Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 55 Том 3

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Лапаєнко С.В.
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІКИ

Ткачова Н.О., Ткачов А.С., Кін О.М.
ТРАНСПРОФЕСІОНАЛІЗМ ЯК СВІТОВИЙ ТРЕНД ВИЩОЇ ОСВІТИ Й АКАДЕМІЧНИХ РЕФОРМ

Ткачук А.П.
ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ НЕПРАВОСЛАВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ВОЛИНІ В ХVІ-ХVІІ СТОЛІТТЯХ

Федина-Дармохвал В.С.
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ В МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇНАХ

Фізеші О.Й.
ПІДРУЧНИКОТВОРЕННЯ В ЗАКАРПАТТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ: ПЕРЕДУМОВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Семенишина І.В., Антонюк Л.В., Задоріна О.М.
STEM-ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Старунська Ю.А., Галенко І.В.
СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ЗАКЛАДАХ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ

Токовило Т.С.
ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ

Хома О.М.
РОЗВИТОК КРЕАТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Хома Т.В.
ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТРЕНЕРІВ-ВИКЛАДАЧІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Хомовський О.І.
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІКИ ВИКОНАННЯ ВПРАВ У ВАЖКІЙ АТЛЕТИЦІ

Чучаліна Ю.М.
ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

Шелевер О.В., Єльчанінова Т.М., Товма І.М.
РОЛЬ ІКТ В ПІДВИЩЕННІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПСИХОЛОГІВ

Shcherbyna V.V.
HOW TO MOTIVATE STUDENTS IN A MIXED ABILITY GROUP

Янь Чженьюй
ГОТОВНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ЗДІЙСНЕННЯ МЕТОДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Ярних Т.Г., Рухмакова О.А., Буряк М.В., Олійник С.В., Ковальов В.В.
МЕТОДОЛОГІЯ ВИКЛАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ «МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Проскурняк О.І.
ДО ПИТАННЯ КОРЕКЦІЇ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

Цибулько А.О.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ ЧИТАННЮ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ІЗ ПОРУШЕННЯМ МОВЛЕННЯ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Нестеренко М.М.
АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ УРОКІВ

Павлюк Н.М., Павлічук В.І., Міщенко З.О.
МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ ВОКАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ НА ОСНОВІ РЕЗОНАНСНОГО СПІВУ

Парфьонова О.В., Богдан О.М.
МЕТОД ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ НАВИЧОК УСНОГО МОВЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ

Петренко Т.В.
СУЧАСНІ ТЕХНІКИ КРОС-КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ

Петрович Л.І., Фатєєва В.Г., Смуглякова М.К.
ПИТОМЕ Й ЧУЖЕ У ФАХОВІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МЕНЕДЖЕРА З ЛОГІСТИКИ

Плахотнюк Н.П., Кухарьонок С.С., Макаревич О.О.
СПЕЦИФІКА НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ

Стечкевич О.О.
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЄВОГО АПАРАТУ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА

Тодорцева Ю.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ПСИХОЛОГІЯ СІМЕЙНИХ ВІДНОСИН» ДЛЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПСИХОЛОГІВ

Трифонова О.М., Садовий М.І.
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА ТРАНСФОРМОВАНОЮ ЛІБЕРАЛЬНОЮ МОДЕЛЛЮ ОСВІТИ

Федорченко Ю.Ф., Туренко Р.Л.
ТВОРЧІ ЗАВДАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ УСНОГО МОВЛЕННЯ

Черненко Г.М., Опанасенко Н.І.
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НУШ

Шагова О.Ю., Шагов С.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ФУНДАМЕНТ ДЛЯ РОЗВИТКУ АДАПТИВНОСТІ ОФІЦЕРА-ЛІДЕРА

Шаравара В.В.
АНАЛІЗ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ТАКТИЧНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ

Шевченко Ю.В., Дивнич Г.А.
ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З ОВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

Штихалюк В.І., Павлюк Н.М.
ХОРОВА ДРАМАТУРГІЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Крупник З.І.
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАСЕЛЕННЯ, ЯКЕ ПОТРЕБУЄ ДОПОМОГИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Яценко Л.В., Литвишко О.М.
ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ СІМЕЙ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ У СКЛАДНІ ЖИТТЄВІ ОБСТАВИНИ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

Борак І.В.
НОВА ПАРАДИГМА ОСВІТИ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Горячок І.В., Імбер В.І., Тронь Т.В.
ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ В УМОВАХ ВІЙНИ В УКРАЇНІ: РИЗИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

Nefedchenko О.I., Aleksakhina T.O.
FORMATION OF STUDENTS’ DIALOGUE SKILLS DURING LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

Nikitina N.S., Kotkovets A.L., Lakiychuk O.V.
COMMUNICATIVE APPROACH IN GRAMMAR TEACHING