.П.
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ОСВІТНЬО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ ДЛЯ ДІТЕЙ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ

Плющик Є.В., Кукса Т.О., Заєць О.В.
ОРХЕСТИЧНЕ ВИХОВАННЯ У КОНТЕКСТІ КОРЕКЦІЙНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ВАДАМИ УСНОГО МОВЛЕННЯ

Шевченко В.М.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Білик Р.М.
КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ҐЕНДЕРНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДІВ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ

Корінна Г.О.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ НА ЕТАПІ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ ПИТАННЯ

Печериця Н.М.
ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ЕЙДЖИЗМУ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Співак Я.О.
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ МОЛОДІ: ВІДПОВІДЬ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Бахов І.С.
МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кримчак Л.Ю.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ДУАЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ В ПРАКТИКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Сич Т.В.
ІНСТИТУЦІЙНЕ ТА КОМУНІКАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ МЕТОДОЛОГІЇ ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Волошина А.Л., Сычевская Л.Е., Олейник Л.Г.
КИЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ КАЗАЧЕСТВА КАК ОРГАНИЗАТОР КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В СРЕДЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ

Дем’яненко А.М.
АНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Дмітрієва Н.С.
МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 5–7 РОКІВ ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИКИ ХАТХА-ЙОГИ

Клімкіна Н.Г.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО БАТЬКІВСТВА В АРСЕНАЛІ ШКОЛИ

Кондратова М.В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ У МАЙБУТНІХ БУДІВЕЛЬНИКІВ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Nikitina N.P., Slabouz V.V.
MULTICULTURAL EDUCATION: CULTURAL COMPONENT IN THE SYSTEM OF UPBRINGING OF THE PERSONALITY

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ