Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 22 Том 2

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Кравчук Л.В.
ШКІЛЬНА НАВЧАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА З ІНОЗЕМНИХ МОВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТ.

Лисюк С.Р.
НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ

Лялюк Г.М.
СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНА ВЗАЄМОДІЯ У КОНТЕКСТІ ОСОБИСТІСНОЇ ПАРАДИГМИ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ

Май Вень
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА МУЗИКИ У ПРАЦЯХ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ

Нагрибельний Я.А.
РОЗВИТОК СИСТЕМИ МОРСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Kurinnyi O.V., Cherkasova T.A., Ihnatieva O.L.
THE EFFICIENCY OF MODULE-RATING SYSTEM FUNCTIONING IN A HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENT

Мисліцька Н.А.
ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІСТОРИЧНОГО КОМПОНЕНТУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Петренко С.В., Назаренко Н.М.
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Підлужна І.А., Мокрій Я.О.
РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ У НАВЧАННІ ПЕРЕКЛАДУ

Плаксіна О.Ф.
МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЧОЇ РЕКРЕАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Прокопчук М.М., Золотова О.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАНЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Проскуркіна Я.І.
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА АНГЛОМОВНИХ ПРОГРАМАХ

Розлуцька Г.М., Мулеса О.Ю., Кіндюх Т.С., Біланич Є.В.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ CLASSTIME В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ ДЛЯ КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ УЧНІВ З МАТЕМАТИКИ

 

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Кіщук В.М.
НЕПЕРЕРВНІСТЬ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ – АКАДЕМІЯ»: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Кобук О.А., Смокович Т.В.
СУТНІСТЬ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ МУЗИЧНОЇ ОСВІТИ

Kopochynska Yu.V.
RESEARCH OF THE STRUCTURE OF PROFESSIONAL IDENTITY OF FUTURE PROFESSIONALS IN PHYSICAL THERAPY, ERGOTHERAPY

Костів С.Ф.
МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ МАЙБУТНІХ ПРОФЕСІОНАЛІВ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ НА ЕТАПІ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ

Кочубей Т.Д., Саврій Ю.Ф.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ЕТНОКУЛЬТУРИ В ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Кришталь Т.М., Панімаш Ю.В., Горбаченко Ю.М.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Кучерак І.В.
ЦИФРОВІЗАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ОСВІТНІЙ ПРОСТІР У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

Кушпіт У.В.
РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ: МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА ІНТЕГРАТИВНОГО ПІДХОДУ

Липчанко-Ковачик О.В., Кончович К.Т., Мартин Н.В.
ДО ПРОБЛЕМИ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ БАКАЛАВРІВ-ФІЛОЛОГІВ

Маковійчук О.В.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЗАСОБАМИ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Маланюк Н.М.
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Малоіван М.В.
МІКРОБЛОГІНГ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВМІНЬ ПИСЬМА ПРИ НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ-ФІЛОЛОГІВ

Мельничук І.М.
ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Мичка-Левченко Ю.З.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ

Мірошник С.О.
ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ, ЩО ВИВЧАЛИ АНГЛІЙСЬКУ

Нагаєв В.М., Бакум М.В., Мітяшкіна Т.Ю., Семенцов В.В.
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ТВОРЧОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ АГРАРНОГО ПРОФІЛЮ

Ноздрова О.П., Бартєнєва І.О.
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Олійник Н.Ю.
ДІЛОВА ГРА ЯК ЕФЕКТИВНА МОДЕЛЬ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Підгірний О.В.
МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНО-ТРЕНІНГОВИХ ФОРМ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Гончаренко О.В.
ГЕНДЕРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ЯК СКЛАДНИК ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Сергієнко Т.М., Самойлова Ю.І., Денисюк Ю.І.
ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

 

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Рябокінь Р.М., Рябокінь М.В.
НАВЧАЛЬНИЙ ЗМІСТ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ НСОУ – ПЛАСТ

 

РОЗДІЛ 6. ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Миськова Н.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ У ВЗАЄМОДІЇ З ДОШКІЛЬНИКАМИ

Новак О.М.
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ФОРМУВАННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Бунчук О.В., Єрмак Ю.І.
ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ ЧЕРЕЗ НАПИСАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ В МАН

 

РОЗДІЛ 8. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Вірста С.Є., Констанкевич Л.Г., Радкевич М.М.
ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ LEARNINGAPPS.ORG ДЛЯ СТВОРЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ВПРАВ

Гоу Кванденг, Полякова Г.А.
ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УНІВЕРСИТЕТАХ КИТАЮ

Довгополова Г.Г., Максименко Т.М.
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Доценко Н.А.
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ З АГРОІНЖЕНЕРІЇ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ