Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 33 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 2. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Березівська Л.Д.
РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ В НАПРЯМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ (1991–2002 РОКИ): ІСТОРИКО-ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Журавель М.В.
ПЕРЕДУМОВИ ПОЯВИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА З ІНФОРМАТИКИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Зайченко Н.І.
ЗМІСТ РОЗУМОВОГО ВИХОВАННЯ ЗА ІСПАНСЬКИМИ ПЕДАГОГІЧНИМИ ТРАКТАТАМИ 1890-Х РОКІВ

Залуцька Г.І.
ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗГРОМАДЖЕННЯ СЕСТЕР-СЛУЖЕБНИЦЬ НЕПОРОЧНОЇ ДІВИ МАРІЇ У ПОЛЬЩІ (1918–1968 РОКИ)

Колбіна Л.А., Паскаль О.В.
ОСМИСЛЕННЯ МИРОТВОРЧИХ ІДЕЙ ВИДАТНИХ ПРОСВІТНИКІВ КРІЗЬ РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ПОГЛЯД ДО СУЧАСНОСТІ

Остапенко Л.В.
ОСОБЛИВОСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДЖАЗОВОЇ ШКОЛИ НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ КУРТА ЕЛЛІНГА

Регеша Н.Л., Скопцова О.М.
ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА

Скоромний В.П.
ПЕДАГОГІЧНИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ НАТАЛІЇ ЛЕБЕДЄВОЇ

Цюк О.А.
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ТА СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШВЕЦІЇ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Власюк І.В.
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ЧИТАННІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Воробель М.М.
ВИЗНАЧАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ТА АСПЕКТИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Кузьменко О.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ФІЗИКИ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ОСНОВІ STEM-ТЕХНОЛОГІЙ

Попова А.Б.
ПИТАННЯ ВИХОВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ В СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ

Семененко І.В., Швачка А.О.
ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОКАЛЬНИХ ДУЕТІВ СВІТОВОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ КЛАСИКИ: ВИКОНАВСЬКИЙ АСПЕКТ

Цвид-Гром О.П., Марчук В.В., Рєзнік В.Г.
ЕТНОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОІНДЕНТИФІКАЦІЇ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Юрчук В.В.
РОБОТА З РЕПЕРТУАРОМ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЕСТРАДНИЙ СПІВ»

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Василюк Т.Г., Размолодчикова І.В.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТЕАТР ЯК ІННОВАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Замашкіна О.Д.
СИСТЕМА РОБОТИ ФАХІВЦЯ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ ЩОДО ПРОФІЛАКТИКИ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ

Моргай Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З МІГРАНТАМИ

Суліцький В.В.
ВРЕГУЛЮВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ МОЛОДІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Valiyeva Sevinj
WAYS TO FORM SCHOOLCHILDREN' SENSITIVE AND CARING ATTITUDE TO THE ENVIRONMENT IN PRIMARY SCHOOL

Гелеш А.В.
СУЧАСНІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ ЗВО УКРАЇНИ

Погребняк В.П., Дашковська О.В.
ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВИМІР МОДЕРНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Кравчук Н.П., Карнаух Л.П.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кривошея Н.Б.
НАСТУПНІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Buzhykov R.P., Donii V.S., Boltayeva Iu.P.
FOREIGN LANGUAGES TEACHING IN HIGH SCHOOL BY MEANS OF BLOG TECHNOLOGIES

Hladonik G.V.
VIDEO GAMES AS LANGUAGE LEARNING TOOLS

Коваленко Є.В.
ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЯК ЗАСІБ ДОСЯГНЕННЯ «ДОСКОНАЛОГО» ЗВУЧАННЯ

Кречко Н.М.
ОНЛАЙН-ВИСТУПИ ХОРОВИХ КОЛЕКТИВІВ: РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Лук’яненко В.В., Литовченко І.М., Галацин К.О., Мелешко І.В.
ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Медведєва М.О., Жмурко О.І., Криворучко І.І., Ковтанюк М.С.
ВИКОРИСТАННЯ МАСОВИХ ВІДКРИТИХ ОНЛАЙН-КУРСІВ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Чехуніна А.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МУЗИКАНТІВ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ