Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 22 Том 4

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Байдюк М.Ю., Маланій В.І., Кузнецова Н.М., Тодераш В.Д.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ І ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЖИМУ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ ЧАС

Гауряк О.Д., Доцюк Л.Г., Турченяк С.А.
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ІДЕЇ ТА ПОГЛЯДИ Г. ВАЩЕНКА НА ВИХОВАННЯ ВОЛІ І ХАРАКТЕРУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Кошура А.В., Бамбурак В.Б., Горюк П.І., Молдован А.Д.
ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБИ В УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДЛЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ярмак О.М., Благій О.Л., Мороз О.О.
ФАКТОРНА СТРУКТУРА ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІВЧАТ 18-19 РОКІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Ніколайчук О.П., Дарійчук С.В.
СПОРТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ШКОЛЯРІВ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ТЕМАТИЧНИЙ НАПРЯМ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ТА СПОРТУ РУМУНІЇ

Турчик І.Х.
ШКІЛЬНЕ ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ У США (КІНЕЦЬ ХІХ СТ.)

Цибанюк О.О., Вілігорський О.М.
ҐЕНЕЗА РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ РУМУНІЇ: РЕФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ (1948–1957 РР.)

 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Горюк П.І., Молдован А.Д., Кошура А.В.
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ОСНОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТРЕНЕРА

Доцюк Л.Г., Лістау К.О.
ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОГО СТАНУ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ

Мальцева О.Б., Ревес М.В., Мелега К.П., Гомонай М.В.
ЕФЕКТИВНІСТЬ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДИК ЯК СКЛАДНИКА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЇ

Mindrescu Veronica, Moldovan Elena
STUDY REGARDING THE VERBAL – NON VERBAL COMMUNICATION BETWEEN COACHES – ATHLETES WITHIN THE PERFORMANCE SPORT DOMAIN

Прекурат О.Т., Петричук П.А., Первухіна С.М.
МОДЕЛЮВАННЯ ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ КВАЛІФІКОВАНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ У РІЧНОМУ МАКРОЦИКЛІ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Слухенська Р.В., Назимок Є.В., Іванушко Я.Г., Ломакіна Ю.В.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СУЧАСНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВДНЗ УКРАЇНИ

Сороколіт Н.С.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДУМКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Й УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ У ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Темерівська Т.Г.
ВИКОРИСТАННЯ СИТУАТИВНИХ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЕРГОТЕРАПЕВТІВ

Ханікянц О.В., Римар О.В., Конестяпін В.Г.
УДОСКОНАЛЕННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВОЇ ПІДГОТОВКИ УЧНІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПРІОРИТЕТНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНИХ СТРИБКІВ

 

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Григоренко A.И.
РАЗВИТИЕ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ (ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА)

Кулик Н.А., Заяц С.В., Гученко Г.Б.
ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ЖІНОК ЗРІЛОГО ВІКУ ДО ЗАНЯТЬ АКВААЕРОБІКОЮ

Iacob Mihai-Radu, Abăla’ei Beatrice Aurelia, Puni Alexandru-Rare, Hagiu Bogdan-Alexandru
BASKETBALL GAME A WAY OF ADAPTING AND SOCIALLY INTEGRATING STUDENTS WITH INTELLECTUAL DISABILITIES

Мосейчук Ю.Ю., Ярмак О.М., Мужичок В.О.
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФУТБОЛУ В РЕКРЕАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ

Путятіна Г.М., Гауряк О.Д., Канівець Т.В.
ВПЛИВ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА РІВЕНЬ ЗНАНЬ З ОЗДОРОВЧОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА ФІЗИЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Байцурак І., Козік Н.М., Стратійчук Н.А.
НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» КОРЕКЦІЇ ПОРУШЕНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СТАНІВ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ СПОРТИВНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ

Беспалова О.О., Лянной М.О., Бугаєнко Т.В., Авраменко Н.Б.
ПОКАЗНИКИ, КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Беспалова О.О., Лянной Ю.О., Бугаєнко Т.В., Лянна О.В.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ, ЕРГОТЕРАПІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗА МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНИМ КОМПОНЕНТОМ

Гладощук О.Г.
ПОЗАНАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Дідух В.В.
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВЗАЄМОДІЇ З УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Катеринюк Х.М., Шульга А.В.
САМОРЕАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Кожокар М.В., Галан Я.П., Палагнюк Т.В., Васкан І.Г.
ЗМІСТ І ФОРМИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Корольова М.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Мосейчук Ю.Ю., Курнишев Ю.А.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АДАПТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Осадець М.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ТА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ПОЧАТКОВИХ КУРСІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ФУТБОЛУ

Палічук Ю.І., Слобожанінов П.А., Ківерник О.В.
ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Скрипка І.М., Солоненко Є.В.
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Й СПОРТУ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Федірчик Т.Д., Бражанюк А.О.
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ТА ЕРГОТЕРАПЕВТІВ: СУТНІСНО-КОМПОНЕНТНИЙ АНАЛІЗ

Чебан В.І., Чебан Л.Г.
РОЛЬ І МІСЦЕ МУЗИЧНОГО ТЕРАПЕВТА В МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІЙ КОМАНДІ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Чорбэ Константин
КОНЦЕПЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВЫСШЕГО ФИЗКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Shuper V.O., Shuper S.V., Husak V.V., Temerivska T.G., Rykova Y.O.
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE ADVANCEMENT OF HIGHER MEDICAL EDUCATION

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Тівелік М.В., Гакман А.В., Медвідь А.М.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РІЗНОВИДІВ ФІТНЕСУ ДЛЯ ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ

Shevchuk K.D., Byhar H.P., Pits I.I.
THE IMPACT OF WALDORF PEDAGOGY ON SALUTOGENIC APPROACH TO PRIMARY SCHOOLCHIDREN’S TEACHING

 

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

 

Нікула Н.В.
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

 

РОЗДІЛ 7. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Ажиппо О.Ю., Мосейчук Ю.Ю., Курнишев Ю.А., Боднар І.Р.
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДУХОВНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТАРШОКЛАСНИКІВ У ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Богданюк А.М., Киселиця О.М., Гуліна Л.В.
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ УКРАЇНЦІВ ПРО НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Гермаківська К.С., Ячнюк М.Ю., Ячнюк І.О., Букорос Н.М.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Єремія Я.І.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ДО СИСТЕМАТИЧНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Зорій Я.Б., Киселиця О.М.
ПРОФЕСІЙНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Iacob Mihai-Radu, Abăla’ei Beatrice Aurelia, Puni Alexandru-Rare, Hagiu Bogdan-Alexandru
STUDY ON TECHNICAL-TACTICAL TRAINING IN A BASKETBALL TEAM UNDER 18

Мусієнко О.В., Максим’як В.М., Максим’як Я.О.
ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ МЕРИДІАНІВ ТІЛА ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ СТАТИЧНОЇ ВПРАВИ ХАТХА-ЙОГИ

Шутак Н.Д., Ячнюк М.Ю., Ячнюк Ю.Б., Городинський С.І.
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ 12–15 РОКІВ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ АЕРОБІКИ

 

РОЗДІЛ 8. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Балацька Л.В., Клюс О.А.
ТЕОРЕТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕВОЛЮЦІЇ ОСНОВНИХ КІЛЬКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ІГОР ОЛІМПІАД ТА ЗИМОВИХ ОЛІМПІЙСЬКИХ ІГОР

Наконечний І.Ю., Циба Ю.Г.
ОСНОВНА ПРОБЛЕМАТИКА МЕНЕДЖМЕНТУ СПОРТИВНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

НОВИЙ ВИД НАУКОВИХ ПОСЛУГ