Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 56 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Боярська-Хоменко А.В., Ван Юйхун
РОЛЬ УРОКІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ У КИТАЇ

Гамолін П.В.
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ХУДОЖНЬОГО НАПРЯМУ

Завацька Л.А., Ільків О.С., Дяків С.І.
СПІВПРАЦЯ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ПЕРШОКЛАСНИКІВ

Козловський Ю.М., Горохівська Т.М., Мукан Н.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА

Кульбач Л.М., Швидун Л.Т., Шахова К.К.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА НУШ

Мартін А.М.
ФОРМУВАННЯ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ КАРТИНИ СВІТУ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Rzayeva P.H.
РОЛЬ ЖУРНАЛУ «ШЕРГГАДIНI» («СХIДНА ЖIНКА») У МОРАЛЬНОМУ ВИХОВАННI ДIТЕЙ МОЛОДШОГО РОКУ

Швець Т.Е.
РЕСУРСНИЙ ПІДХІД У РЕАЛІЗАЦІЇ ТЬЮТОРИНГУ В СИСТЕМІ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Гнатишева О.О., Гаврилова О.В.
ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ІНСТАГРАМ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПІДЛІТКАМ

Даниляк А.А., Малик Т.В., Грицик Г.О., Мацькович М.Р.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ У ФАХОВИХ КОЛЕДЖАХ НА ЗАНЯТТЯХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ НАВЧАННЯМ

Demianiuk N.O., Hural O.I.
ВИКОРИСТАННЯ РОЗШИРЕНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ЦИФРОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ GOOGLE ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Драч Т.Л.
ПОВІТРЯНОЇ АКРОБАТИКИ ТА ПІЛОННОГО СПОРТУ ЯК ВАРІАТИВНОГО СЕГМЕНТА У ШКІЛЬНУ ПРОГРАМУ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Дуфанець І.Б., Зеленюх О.М., Тимко А.Ю., Канчуга М.К.
КОМПОНЕНТИ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРАКТИЧНОГО КУРСУ ВОДІННЯ АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Ігнатенко С.О., Прокоф’єва Л.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ВАЖЛИВОСТІ ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

Лещенко Т.О., Шевченко О.М.
ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Лю Генчень
ВИКЛАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ МОВИ В КНР РИТМІКО-ПІСЕННИМИ ЗАСОБАМИ НАВЧАННЯ

Мішеніна Т.М., Качайло К.А.
ФОРМУВАННЯ ЕТНОКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА В РОБОТІ З ПОЕТИЧНИМИ ОБРАЗАМИ УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ У ЗМІСТІ ВОКАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Mohelnytska L.F., Shadura V.A.
FREE ONLINE RESOURCES AS EFFECTIVE TOOLS FOR ESL/EFL TEACHING AND LEARNING

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бєлова О.Б.
КОНСТИТУЮВАННЯ ІМПРЕСИВНОГО ТА ЕКСПРЕСИВНОГО ВЕРБАЛЬНО-ПРОСТОРОВОГО УЯВЛЕННЯ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЛОГОПАТОЛОГІЮ

Замша А.В., Найда Ю.М., Федоренко О.Ф.
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ

Ковиліна В.Г., Подленко І.О.
ВИЯВЛЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ НАВИЧОК У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ

Мельник Л.П., Мельник Ж.В., Сербалюк Ю.В.
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПІДЛІТКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Нижник Т.О.
ПІДХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ТА КОРЕКЦІЇ СЕНСОРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Тубичко Ю.О.
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ТЕКСТОУТВОРЕННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ЕКСПРЕСИВНОЮ АЛАЛІЄЮ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Алексєєва О.Б.
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ ВПРАВ ЗА СИСТЕМНИМ ПІДХОДОМ ДЛЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З УРАХУВАННЯМ КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНОГО АСПЕКТУ ІНШОМОВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ

Аркавенко Н.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Бадюл Л.М.
ПЕДАГОГІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ: СТИЛІ, ФУНКЦІЇ, МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ

Балакірєва В.А.
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗВО ЯК ВИМОГА СЬОГОДЕННЯ

Барджадзе Р.В.
САМООСВІТНЯ КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ФАРМАЦІЇ

Білик О.С., Чорнописька О.І., Заяць О.Я.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ АКСІОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО АРХІТЕКТОРА

Борисенко Н.О.
ВИХОВНІ СТРАТЕГІЇ: ДОСВІД ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ

Волкова С.Г., Тулякова К.Р., Мелешко І.В.
КРИТИЧНЕ ТА КРЕАТИВНЕ МИСЛЕННЯ ЯК РУШІЙНА СИЛА ДЛЯ СТВОРЕННЯ МАЙБУТНЬОГО УСПІШНОГО СПЕЦІАЛІСТА

Ганжа М.В.
МИСТЕЦЬКІ АСПЕКТИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У ДИЗАЙН-ОСВІТІ

Головацька Ю.Б.
МІЖДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ ДО ЛОКАЛІЗАЦІЇ ЯК ВЕКТОР ОНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІНГВІСТІВ

Golub T.P., Zhygzhytova L.M., Kovalenko O.O., Nazarenko O.I.
THE IMPORTANCE OF INTERCULTURAL COMMUNICATION FOR HIGHER EDUCATION STUDENTS

Гусак В.А., Купчик В.А.
МУЗИКОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ ВЕЛИЧАЛЬНОЇ ПІСНІ МАТЕРІ КОМПОЗИТОРА ІГОРЯ ПОКЛАДА НА ПОЕЗІЮ БОРИСА ОЛІЙНИКА «СИВА ЛАСТІВКА»

Dmitriieva N.S.
CRITERIA FOR DETERMINING THE LEVEL OF FORMATION OF THE INNOVATION-ORIENTED PERSONALITY OF THE FUTURE TEACHER OF PHYSICAL CULTURE

Дольнікова Л.В., Савка І.В., Тушніцький Н.І.
ФОРМУВАННЯ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЮРИДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ: ПРОБЛЕМА ПЕРІОДИЗАЦІЇ

Драчук М.І., Федорович З.Я., Галик Г.В.
КОМПЕТЕНЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО ДЛЯ СИНХРОННОГО ВИКЛАДАННЯ ОНЛАЙН

Yelieazarov O.Р., Tyron O.M.
CULTURAL AWARENESS FORMATION AS A LEARNING OUTCOME OF EDUCATIONAL PROGRAM “NAVIGATION”

Жуковська І.О., Вільхова О.Л.
РОЛЬ ТРЕНІНГІВ У РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ У РАМКАХ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ

Заболотний І.П., Карпенко Є.В.
ВОКАЛЬНО-ХОРОВА ОСВІТА ЯК ДУХОВНО-МЕНТАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН

Іваніга О.В., Тарасенко С.Є.
ОСНОВНІ ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Каменщук Т.Д.
УМОВИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В ЗАКЛАДІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄНОГО ЧАСУ

Камінська М.І.
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКА СКЛАДОВА У ПРОЦЕСІ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ДИРИГЕНТІВ

Стойка О.Я., Веремієнко В.О.
РОЛЬ ІКТ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗВО

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Чужикова В.Г.
РЕАБІЛІТАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ (ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТИ)

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Ляпунова В.А., Нижник Т.О., Городнича С.В.
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ СУЧАСНОГО МЕДІАПРОСТОРУ

Половіна О.А., В’юнник В.О.,
АРХІТЕКТУРА РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА У РЕДЖІО-ПІДХОДІ: ФОРМУЄМО САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОК У ЖИТТЯ