Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 30 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Бабакіна О.О.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ ІЗ СЕРЕДИНИ 60-Х – ПОЧАТКУ 90-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

Дворецька Л.П.
ФОРМАТ ТЕСТУ З МАТЕМАТИКИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЯКІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ

Зайченко Н.І.
ЗМІСТ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ МЕЖІ ХІХ–ХХ СТ

Коваленко О.М.
ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УКРАЇНИ У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Парфілова С.Л., Пушкар Л.В.
ІСТОРИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИТОКІВ ЕВРИСТИЧНИХ ОСВІТНІХ ІДЕЙ

Пшемінська Л.О.
ДУХОВНО-САКРАЛЬНА МУЗИЧНА СПАДЩИНА М. ЛЕОНТОВИЧА ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ В МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Анічкіна О.В.
СУЧАСНІ УМОВИ ДИСТАНЦІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ХІМІЇ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Білик Т.С.
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Верітов О.І.
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ

Горобець С.І.
ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ КУЛЬТУРИ УСНОГО ТА ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Євмененко О.В., Тімченко І.В.
ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ЧИТАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КАЗКИ

Краснова Н.М.
ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВІДОБРАЖЕННЯ СВІТУ ПІДЛІТКАМИ

Макаренко Н.Г.
ФІТНЕС У СИСТЕМІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: АКСІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД

Мороз О.А., Постельняк Л.Р.
УРОК ЛЕКСИКОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ: ТРАДИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХОДИ

Радченко К.А.
ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВІЙСЬКОВОГО ЮРИСТА

Рудюк Т.В.
РОДИННА ЛЕКСИКА В КОНТЕКСТІ НЕНАСИЛЬНИЦЬКОГО СПІЛКУВАННЯ (КОМУНІКАТИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД)

Скасків Г.М.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Степаненко О.К.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕДІАКУЛЬТУРИ, ІНФОГРАФІКИ ТА ХМАРНИХ СЕРВІСІВ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Шинкаренко В.В., Клімова Л.В., Виноградова О.М., Писарєва Л.В.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ НА МАТЕРІАЛАХ ЕТНОХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

РОЗДІЛ 4. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Ачкевич С.А.
ЖАНРИ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Бегас Л.Д., Білан В.А.
ПРОБЛЕМА АВТОНОМНИХ СЛІВ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ДИТЯЧОГО МОВЛЕННЯ

Бєсєда В.В.
СУЧАСНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПОСТАВИ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОМОТОРИКИ В КОНТЕКСТІ КОРЕКЦІЇ ЇХ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

Замша А.В.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БІМОДАЛЬНО-БІЛІНГВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ДЛЯ ГЛУХИХ І НАПІВГЛУХИХ ОСІБ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Борова Т.А., Маслова Н.І., Марчук А.А.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ УПРАВЛІННЯ ПЕДАГОГІЧНОЮ ВЗАЄМОДІЄЮ ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Гаврилюк Н.М.
ОГЛЯД МОДЕЛЕЙ, ПРИНЦИПІВ, ФОРМ І МЕТОДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Галан Я.П., Гакман А.В., Кашура А.В., Байдюк М.Ю.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Камінська О.М.
ЗМІСТОВЕ ТА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Кос О.І.
УЧАСТЬ У ФОРМАХ ЛІКАРНЯНОЇ АНІМАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ВОЛОНТЕРІВ

РОЗДІЛ 7. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Протасова А.С.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Тесленко С.О.
ІНТЕГРАЦІЯ РІЗНИХ ВИДІВ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Генсерук Г.Р., Мартинюк С.В.
ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ

Пєтухова І.О.
ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Шевчук А.О.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ ПИСЬМОВО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА БАЗІ ВІКІ-ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

РОЗДІЛ 9. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДАГОГІКИ

Яворська Г.Х.
БАЗОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВОЗНАВЦІВ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ