Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 55 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Ван Янься, Цюнцюн Чень, Лей Кунь
ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ: ЦІЛІ, КОМПОНЕНТИ, МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ

Гапчук Я.А.
ФЕНОМЕНОЛОГІЯ ПОНЯТТЯ Е-НАВЧАННЯ

Дзін Лань
ЦІЛІСНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТЕКСТУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ (З ДОСВІДУ УНІВЕРСИТЕТІВ ПРОВІНЦІЇ СИЧУАНЬ)

Єпіхіна М.А.
ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ: СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ

Зайченко Н.І.
КОМПАРАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНІ СТУДІЇ ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГИ В 1920-Х РОКАХ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Аль-Амморі А.Н., Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л.
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ДИСЦИПЛІН МАТЕМАТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ З ДИСЦИПЛІНАМИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

Антонюк Н.А., Савчук С.В., Пушкар Н.С.
ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Бoндap A.Я.
АНАЛІЗ КОНЦЕПТУ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ ДИСКУРСИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

Буховець Б.О., Долинский Б.Т., Дишель Г.О.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В КОРЕКЦІЇ РУХОВИХ ПОРУШЕНЬ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЦП

Varianytsia L.О.
ANALYSIS OF THE RECOMMENDATIONS FOR THE USE OF MOBILE APPLICATIONS IN TECHNOLOGY LESSONS IN ELEMENTARY SCHOOL IN THE CONDITIONS OF DISTANCE LEARNING

Васенко В.В., Красюк Л.В., Ковтун Н.І.
СОЦІАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ – ОДНА ІЗ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТНЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Григорова Т.А., Славко Г.В., Бриль Т.С.
ВПЛИВ МЕТОДУ НАВЧАЛЬНО-ІГРОВОГО ПРОЕКТУВАННЯ НА ВИБІР ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Громик Л.І., Сопіна О.А., Сіренко Р.Р.
ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ОЦІНЮВАННЯ КЛЮЧОВИХ І ПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Демиденко М.О., Захарова І.Ю., Карпюк І.Ю.
ІННОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП

Джим В.Ю., Мулик В.В., Канунова Л.В.
ВПЛИВ ЗАНЯТЬ ВАЖКОЮ АТЛЕТИКОЮ НА ПРОЯВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕННОСТІ ШКОЛЯРІВ 9-11 КЛАСІВ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Докучина Т.О.
ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ В УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЯК ЧИННИКА СОЦІАЛЬНОЇ КОМЕТЕНТНОСТІ

Звєкова В.К.
УМОВИ УСПІШНОГО ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Авдєєнко Ю.І.
АЛЬТЕРНАТИВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Бартків О.С., Дурманенко Є.А., Дурманенко О.Л.
ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ

Бахтіярова Х.Ш.
КОУЧІНГ В ОСВІТНЬОМУ КОНТЕКСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Бондар Г.О.
ЗМІСТ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗВО З ПОЗИЦІЇ АКМЕОЛОГІЇ

Бондарчук А.Я.
МЕТОДИ РОЗВИТКУ ЗВУКОРЕЖИСЕРСЬКИХ НАВИЧОК МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Brednyova V.P., Prokhorets I.M., Mikhaylenko E.V., Smychkovska O.M.
GRAPHIC EDUCATION AND PROSPECTS OF ITS IMPROVEMENT FOR JUNIOR STUDENTS OF ARCHITECTURAL AND ART DIRECTION

Будянська В.А.
ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ

Вишківська В.Б., Кондратенко Л.І., Мирошниченко В.М.
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ

Hontarenko I.S., Zaharova H.V.
EXPERIENCE OF USING THE ZOOM PLATFORM FOR ORGANIZATION FOREIGN LANGUAGE DISTANCE LEARNING AT UNIVERSITY

Гребінь-Крушельницька Н.Ю.
САМООСВІТА ОСОБИСТОСТІ ЯК НЕОБХІДНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ В МАЙБУТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Григор’єва Т.І., Михайловська О.В., Кулак В.О.
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА СТУДЕНТІВ МОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТЕНТИЧНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ

Демиденко М.О., Карпюк І.Ю.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ІЗ СКОЛІОТИЧНОЮ ХВОРОБОЮ

Dmitriieva N.S.
CONTENTS OF PEDAGOGICAL SUPPORT FOR THE FORMATION OF THE INNOVATION-ORIENTED PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER OF PHYSICAL CULTURE

Долженко М.В., Волобуєва П.С., Герченова І.В., Грицкевич П.С.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТАКОГНІТИВНИХ НАВИЧОК ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДІЛОВІЙ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Жук В.А., Кириллова М.Д., Хромченко О.В.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕТОДИ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Pohorielova T.Yu.
IMPLEMENTATION OF THE QUALIMETRY PRINCIPLES ON THE EXAMPLE OF THE IMPLEMENTATION OF THE MANAGEMENT MODEL OF THE PROCESS OF FUTURE MANAGERS’ PROFESSIONAL RESPONSIBILITY DEVELOPMENT

Фельцан І.М.
АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЇ ПІДТРИМКИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ЄВРОПІ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Малик В.М.
СПІЛКУВАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ: СПІВСТАВЛЕННЯ ПОНЯТЬ

Нечерда В.Б.
РОЗВИТОК АСЕРТИВНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ УСПІШНОЇ ОСОБИСТОСТІ: ДО ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Шинкаренко В.В.
НАЦІОНАЛЬНА СВІДОМІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Boyko G.I.
VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT (VLE) ON THE UKRAINIAN LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE FOR STUDENTS OF THE 4TH COURSE OF TECHNICAL HIGH SCHOOLS

Davydovych M.S., Levkivska K.V., Yeni I.S.
STRATEGIES FOR PROVIDING EFFECTIVE FEEDBACK AND BUILDING RAPPORT WITH STUDENTS IN AN ONLINE SETTING

Клокар Н.І., Клокар О.О., Шапошников К.С.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ У ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ