Випуск 8/2018

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Біліченко Т.М.
ПОГЛЯДИ М. БОГДАНОВИЧА НА ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (60–80 РОКИ XX СТОЛІТТЯ)

Вербій І.В.
СТАН СОЦІОКУЛЬТУРНОГО СКЛАДНИКА ОСВІТИ МАЙБУТНІХ СУДНОВОДІЇВ У 60–80-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ

Воровка М.І.
СТАН ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РЕФЛЕКСІЇ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ҐЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ

Говоруха Н.О.
ТИПИ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кекош М.Л.
КОМУНІКАТИВНИЙ ВИМІР ПЕДАГОГІЧНОГО ДИСКУРСУ

Кошляк М.А.
КАТЕГОРІЯ «СОЦІАЛЬНА ЗРІЛІСТЬ» У ДИСКУРСІ ПРЕДСТАВНИКІВ НАУКОВИХ ШКІЛ

Підгаєцька А.В.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА ФУНКЦІОНУВАННЯ СТУДЕНТСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ Й УКРАЇНИ

Приходькіна Н.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ В ЗАКЛАДИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КАНАДИ: ДОСВІД ПРОВІНЦІЇ ОНТАРІО

Сем’янів А.Є.
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДРУЧНИКА З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ХХ СТ.

Шугай Я.М.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ В УКРАЇНІ (50-ТІ РР. ХХ СТ.)

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Гасанов Вахид Алибейи оглу
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ НА УРОКАХ ИСТОРИИ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Гасанова Лейла Кязым кызы
ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ТУРИЗМ И ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО»

Дмітренко Н.Є.
ГЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ АВТОНОМНОГО НАВЧАННЯ В ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ

Иманова Первана Ильдырым кызы
ВЛИЯНИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ И РЕБЕНКА НА УЧЕБНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕБЕНКА

Корнюхіна А.В.
СУТНІСТЬ І КОМПОНЕНТНА СТРУКТУРА ФОРМУВАННЯ ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ МУЗИКАНТА-ПОЧАТКІВЦЯ

Котубей В.Ф.
СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ЧАСТИНИ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Луценко О.І., Кмець А.М., Хлонь Н.В., Ворон Н.М.
ОЦІНКА РІВНЯ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА

Лях О.В.
ВИБІР СТРАТЕГІЇ ЩОДО ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Мамедова Ирана Октай кызы
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПОНЯТИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Нігаметзянова К.Р.
НАВЧАННЯ ПРОДУКТИВНИХ ВИДІВ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Осаульчик О.Б.
ВИКОРИСТАННЯ КАРТ РОЗУМУ ЯК ОСНОВИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Кернякевич Т.П.
ПОНЯТТЯ «ЗАГАЛЬНОНАВЧАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ» У КОНТЕКСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ СУЧАСНОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Антонюк Л.В.
ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТУРИЗМУ ЗАСОБАМИ КОМПАРАТИВНОГО АНАЛІЗУ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Бовсунівський В.М.
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ НА ЗАСАДАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Бочарова В.Б.
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ У ВНЗ ПОТРЕБИ В ЗДОРОВОМУ, ФІЗИЧНО АКТИВНОМУ СПОСОБІ ЖИТТЯ

Варава О.Б.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ

Гурська О.О.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО ВАЖЛИВИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Демченко Ю.М.
ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ ВИМОГ ОСВІТНЬОГО СТАНДАРТУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Dyshkо О.L., Mezenceva I.V., Kosynskyj E.O.
INTERACTIVE TEACHING METHODS AS THE MEANS OF TOURISM BACHELOR STUDENTS’ PREPARATION FOR THEIR PROFESSIONAL INTERACTION WITH TOURISM SERVICE CONSUMERS

Зиско В.В., Кругляченко А.Ю.
ВТІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО В ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Криштанович М.Ф., Гонтар З.Г.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Лєскова Л.Ф.
ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ТА ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Мулик К.О.
АНАЛІЗ СТАНУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Пасенко І.М.
ВИЗНАЧЕННЯ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ ЗАСАД ПРОЦЕСУ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ІЗ ПРАВОЗНАВСТВА

Русіна Н.Г., Люльчик В.О.
ФОРМУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГЕОДЕЗІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ: МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ

Теремінко Л.Г.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У ПРОЦЕСІ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Павлик Н.П.
КОНЦЕПЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Шевченко Т.Ю., Полякова О.М.
ДО ПИТАННЯ ПРО ДІАГНОСТИКУ РІВНІВ ГЕНДЕРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ БАТЬКІВ-ВИХОВАТЕЛІВ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Зиміна С.В.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК ТРЕТЬОЇ МІСІЇ УНІВЕРСИТЕТІВ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ

Коломієць М.Б.
УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОЮ СЕРЕДНЬОЮ ОСВІТОЮ ЯК ВІДКРИТОЮ СИСТЕМОЮ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СУСПІЛЬСТВА

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Богомолова Н.М.
ЕМПІРІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РИС ГРОМАДЯНСЬКОСТІ В СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО РЕГІОНУ

Царик Т.М., Боремчук Л.І.
ХОРЕОГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

 

РОЗДІЛ 8. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Бадер С.О., Драгунова Є.А.
LEGO-ТЕХНОЛОГІЯ ЯК ЗАСІБ СЕНСОРНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Шульга Л.М.
ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ МАЛЮВАННЯ

 

РОЗДІЛ 9. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Бунчук О.В.
РОЛЬ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ