Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 44 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Герасименко О.Ю.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ СКАНДИНАВІЇ (ДОСВІД ШВЕЦІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ)

Дзін Лань
ІНФОРМАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В ТЕХНОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: ДОСВІД ПЕКІНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Zakharova G.V., Urazova S.V., Maksymova I.O.
MASS COMMUNICATION MEDIA ON THE DIDACTIC EXCELLENCE (SECOND HALF OF THE XXTH CENTURY)

Ковпак О.С.
РОЗВИТОК ЗАОЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (50–80-ТІ РР. ХХ СТ.): ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА

Корнієнко Є.Г., Гордєєва О.В., Корнієнко В.І.
ПЛЮСИ І МІНУСИ УЗАГАЛЬНЕННЯ. РОЗВИТОК АБСТРАКТНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

Цуй Лун
КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У КОЛЕДЖАХ ПРОВІНЦІЇ СИЧУАНЬ

Чубрей О.С., Данілова О.М., Підгірна В.Н.
НАУКОВИЙ ДОРОБОК ЕКОНОМІКО-ГЕОГРАФІЧНОЇ ШКОЛИ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Baibakova I.M., Hasko O.L.
EUROPEAN EXPERIENCE OF TEACHING ENGLISH TO LEARNERS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Білозір О.С.,
РОЗВИТОК ПОЛІЛІНГВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Бугина Л.М., Вакаров О.С.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ МІКРОБІОЛОГІЇ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Висотченко С.В., Зайцева І.В.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

Demianiuk N.O., Hural O.I.
PECULIARITIES OF USING “ZOOM” DURING ENGLISH LANGUAGE CLASSES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Євмененко О.В., Мітко М.О.
ТРАДИЦІЙНІ ТА ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИВЧЕННІ ТВОРІВ М. ГОГОЛЯ НА УРОКАХ ЛІТЕРАТУРИ

Заїка О.В.
ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ВМІНЬ ВИКОНУВАТИ ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ГРАФІКІВ ФУНКЦІЇ

Isliamova K.S., Mykhailova L.Z., Chernysh L.M.
CREATING AND DEVELOPING OF STUDENTS’ MOTIVATION IN PROCESS OF FOREIGN LANGUAGE STUDYING

Костолович Т.В.,
ФОРМУВАННЯ АКЦЕНТУАЦІЙНИХ УМІНЬ В УЧНІВ ТРЕТЬОГО КЛАСУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГРАМАТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ

Крекотень О.В., Байдак Л.І., Чирва А.С.
ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ МНЕМОТЕХНІК У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В УНІВЕРСИТЕТІ

РОЗДІЛ 3. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Байбекова Л.О., Пасинок В.Г., Птушка А.С., Язловицька О.В.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ЗВО

Барна Л.Й.
ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МІКРОБІОЛОГІЇ

Буданов М.П.
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВІЙСЬКОВИХ ЮРИСТІВ ДЛЯ ДІЯЛЬНОСТІ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВАХ

Волинець К.І.
МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Волік О.В.
ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КУРСАНТІВ ЗВО СИСТЕМИ МВС

Горохівська Т.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ: ДОСВІД США

Грищенко С.В., Ілішова О.М., Єфімов Д.В., Макогончук Н.В.
ПРОБЛЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Zhumbei M.M., Kopchak L.V.
FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF TOUR GUIDES IN MODERN TRAINING PROCESS

Ковальська В.С.
СУТЬ І СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ГАЛУЗІ

Коренева І.М.
ДІАГНОСТУВАННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ «ЗДАТНІСТЬ РОЗУМІТИ Й РЕАЛІЗОВУВАТИ СТРАТЕГІЮ СТАЛОГО РОЗВИТКУ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Лазарєв О.В., Комісаренко Н.О.
СУЧАСНІ МЕТОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ В АГРАРНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Максимчук Г.М.
ВИКОРИСТАННЯ П’ЯТИКРОКОВОЇ МОДЕЛІ НОССРАТА ПЕЗЕШКІАНА ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ У ПЕДАГОГІВ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Мельничук І.М., Мукан Н.В., Біда О.А., Пашко М.З.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В США У ХХ–ХХІ СТ

Мироненко О.В., Видахвевич Т.І.
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ГЕЙМІФІКАЦІЇ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Oryshchyn I.S.
DEVELOPMENT OF FOREIGN LANGUAGE SPEECH COMPETENCE IN LISTENING IN STUDENTS OF NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНАПЕДАГОГІКА

Baldyniuk O.D., Roienko S.O.
FEATURES OF SOCIALIZATION OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN IN THE CONDITIONS OF THE NEW UKRAINIAN SCHOOL

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Кравченко О.І.,
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ

Топчій Г.С., Степаненко О.К., Білюк О.Г.
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Матвієнко О.В., Силенко Н.І.
ВПЛИВ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Пенцак П.В.
МЕТОДИКА ТА РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ВИХОВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ