Thematic sections: Theory and methodology of vocational education

UDC 37. 211.24

 

ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ САМОВИРАЖЕННЯ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

THE ARTICLE IS DEVOTED TO ONE OF THE TOPICAL ISSUES OF THE TRAINING OF FUTURE EDUCATORS - THE DEVELOPMENT OF A CULTURE OF SELF-EXPRESSION

 

Онищук І.А.,

канд. пед. наук,

доцент кафедри теорії і методики дошкільної освіти

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної

академії імені Тараса Шевченка

 

Стаття присвячена одній з актуальних проблем підготовки майбутніх  вихователів закладі дошкільної освіти – розвитку культури самовираження. Зокрема, розкривається сутність таких понять як культура, індивідуальна культура, самоорганізована діяльність. Основна увага зосереджується на теоретико-методичних засадах розвитку культури самовираження майбутніх фахівців дошкільної освіти у художній діяльності. Висвітлюються структурні компоненти, критерії, показники (організаційно-аксіологічний, комунікативний, креативний) та рівні сформованості досліджуваного явища. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури обґрунтовується методика формувального експерименту. Зазначається також, що концепція дослідження забезпечується єдністю методологічного, теоретичного та методичного аспектів.

(minimum 1800 characters)

Ключові слова: готовність до інноваційної педагогічної діяльності, творча діяльність, культура, індивідуальна культура, культура самовираження майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. 

 

In particular, the essence of such concepts as culture, individual culture, self-organized activity is revealed. The main attention is focused on the theoretical and methodological principles of developing the culture of expression of future specialists in preschool education in artistic activities.

 Structural components, criteria, indicators (organizational-axiological, communicative, creative) and levels of formation of the investigated phenomenon are covered. On the basis of the analysis of psychological and pedagogical literature, the method of forming experiment is substantiated: pedagogical conditions, forms and methods of development of the culture of expression of future educators of the institution of preschool education are determined. 

It is also noted that the concept of research is ensured by the unity of methodological, theoretical and methodological aspects.

(minimum 1800 characters)

Key words: readiness for innovative pedagogical activity, creative activity, culture, individual culture, culture of self-expression of future educators of pre-school establishments.

 

Постановка проблеми у загальному вигляді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Мета статті.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

 

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Зязюн І.А. Концептуальні засади теорії освіти в Україні. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2000. № 1. С. 11–24.

2. Кононко О.Л. Методологія та методи дослідження з дошкільної педагогіки: навч. посіб. зі спец. 8.01010101 «Дошкільна освіта». Ніжин: НДУ ім. Гоголя, 2017. 165 с.