Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 21 Том 3

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Покась Л.А., Семчук Б.
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ В ПОЗАКЛАСНИЙ ЧАС

Попович Н.Ф.
СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ

Сверчевська І.А.
ІСТОРИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ

Скіба Н.Я.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ІНТЕГРОВАНОГО ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Фурманюк С.М.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Хома Т.В.
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Христенко Д.О.
ФОРМУВАННЯ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ (НА ПРИКЛАДІ НАСТІЛЬНОГО ТЕНІСУ)

Цепко Т.А., Андросюк Г.Л.
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Черкасова Т.А., Курінний О.В.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ: КОМП’ЮТЕРНІ ТА МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Шеремета Л.П.
ВИКОРИСТАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «МОЯ СІМ’Я» ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ (CТАТТЯ 2)

Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Буряк М.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ДИСЦИПЛІНИ «АПТЕЧНА ТЕХНОЛОГІЯ ЛІКІВ» ДЛЯ АНГЛОМОВНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Переверзєва О.В.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Perminova V.A., Sikaliuk A.І.
INTERIORIZATION OF KNOWLEDGE IN VOCATIONAL TRAINING AS A PART OF TEACHING STRATEGY

Petliovana L.L.
THE IMPORTANCE OF APPROPRIATE MATERIALS FOR TEACHING ESP FOR TOURISM STUDENTS IN UKRAINE

Petrenko S.I., Dehtiarova N.V.
INCREASING TEACHERS’ ICT-COMPETENCY LEVEL IN THE AFTER-GRADUATE EDUCATION PROCESS

Плахотна С.І.
ВПЛИВ ОСВІТНЬОЇ ІННОВАТИКИ НА ТВОРЧИЙ РОЗВИТОК МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Плугіна А.П.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ МЕДІАКОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Прохоров О.А., Рижиков В.С.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ВПРОВАДЖЕННЯ ДІЛОВИХ (РОЛЬОВИХ) ІГОР В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Проценко А.А.
РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Романовська Л.І.
СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Савка І.В., Яремко Т.І.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ПРАВА

Сидоренко Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ

Синишина В.М.
УПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДУ АКТИВНОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПІЗНАННЯ В СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ

Стасюк Д.О.
ТЬЮТОРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ У ВПРОВАДЖЕННІ ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАННЯ

Тишковець М.П., Бачинська Г.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗВО У ВИВЧЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Трофімук К.В.
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГІВ ПРИ ФОРМУВАННІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ СПРАВИ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ З ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тюльпа Т.М.
НАУКОВЕ ПІДҐРУНТЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Упатова І.П.
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Форостовська Т.О.
ФОРМУВАННЯ ІКТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК ПЕДАГОГІЧНА УМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

Харченко І.І.
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЯК СКЛАДНИК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Шевченко С.І., Халимон І.Й.
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБНОГО НАВЧАННЯ АВТОНОМНОГО ІНШОМОВНОГО АУДІЮВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

Юник І.Д.
УНІКАЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОГО БРЕНДУ В СОЦІОЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ СУЧАСНОСТІ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Борова Т.А., Ведь Т.М.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ТРАНСВЕРСАЛЬНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ» В ПОСТМОДЕРНІСТСЬКІЙ ОСВІТІ

Власова І.В.
ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДОСВІД ЕСТОНІЇ

Грядуща В.В., Шевченко М.П.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Люшин М.О.
АДМІНІСТРАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ

Марчук А.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА ЗАСОБОМ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Семенова О.О., Нестор Г.І.
АНАЛІТИЧНИЙ РОЗГЛЯД ПРОБЛЕМ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ У ПОРІВНЯННІ З КЛАСИЧНОЮ АНГЛІЙСЬКОЮ ПРИВАТНОЮ ШКОЛОЮ, ОПИСАНОЮ ШАРЛОТТОЮ БРОНТЕ В РОМАНІ «ДЖЕЙН ЕЙР»

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Галатюк М.Ю.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ЇХ СПОРТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

Корнят В.С., Рибак О.П.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Опалюк Т.Л.
СУПЕРВІЗОРСТВО ЯК ЧИННИК НЕПЕРЕРВНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Рідель Т.М., Кириченко Т.О.
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕНСАТОРНОЇ ТА СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЙ

 

РОЗДІЛ 5. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Гао Ванчуен, Цицюра К.В., Романова Г.М.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ІЗ БІЗНЕС-ЕКОНОМІКИ У КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ

Дибська Т.С.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЯПОНСЬКОГО УСНОГО МОВЛЕННЯ

Кузьміна І.В.
НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ

Лукашенко Л.Е.
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-МЕТОДУ У ВИКЛАДАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Nikolaienko O.V., Ushata T.O.
DISTANCE LEARNING AS A MEANS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES AT NON-LINGUISTIC HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS: PROS AND CONS

Пономарев А.С.
МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ: МОДА ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

Skvortsova L.P.
USING MATLAB PACKAGE TO SOLVE INDIRECT MEASUREMENT EQUATIONS

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ