Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 20 Том 2

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Волошанська І.В., Хало З.П.
ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ НАВИКІВ ЧИТАННЯ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Гриценко О.Е.
РОЗВИВАЮЧИЙ ВПЛИВ ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА НА ОСОБИСТІСТЬ ШКОЛЯРА

Денисенко І.І., Тарасюк А.М.
КОМУНІКАТИВНО-МОВНІ БАР’ЄРИ: ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА ТЕХНІКИ ЇХ КОРЕКЦІЇ

Єгорова О.І., Заїка В.С.
КОЛАБОРАТИВНЕ ПИСЬМО ЯК МЕТОД НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ТА ПЕРЕКЛАДУ

Заїка О.В.
ІСТОРІЇ-КАЗКИ, ВІРШІ НА ДОПОМОГУ ВИВЧЕННЮ МАТЕМАТИКИ

Золотарьова І.М., Пономарьов О.С.
ПРОБЛЕМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Ільчук Т.В.
СУЧАСНА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ УСНОМУ ПЕРЕКЛАДУ

Качмар О.В., Барило С.Б.
РОЛЬ БЕЗПЕРЕРВНОГО НАВЧАННЯ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ У ХXI СТ.

Кисельова І.І.
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИТУАТИВНОГО МЕТОДУ НАВЧАННЯ

Кісіль Л.М.
ДЕВІАЦІЙНІ ЯВИЩА В УСНОМУ МОВЛЕННІ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Крекотень О.В., Байдак Л.І.
МУЛЬТИМОДАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО РОБОТИ З АВТЕНТИЧНИМИ РЕСУРСАМИ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Kornytska Yu.А.
DEVELOPING READING SKILLS IN A FLIPPED CLASS

Коротун О.В., Вакалюк Т.А., Корнілова Т.Б.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПРАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ ЩОДО ВИКОРИСТАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА У НАВЧАННІ БАЗ ДАНИХ

Кос М.В.
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОМУ СКЛАДУ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-СУХОПУТНИКІВ ТАКТИЧНОГО РІВНЯ У ВИЩИХ ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Левицька А.І.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ликтей Л.М.
ЗМІСТ РОЗВИТКУ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ФАХОВИХ МЕТОДИК

Меняйло В.І.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

Никифорчук-Падура І.А.
ВЗАЄМОДІЯ ПЕДАГОГІВ ІЗ БАТЬКАМИ В СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ: СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ

Олійник Н.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ АГРОІНЖЕНЕРІВ

Повідайчик О.С., Герич М.С., Повідайчик М.М.
ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПЕРШИХ КУРСІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНИХ ФАХІВЦІВ

Притула О.Л.
ХАРАКТЕРНИЦТВО ЗАПОРОЗЬКИХ КОЗАКІВ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ СИСТЕМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

Прокопчук М.М., Шихненко К.І., Гайович Г.В., Віннікова Л.Ф.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИВЧЕННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Рейда О.А., Івлєва К.С., Гулієва Д.О.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМ ТЕХНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Рибак T.M., Мороз М.В., Кирдан Т.В.
ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-КВЕСТІВ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Рябенко М.І.
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК СУБ’ЄКТИ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Сафарян С.І.
РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ ВЧИТЕЛЯ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Бредньова В.П., Прохорец І.М., Михайленко Е.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ТА ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ АБІТУРІЄНТІВ ДО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 4. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Алєко О.А., Кахіані Ю.В.
ВПЛИВ МЕДІАСЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Гончарук О.М.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК У ПРОЦЕСІ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ В ОНТОГЕНЕЗІ

Карук І.В.
ГРА-ЕКСПЕРИМЕНТУВАННЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Царик Т.М., Боремчук Л.І.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ