Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 51 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Гуралюк А.Г., Кононенко А.Г.
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНИХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІДКРИТОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Єпіхіна М.А.
ФЕНОМЕН ПАРТНЕРСТВА У СУЧАСНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ ВИМІРІ

Зайченко Н.І.
КОМПАРАТИВНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ НАПРЯМ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПУБЛІКАЦІЯХ ЛОРЕНСО ЛУЗУРІАГИ 1910-Х РОКІВ

Kapeliushna T.V.
STUDY OF APPROACHES TO DEFINING THE CONCEPTS OF GLOBALIZATION AND INTERNATIONALIZATION IN HIGHER EDUCATION

Костенко О.В.
МЕТОДОЛОГІЯ КВЕНТІНА СКІННЕРА ТА ЇЇ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Авдєєва О.Ю., Анічкіна О.В., Камінський О.М., Чайка М.В., Писаренко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ХІМІКІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Аксьонова О.П., Півненко Ю.В., Мінакова І.В.
ТЕХНОЛОГІЯ МОДЕЛЮВАННЯ РУХОВИХ ЗАВДАНЬ, ЯКІ ЗАСНОВАНІ НА ПОЗИТИВНІЙ ПРОВОКАЦІЇ

Baibakova I.M., Hasko O.L.
ROLE-PLAY: AN EFFECTIVE METHOD FOR TEACHING AND LEARNING IN THE ENGLISH CLASSROOM

Баланаєва О.В., Терлецька Л.М., Рудоман О.А.
АКТУАЛЬНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Благодир Л.А., Колмакова В.О.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПОМИЛОК УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ЗМІСТОВОЇ ЛІНІЇ: «РІВНЯННЯ» ЗГІДНО КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Гайдай І.О., Ковальчук І.С., Бондаренко К.С., Кухарьонок С.С.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЙ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ

Горда О.М.
«ОЙ, У ЛУЗІ ЧЕРВОНА КАЛИНА ПОХИЛИЛАСЯ»: ВИВЧЕННЯ ПІСЕННОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНЦІВ В ІНШОМОВНІЙ АВДИТОРІЇ

Демченко В.А., Колодіна Л.С., Кібенко Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ У ЗВО

Жовнич О.В., Стахова І.А.
ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ SOFT SKILLS ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Завалко К.В.
НЕЙРОПЕДАГОГІКА: ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОРФ-ПІДХОДУ В МУЗИЧНОМУ НАВЧАННІ

Камінська М.М.
ВПЛИВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ДИРИГЕНТА ХОРУ

Конотоп О.С.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ АНГЛОМОВНОЇ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНІСТЮ У ДІАЛОГІЧНОМУ СПІЛКУВАННІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Бугера Ю.Ю., Чопік О.В., Краківська О.А.
ДІАГНОСТИКА РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

Коваленко В.Є.
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАЛУЧЕННЯ ШКОЛЯРІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ДО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Кучеренко Є.Ю., Дмитрієва І.В.
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ НАВИЧОК ЧИТАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРУ

Лещій Н.П., Лук’янченко К.О.
КОРЕКЦІЯ МОВЛЕННЯ В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Мельник В.М., Таран О.П.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА

Михайленко О.С.
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИВЧЕННЯ ЦИФРОВОГО ФОЛЬКЛОРУ ЯК ФЕНОМЕНУ КОМУНІКАЦІЇ

Шишенко В.О.
ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Апрєлєва І.В., Колосова С.В.
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Bahlai O.I.
THE CULTURE OF PRFESSIONAL COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING

Бацуровська І.В., Доценко Н.А., Горбенко О.А., Галєєва А.П.
ВИКОРИСТАННЯ 3D МОДЕЛЕЙ ПРИ ВИКОНАННІ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Березяк К.М., Тенькова З.Ю., Шкраб’юк В.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ВПЛИВОМ ВОЄННОЇ СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Боса В.П.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ ЗАСОБАМИ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Будянська В.А., Мариківська Г.А.
ЗАСТОСУВАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ ГРУПОВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МЕНЕДЖЕРІВ ОСВІТИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ

Буздуган О.А.
ВИКОРИСТАННЯ ФОНОВИХ ЗНАНЬ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ КОГНІТИВНОГО КОМПОНЕНТА ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Буренкова К.В., Горліченко М.Г., Шевченко С.В.
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ХІМІЇ У КУРСАНТІВ – ПЕРШОКУРСНИКІВ ВІЙСЬКОВОЇ АКАДЕМІЇ

Вишківська В.Б., Патлайчук О.В., Голікова О.М.
ПРАКТИКО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК АКТУАЛЬНИЙ КОНЦЕПТ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Грушко Р.С.
STEM-ОСВІТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ КЛЮЧОВИХ НАВИЧОК ХХІ СТОЛІТТЯ

Денисенко Н.Г., Найт Н.Ф.
МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІСТУ КОНЦЕПЦІЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Зорій Я.Б., Романишина Л.М., Богатирець В.В.
ФОРМУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ НА КАФЕДРАХ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ ЦИВІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Ісаєва О.С., Шайнер Г.І.
ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Конюхов С.Л.
МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

Коростіянець Т.П.
ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Коченко І.П.
ЕТАПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ У ПРАКТИКУ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ

Кулікова Т.В., Дорошенко Т.М., Мацько В.В., Шаляпіна І.В.
ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА ЯК СКЛАДОВА НАВЧАННЯ СУЧАСНОГО ВИЩОГО ОСВІТНЬОГО ЗАКЛАДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

РОЗДІЛ 5. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

Малик В.М.
ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ АГРАРНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шлєіна Л.І.
ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ АГРАРНОЇ ОСВІТИ: СУТНІСТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ