Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 51 Том 2

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Пилипенко Н.М., Пилипенко В.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Соловей М.В.
ДІЯЛЬНІСТЬ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО (З 1954 Р. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО) ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ ВДОСКОНАЛЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ З ПЕРЕБУДОВИ ВИКЛАДАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА Й БІОЛОГІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 40-Х – ПОЧАТКУ 50-Х РР. ХХ СТ.

Швець Т.Е.
СОЦІАЛЬНО-ОСОБИСТІСНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Shcherbak І.V.
IMPROVING POSITIONING STRATEGIES OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS IN THE INTERNATIONAL INFORMATION SPACE UNDER THE CONDITIONS OF REFORMING HIGHER EDUCATION

Якобчук Н.О.
СПОГАДИ ТА НЕКРОЛОГИ СУЧАСНИКІВ ЯК ДЖЕРЕЛО ДОСЛІДЖЕННЯ БІОГРАФІЇ ГРИГОРІЯ ШЕРСТЮКА (1882–1911)

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Кушнірова Л.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ В. МАСАЛЬСЬКИМ РОЗВИТКУ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В 50-Х РР. ХХ СТ.

Макогончук Н.В., Голярдик Н.А., Гевко О.В.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ПОРТРЕТУ ІСТОРИЧНОЇ ОСОБИСТОСТІ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ДИДАКТИЦІ ІСТОРІЇ

Малик Т.В., Даниляк А.А., Грицик Г.О., Мацькович М.Р.
ПІДВИЩЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Мамикіна О.А.
ЕСТРАДНА ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ВИМІРІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО НАВЧАННЯ

Паршукова Л.М., Паршуков С.В.
ІНТЕГРАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТУ В ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Пупена В.Ю.
ГУМАНІЗАЦІЯ ТА ГУМАНІТАРИЗАЦІЯ ЗМІСТУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Резніков Ю.П., Наволокіна А.С.
ФОРМУВАННЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Савка І.В., Опачко М.В., Чорнописька О.І.
КОМПЛЕКСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ЗАКЛАДІВ ПЕРЕДВИЩОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Стечак Г.М., Гришина О.С., Лукаш Ю.М.
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВО-КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО (ЗМІШАНОГО) НАВЧАННЯ

Ткачов С.І., Ткачова Н.О., Ткачов А.С.
НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАКТЧЕКІНГУ В АМЕРИКАНСЬКІЙ СЕРЕДНІЙ ТА ВИЩІЙ ШКОЛІ

Яндола К.О.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ПРОЄКТНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ НАВЧАННЯ

Яценко Т.О., Слижук О.А.
ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 5-6 КЛАСІВ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Лашта Р.Б.
СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕФЛЕКСІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Найда Р.Г.
ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МОДЕЛІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Небитова І.А.
САМООСВІТА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Онищенко Н.П.
СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Осипова Т.Ю., Стародубцева К.В.
ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Побірченко О.М.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕТНОДИЗАЙН»

Починкова М.М.
НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ЯК НЕОБХІДН ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА ФОРМАЛЬНОЇ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Сидорова Н.В., Доценко Ю.В., Думанська В.В., Калінін О.О.
АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сікорінський О.Б.
МОДЕЛЬ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Смолюк А.І.
ПРАВОВА СКЛАДОВА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Харченко І.І.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Христова Т.Є., Пюрко В.Є., Пюрко О.Є.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ ШКОЛЯРАМИ

Zhang Yin
PRINCIPLES OF FORMATION OF POLYCULTURAL COMPETENCES OF OLDER TEENAGERS IN THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF A CHILDREN'S MUSIC SCHOOL

Шахрай О.М., Поліщук О.В., Богдан З.П.
КЛЮЧОВІ ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Шиман І.А.
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ІННОВАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Яцишин О.М., Малінка О.О., Лобачук І.М.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Гук О.В., Гриник І.М., Калічак Ю.Л.
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

РОЗДІЛ 5. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Іншаков А.Є., Іншакова І.Є.
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НАРОДОЗНАВСТВА

Пономаренко Т.О., Побірайко К.С.
ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ФОРМУВАННЯ ОСНОВ СОЦІАЛЬНО-ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ДІТЕЙ ТРЕТЬОГО РОКУ ЖИТТЯ

Рабаданова Л.В.
МОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Цаплюк О.С.
РОЛЬ ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ПЕРЕДШКІЛЬНОГО ВІКУ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Чубань Т.В., Кардаш Л.В.
ВИВЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ГРАМАТИКИ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Mammadova Matanat
APPLICATION AND SIGNIFICANCE OF CONTEMPORARY TECHNOLOGY IN ENGLISH LANGUAGE LEARNING

Чередник Л.М., Діра Н.О., Андрусик П.П.
ЦИФРОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ

Шелевер О.В., Павленко О.М., Лукащук В.І.
ХМАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: ОСОБЛИВОСТІ, ПЕРЕВАГИ, ІНСТРУМЕНТИ