Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 22 Том 1

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Ван Юечжи
ВАЛЬДОРФСЬКА ШКОЛА У КНР: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Ду Цзінсюй
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КИТАЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ (РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ)

Зайченко Н.І.
ЕЛЕМЕНТИ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ В КОНЦЕПЦІЇ ПРО СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ Р. РУЇСА АМАДО

Зеленська Л.Д.
ПРАВОВА ОСВІТА ДОРОСЛИХ ЯК НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА «ЗНАННЯ» В УКРАЇНІ (1990–2012 РР.)

Кірсанова С.С., Казьміна Н.О.
ФОРМУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ ВЗАЄМИН СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Бевз А.В., Крамаренко Н.М.
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Божко Н.М.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ТЕКСТІВ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ

Гричаник Н.І.
МІСЦЕ І РОЛЬ ЛЕКЦІЇ ПІД ЧАС ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ШКІЛЬНОГО АНАЛІЗУ ЕПІЧНИХ ТВОРІВ

Zhygzhytova L.M., Nazarenko O.I.
LEARNING STYLES AND THE CONCEPT OF INTELLIGENCE AS ONE OF THE APPROACHES TO TEACHING FOREIGN LANGUAGES

Зайцева Н.В., Супрун О.М.
ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ЄВІ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Карпушина М.Г., Шумило І.І.
КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ГРАМАТИЧНИХ НАВИЧОК У КУРСАНТІВ НАДПСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Козігора М.А.
НЕУСПІШНІСТЬ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Казачінер О.С., Гордієнко І.В., Цись О.В.
СТАН ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ТА ДОПОМІЖНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ДІТЬМИ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Крижановська Т.В.
МОДЕЛЬ СУПРОВОДУ СТУДЕНТІВ ІЗ СЕНСОРНИМИ ПОРУШЕННЯМИ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Лук’янова О.В.
ТЕХНОЛОГІЇ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ РОЗВИТКУ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Атаманчук О.М.
ДИДАКТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Бадер С.О.
ТЕХНОЛОГІЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ МОРАЛЬНИХ ДИЛЕМ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бакуменко Р.О.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Басараб В.В., Король Н.В., Куцик О.Г.
ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Бешок Т.В.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Бірюк Л.Я., Пішун С.Г.
ДІАГНОСТИКА ПЕДАГОГІЧНОГО РЕСУРСУ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Габенко І.М.
ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ДУАЛЬНОЮ ФОРМОЮ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

Галіцан О.А.
МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Гончар Л.В.
КОМПОНЕНТИ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Гура А.М.
АНАЛІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ЗА ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Жумбей М.М.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНЦІЯ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ ЯК РЕЗУЛЬТАТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Завражна О.М., Салтикова А.І.
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗНАННЯ ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ

Зданевич Л.В., Цегельник Т.М.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ В ІНКЛЮЗИВНИХ ГРУПАХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Зелений В.І.
ВАГОМІСТЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПРОФЕСІЙ ТИПУ «ЛЮДИНА – ЛЮДИНА»

Золотухін О.О., Жаров В.В., Петренко Ю.М.
ФЕНОМЕН ТЕЗАУРУСУ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ

Іванова В.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ СПОЛУЧЕНОГО КОРОЛІВСТВА ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ПІВНІЧНОЇ ІРЛАНДІЇ

Івасів Н.С.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ТУРИЗМОЗНАВСТВА В ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Келемен А.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ: РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Кірман В.К., Кочерга Є.В.
ВИЗНАЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ХІМІЇ

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Адамюк Н.Б.
СОЦІОКУЛЬТУРНА СПЕЦИФІКА КОМУНІКАТИВНОГО АСИСТУВАННЯ ЖЕСТОМОВНИМ ЗДОБУВАЧАМ ОСВІТИ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Вербин Н.Б., Климович В.Б., Шемчук В.А., Одеров А.М., Катихін В.М.
ТЕОРЕТИЧНІ СКЛАДНИКИ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА СПОРТУ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Атрошенко Т.Ю., Федорова О.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ СОЦІАЛЬНОГО ДОСВІДУ УЧНІВ СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ В УМОВАХ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Гаращенко Л.В., Левченко О.В.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКТИВНОГО РУХОВОГО РЕЖИМУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Гончарук О.М.
СПІЛКУВАННЯ ЯК КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ФЕНОМЕН КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДИТИНИ

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Баранчук О.В.
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ FLIPPED CLASSROOM У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Бриндіков Ю.Л.
ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИЦТВО ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ (ПРИКЛАД ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ)

Вакалюк Т.А., Болотіна В.В., Байлюк Є.М., Покотило О.А.
ОГЛЯД ІГРОВИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ МОВ ПРОГРАМУВАННЯ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ