Випуск 6/2018

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Бурлаченко Н.В.
НАВЧАЛЬНА ПРОБЛЕМА ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧА КАТЕГОРІЯ ТЕОРІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ

Дяков І.В.
ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ СОФІЇ РУСОВОЇ ЩОДО ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ В СИСТЕМІ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кравчук О.В.
ЄДНІСТЬ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ В КОНТЕКСТІ «РЕКОНСТРУКЦІЇ У ФІЛОСОФІЇ» ДЖОНА ДЬЮЇ: ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Кравцова Н.Г.
ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ТА НАВЧАННЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ НОВАТОРСЬКИХ ПОШУКІВ В УКРАЇНІ (ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Пантюхов Б.О.
ПАТРІОТИЗМ: СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТТЯ

Стремецька В.О.
ДОПОМОГА ТОВАРИСТВ ПАТРОНАТУ СІМ’ЯМ УВ’ЯЗНЕНИХ ТА ЗВІЛЬНЕНИХ З ПЕНІТЕНЦІАРНИХ ЗАКЛАДІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Шкода М.В.
ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА ПРОГРАМ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ У 1960-2018-ТІ РОКИ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Буцик І.М.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ФОРМУВАННІ ЗМІСТУ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ ДО РОБОТИ ІЗ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ МАШИНАМИ

Vashchynska Ya.B.
ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN THE SYSTEM OF BRANCHES OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING

Гасымова Гамида Искендер гызы
ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАТОРСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Завалко К.В., Ібадуллаєва А.Е.
ВИКОРИСТАННЯ КОНЦЕПЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Е. ЖАК-ДАЛЬКРОЗА В КОНТЕКСТІ ДОІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОШКІЛЬНИКІВ

Зозуля О.В.
ЕФЕКТИВНА ЛЕКЦІЯ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Мацнєва О.А.
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК НЕПРОФІЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНОСТІ ПРОБЛЕМИ

Пилипчук С.Г., Мерлянов М.В.
ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЙНИХ ВЕРСІЙ ПІД ЧАС АНАЛІЗУ АВАНГАРДНИХ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ XX-XXI СТОЛІТТЯ

Піхтар О.А.
ФОРТЕПІАННО-ВИКОНАВСЬКЕ МИСТЕЦТВО: ДО ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ

Рибалко О.Є.
АУДІЮВАННЯ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СТАРШИХ КЛАСАХ

Строгаль Т.Ю.
СТАН СФОРМОВАНОСТІ ЕМОЦІЙНО-ЕСТЕТИЧНОГО ДОСВІДУ ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ МИСТЕЦТВА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ

Струк А.В.
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЛЕКСИКО-НАРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Почкун Ю.О.
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ З АУТИСТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Алексєєнко-Лемовська Л.В.
ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЯЛЬНІСНОГО КОМПОНЕНТА МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Бондаренко Є.В.
CASE-STUDY ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ (НА ЗАНЯТТЯХ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)

Брандибура І.Ю.
МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА ОЦІНЮВАННЯ У ПРОГРАМАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ПОЛІТОЛОГІЇ: ДОСВІД АНГЛІЇ ТА УЕЛЬСУ

Войтовська О.М., Толочко С.В.
ЗАКОРДОННИЙ І ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ ЯК СКЛАДОВОЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

Havrylenko K.M.
EVALUATION OF DISTANCE LEARNING EFFECTIVENESS IN A KNOWLEDGE-INTENSIVE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

Гаврилюк О.А.
ДІАГНОСТИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕДАГОГІЧНИХ КОЛЕДЖАХ

Grynyuk S.Р.
EARLY COMPETENCE MAPPING OF REFUGEES AS PART OF LABOUR MARKET INTEGRATION IN SCANDINAVIAN COUNTRIES

Завидівська О.І.
ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ

Замфереско О.В.
ВИПЕРЕДЖАЛЬНА ОСВІТА ЯК ЧИННИК ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙСТРІВ РЕСТОРАННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кльоц Л.А.
ДІАГНОСТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА

Когут С.Я.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У РЕСПУБЛІЦІ ПОЛЬЩА НА ЕТАПІ АКТИВІЗАЦІЇ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ (1990-ТІ РОКИ – 2004 РІК)

Коломієць О.В.
ІНТЕРАКТИВНО-КОМУНІКАТИВНИЙ СПОСІБ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ АВТОМОБІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Костіна В.В.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ СВЯТ У ШКОЛІ: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ

Кудрявцева Г.І.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ПРАЦІВНИКІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кушпіт У.В.
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Лайчук А.М.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ МОРАЛЬНО-ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ УЧНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ

Оверко Н.Я.
ТВОРЧО-ІННОВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ

Соколова С.В.
ПРАВОВА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПОНЯТТЯ ТА ЇЇ ВИДИ

Ткач М.М.
СТВОРЕННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ БАКАЛАВРІВ ЛІСОВОГО І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Шевчук А.О.
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Шукатка О.В.
ФУНКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ФОРМУВАННІ СТРАТЕГІЙ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Підвальна Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Гордійчук С.В.
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У МЕДИЧНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Лаппо В.В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНИХ ЦІННОСТЕЙ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Бахышева Шарафат Арам кызы
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОБУЧАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ ПО РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

 

РОЗДІЛ 9. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Гнедко Н.М.
ВИКОРИСТАННЯ ХМАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Доценко Н.А.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІНЖЕНЕРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА БАЗІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

Клюєва С.В., Боровицька О.М., Юлдашева І.О.
ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА-ПІАНІСТА

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ