Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 41 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Москаленко М.П., Міронець Л.П., Торяник В.М.
ЛАБОРАТОРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ «РОСЛИНИ» ІЗ КУРСУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «БІОЛОГІЯ» У 6 КЛАСІ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Небеленчук І.О.
ФЛЮКТУАЦІЯ ПОЕЗІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ СУЧАСНОГО СВІТОБАЧЕННЯ

Паршукова Л.М., Безноско І.С.
РОЗРОБЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ІЗ ІНФОРМАТИКИ ЗА ВИМОГАМИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Пономаренко В.В., Васкевич О.Є.
ПЕДАГОГІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ «ДИЗАЙН»

Починок Є.А., Рева О.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Роміцина Л.В.
ВИНАХІДНИЦЬКІ ЗАДАЧІ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ

Смагіна Т.М., Шуневич О.М.
ДИЗАЙН НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ В БАЗОВІЙ НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Степаненко О.К.
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Константинова Т.М., Турлак Л.П., Тихонова І.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ МОРСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Курило О.Ю.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Matviiv-Lozynska Yu.O., Shutka Ya.V.
THE FLIPPED CLASSROOM METHOD APPLICATION AT THE THEORY AND PRACTICE OF TRANSLATION LESSONS IN HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Мельник Н.І.
ЛІДЕРСТВО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК БАЗОВІ НАВИЧКИ 21-ГО СТОЛІТТЯ У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Мороз О.Л.
ДИДАКТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПІДГОТОВКИ

Некислих К.М.
ТЕНДЕНЦІЇ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕМАТИЧНОГО СКЛАДНИКА ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ

Поліщук Н.В.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ І ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ТА МОДЕЛЮВАННЯ» З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

Поршнева К.С.
ДО ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ТА Е-ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Таng Zhong
STRUCTURAL COMPONENTS OF EMOTIONAL STABILITY IN MUSIC-PERFORMANCE ACTIVITIES OF CHILDREN’S MUSIC SCHOOL STUDENTS

Юник І.Д.
СТАДІЙНІСТЬ БРЕНДИНГУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПРАЦІВНИКА ВИШУ

РОЗДІЛ 3. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Лісовська Т.А.
ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНЕ ОБРАЗОТВОРЕННЯ ЯК СКЛАДНИК ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Нікіренкова А.Ю.
ФОРМУВАННЯ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ ЯК ПРОВІДНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОЇ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Пономаренко Т.О., Євченко Я.Б.
ФОРМУВАНЯ ОСНОВ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ

Тарабасова Л.Г., Фесенко О.С., Купрієнко В.І., Міхіна Н.О.
ОСВІТА ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

Черепаня Н.І., Русин Н.М.
ЗНАЧЕННЯ І РОЛЬ РУХЛИВИХ ІГОР У РОЗВИТКУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Конопляник Л.М.
РОЛЬ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД ЧАС ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ФАХОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

Медведєва М.О., Колмакова В.О., Коровнік І.С.
ВІЗУАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ: АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ОНЛАЙН-СЕРВІСІВ

Неборачко О.В.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

Руденко Н.М., Широков Д.Л.
ЗАСТОСУВАННЯ Е-РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ КОМІКСІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Sereda Kh.V.
WEB TECHNOLOGY AS TOOL TO IMPLEMENT ІСT TO MANAGEMENT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT IN INSTITUTIONS OF NAES OF UKRAINE

Скасків Г.М.
ЦИФРОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ УЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ