Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 23 Том 1

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Башкір О.І.
ВИЩА ОСВІТА НА ХАРКІВЩИНІ В ЧАСИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Бережанська Н.А., Оніщук І.І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Гук Л.І., Ухач Л.Д.
ІСТОРИКО-КОМПАРАТИВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПЕДАГОГІЦІ

Завітренко Д.Ж., Березенко Н.О., Завітренко А.М.
КОМПЛЕКСНЕ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВИХ ШКОЛАХ УКРАЇНИ ЯК СПЕЦИФІЧНА СИСТЕМА У 20-ТІ РР. ХХ СТ.

Козьменко О.І.
ПІДГОТОВКА УСПІШНОЇ ЛЮДИНИ В США: РОЛЬ ГРОМАДСЬКИХ КОЛЕДЖІВ

Никифоров А.М.
ТЕНДЕНЦІЇ НАВЧАННЯ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТИЛЮ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Рустамов Ибрагим Мурад
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Соломчак Х.О.
ФОРМИ І МЕТОДИ ДЛЯ ЗАНЯТЬ ПІДЛІТКІВ ТУРИЗМОМ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВАХ ЛІТНЬОГО ОЗДОРОВЧОГО ТАБОРУ

Чжан Ян
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ З. КОДАЯ

Ян Ян
ЕТАПИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ (ЗА ПРАЦЯМИ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ)

 

РОЗДІЛ 2. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Гриневич Х.П., Андрейко Б.В.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Лещій Н.П.
СУТНІСТЬ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ШКОЛЯРІВ ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ОСВІТНЬО-РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ

Ферт О.Г.
ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕННЯ СТОСУНКІВ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ТА ЇХНІХ ОДНОЛІТКІВ В УМОВАХ СПІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Білик В.Г., Василенко К.С., Дубровіна А.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ФІЗІОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ТА ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 4

Бобошко В.В., Романенко С.С., Прокоф’єва Л.А.
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ РІВНЕМ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНИМ СТАНОМ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ

Бондар Л.В., Подмарьова І.А., Яковенко Ю.О.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Бондаренко О.В.
СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВІЙСЬКОВИХ ЛІЦЕЇВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Борщенко В.В.
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ТА ЕКОЛОГО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Вознюк О.М., Поцелуйко А.Б.
ГУМАНІТАРНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА У ВИЩІЙ ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ

Гилярська О.І.
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Гончар Л.В.
ДІАГНОСТИКА РІВНІВ СФОРМОВАНОСТІ КУЛЬТУРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Гречаник Н.І.
ПРО КОГНІТИВНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Hurin R.S., Yatsii O.M.
РОЛЬ КРЕАТИВНОСТІ У ФОРМУВАННІ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Думко Н.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЗРІЛОСТІ КУРСАНТІВ ПОЛІЦІЇ

Знобей О.В.
ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

Ikonnikova M.V.
ІННОВАЦІЙНИЙ ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФІЛОЛОГІВ

Ісаєва О.С.
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ

Кірдан О.П.
САМОСТІЙНА ТА НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ У СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Колеснікова І.В.
РОЗВИТОК МЕДІАКУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ

Kopochynska Yu.V.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕМПАТІЙНОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ

Кравченко О.В.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЯВЛЕННЯ

Лисенко О.А., Самойлова Ю.І.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ВИКЛАДАЧІВ ЗВО ІРЛАНДІЇ ТА ЙОГО ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ В СИСТЕМУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Корчова Г.Л.
СОЦІАЛЬНА ПРАКТИКА ЯК УМОВА СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Сіненко О.О.
ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ХОРОВОЇ САМОДІЯЛЬНОСТІ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Власова І.В.
МОДЕЛІ ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ

Shcherbakova I.N.
ФОРМУВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІЙНОЇ І ДУХОВНОЇ СПОВНЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Делікатна Н.М.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ