Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 50 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Зайченко Н.І.
ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГА ПРО ІСПАНСЬКУ ОСВІТУ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 1910-Х РОКІВ

Зубцова Ю.Є.
ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Мартін А.М.
РЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА

Петрук О.В.
ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВВНЗ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ВІЙСЬКОВОЇ ЮСТИЦІЇ

Се Кежань
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ: ПОЛІКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ

Тушніцький Н.І.
ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗНАНЬ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ: ЕМПІРИЧНИЙ АНАЛІЗ

Штефан М.В., Ворожбіт-Горбатюк В.В.
ХУДОЖНЬО-ПРОДУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДІТЕЙ В УМОВАХ ФОРС-МАЖОРУ: ДОСВІД ХАРКОВА

Шубіна О.П.
ПОТЕНЦІАЛ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Божко Н.М.
ЗАГАЛЬНО-СВІТОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У СВІТІ

Воробець О.Р.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5 КЛАСІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Гнатишева О.О.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СТВОРЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРЕЗЕНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ АРХІТЕКТУРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПЕРСПЕКТИВІ ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ

Го Сяофен, Цуй Шилін
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ВИКОНАННЯ ВОКАЛЬНО-ФАХОВИХ ТА ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ ФУНКЦІЙ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Гоголь Н.В.
ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ

Горда О.М.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПОРТРЕТА УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ В ІНШОМОВНІЙ АВДИТОРІЇ

Дика Н.М., Глазова О.П.
РОБОТА З ТЕКСТОМ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Касянчук М.С., Ланіна Т.О.
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВОКАЛУ ЗАСОБАМИ МУЛЬТИМЕДІА

Качайло М.М., Лета В.В., Карабінюк М.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У КУРСІ ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЇ (НА ПРИКЛАДІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Кикіньова Л.М., Зиско В.В., Шумська В.С.
ФОРМУВАННЯ В СТУДЕНТІВ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ КОМПОЗИТОРСЬКОЇ ТВОРЧОСТІ У КЛАСІ МУЗИЧНО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

Кравченко Ю.В., Гнатенко С.А.
АНКЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ЗАСОБІВ ОВОЛОДІННЯ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Крижановська Т.І., Гнатюк М.О.
ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ (ОПЕРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ) ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Липчанко-Ковачик О.В., Кончович К.Т., Варга Л.І.
КОНТЕКСТНО-ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Лучкевич В.В.
ТЕОРІЯ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Коваленко В.Є.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Курєнкова А.В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Лукачович Г.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОПАНУВАННЯ ЛЕКСИКОЮ ПРИРОДНИЧОГО ЗМІСТУ ДОШКІЛЬНИКАМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Аркавенко Н.В., Гарачук Т.В.
СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Боярчук С.І.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКО-ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Демянчук М.Р., Гашинська О.С., Демянчук Т.М.
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСІВ «ОБСТЕЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» І «ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА»

Dmytruk V.А.
RELIEVING STUDENTS’ ANXIETY STATES BY USING EMDR TECHNIQUE

Желанова В.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: АНАЛІЗ НАПРЯМІВ

Козяр М.М.
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕКСТРЕМАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАТИВНОГО ТА СИНЕРГЕТИЧНОГО ПІДХОДІВ

Курок Р.О.
ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЕКОНОМІЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Маньковська О.Ю.
КРИТЕРІЇ, ПОКАЗНИКИ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ СЦЕНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ АКТОРІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Мішенюк Р.М.
ЩОДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ

Олійник Т.І.
ІНТОНАЦІЙНА КУЛЬТУРА ПІАНІСТА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Осядла Т.В.
ПЛАНУВАННЯ ТА ПІДГОТОВКА ЕКСПЕРИМЕНТУ; РОЗРОБЛЕННЯ КРИТЕРІЇВ ТА НОРМ ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСЬКОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІАЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ У МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Богданов Є.П.
ОСОБЛИВОСТІ УКРИТТЯ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАХИСНИХ СПОРУДАХ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Бушко Г.О., Шаргун Т.О., Жукова А.Р.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПРОЦЕСУ МОНІТОРИНГУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА БОЛГАРІЇ

Власова І.В.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТІВ: ДОСВІД ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Коваленко О.В., Слезенко В.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО СУПРОВОДУ СЕНСОРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗДО

Репета С.Р., Джура Н.М.
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Фунтікова О.О.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИКІВ НА ЗАСАДАХ ВИКОНАННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ