Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Випуск 57 Том 1

Титул

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

Добровольська Р.О.
ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

Ейвас Л.Ф., Пильнік Р.О.
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОФЕСІОНАЛІЗМ: СУТНІСТЬ І БАЗОВІ ЙОГО ХАРАКТЕРИСТИКИ

Zagura F.I.
METHODOLOGICAL, THEORETICAL AND TECHNOLOGICAL CONCEPTS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT AT MULTIDISCIPLINARY HEI

Йовенко Л.І., Осіпенко Н.С.
ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБРАЗУ ГЕРОЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ТА ЙОГО ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Кічук Н.В.
КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ У УНІВЕРСИТЕТАХ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ: СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРА

Кульбач Л.М., Швидун Л.Т., Писарєва Л.В.
НАСТУПНІСТЬ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ТА ПОЧАТКОВОЮ ЛАНКАМИ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ

РОЗДІЛ 2. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

Бадіца М.В.
СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

Байша К.М., Байша О.М.
МІСЦЕ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

Betsko O.S., Efimova O.M., Zhytska S.A., Zhuravel V.V.
FORMATIVE ASSESSMENT AS DEVELOPMENT IN PROCESS TOOL

Благодир Л.А.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРЕВЕНТИВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ПОМИЛКАМ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ НЕРІВНОСТЕЙ У НОВИХ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ

Борщенко В.В., Стришко А.С.
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В РОБОТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Височан Л.М., Плетеницька Л.С., Самойленко О.О.
EDTECH: ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ. ДОСВІД НІМЕЧЧИНИ

Гоголь Н.В.
МУЗИЧНО-РИТМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СТРУКТУРІ УРОКІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Григоренко Г.В., Григоренко Д.П., Нога І.В.
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВ В УМОВАХ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ

Гриців В.Б.
ВИВЧЕННЯ ІНШОМОВНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ СТУДЕНТАМИ-ПЕРШОКУРСНИКАМИ НЕМОВНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Зайцева І.В., Висотченко С.В.
ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ МАЙБУТНІМ ЮРИСТАМ

Калінін В.О., Калініна Л.В.
РОЗВИТОК ІНІЦІАТИВНОСТІ ЯК НАСКРІЗНОГО ВМІННЯ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ

Коляда І.А., Борчук С.М., Цейгер І.В.
ІННОВАЦІЇ У ФОРМУВАННІ НАВИКІВ КОМУНІКАЦІЇ У ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПОКОЛІННЯ «ЗУМЕРІВ» В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ: ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСТОСУВАННЯ СТЕНДАПІВ НА УРОКАХ ПРАВОЗНАВСТВА

РОЗДІЛ 3. КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

Баранець Я.Ю.
МЕТОДОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ІНКЛЮЗИВНИМ НАВЧАННЯМ

Матвійчук І.І.
РОЗВИТОК РОЗУМОВИХ ОПЕРАЦІЙ УЧНІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

Олефір Н.В.
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Середа І.В., Стельмах Н.В.
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ЗАСОБАМИ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ВИХОВНОЇ РОБОТИ

РОЗДІЛ 4. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Абдуллаєв А.К., Христова Т.Є., Ребар І.В., Нестеров О.С.
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ВЕКТОРИ СПОРТИВНОГО ВІДБОРУ БОРЦІВ

Adamchuk Yu.D., Miroshnichenko V.I.
MILITARY SPECILISTS’ RESPONSIBLE ATTITUDE FORMATION TO THEIR PROFESSIONAL ACTIVITIES

Балюк Л.В., Брижата І.Г.
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК РЕСУРСНИЙ РЕЗЕРВ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ТВОРЧОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бацуровська І.В., Доценко Н.А., Горбенко О.А., Галєєва А.П.
СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ОСВІТНІХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО ОНЛАЙН СЕРЕДОВИЩА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Бачинська Н.Я.
ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЧИТАННЯ ЯК ЗАСІБ НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ КУРСАНТІВ ВВНЗ ТА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

Бєлова В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ПСИХОСОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВІЙНИ

Бондаренко О.В., Пільова С.Г.
ФІЛОСОФСЬКІ АСПЕКТИ УСПІШНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТРЕНЕРА

Борова Т.А., Чжан Цайджин
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ В УМОВАХ НЕФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Власенко Р.П., Антонова О.Є., Костюк В.С., Андрійчук Т.В.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРАЄЗНАВЧОГО ПІДХОДУ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ГЕОГРАФІЇ: ДОСВІД РОБОТИ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Геворгян К.Л., Гвоздяк О.М., Шостак У.В.
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ ПЕРЕКЛАДАЧАМИ

Демянчук М.Р., Маркович О.В., Демянчук Т.М.
ДО ПРОБЛЕМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ СЕСТРИНСЬКОЇ СПРАВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ ДО НАДАННЯ КВАЛІФІКОВАНОЇ МЕДИЧНОЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Динович А.В.
МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ В НІМЕЧЧИНІ

Долженко М.В., Волобуєва П.С., Герченова І.В.
НАВЧАННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ПОДОЛАННЮ ОСНОВНИХ КАТЕГОРІЙ БАР’ЄРІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАНЯТТЯХ З ДІЛОВОЇ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МІЖНАРОДНОГО РІВНЯ

Дорофєєв А.С.
ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ ДО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ

Єсьман І.В.
ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ «ПОЧАТКОВА ОСВІТА»: ІСТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ, СИЛЬНІ СТОРОНИ ТА КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ, ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Зарівна О.Т., Марків О.Т., Химай Н.І., Шалова Н.С.
ДИДАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТИРІВ АНГЛОМОВНОГО МІЖКУЛЬТУРНОГО СПІЛКУВАННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ

Зелінга Ю.О.
СУЧАСНА НАУКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ФЕНОМЕНА «НАУКОВИЙ СВІТОГЛЯД» У ПЕДАГОГІЧНІЙ ІНТРОСПЕКЦІЇ

Іванова О.А.
КОМУНІКАТИВНІ БАР'ЄРИ У СПІЛКУВАННІ ФАХІВЦЯ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ: ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Замашкіна О.Д.
КОМПЛЕКСНА ДОПОМОГА З СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ

Яценко Л.В., Литвишко О.М.
НЕГАТИВНІ СОЦІАЛЬНІ ЯВИЩА В УЧНІВСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

РОЗДІЛ 6. ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ

Гагарін М.І.
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ТА САМОУПРАВЛІННІ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ

Сокаль М.А., Волошина В.В., Легін В.Б.
РОЗВИТОК ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ НУШ

Хромченкова Н.М.
ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИРЕКТОРА ЛІЦЕЮ У СУЧАСНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

РОЗДІЛ 7. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

Вергун А.Р., Ягело С.П., Наконечний А.Й., Вергун О.М., Стечак Г.М.
ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ: КЛІНІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ЗАХОДИ ПРОТИДІЇ ПЛАГІАТУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ ТА ВОЄННОГО СТАНУ З ПОЗИЦІЇ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

Водоп’ян Н.І.
ПРОЄКТУВАННЯ ХМАРО ОРІЄНТОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Гріднєв О.Є.
ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Киричук-Хассан Саїд Хассан У.І.
ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ ЕКСКУРСІЙ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Ковтанюк М.С.
ТЕХНІЧНИЙ СУПРОВІД ТУРНІРУ ЮНИХ ІНФОРМАТИКІВ У ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ

Конопляник Л.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ У МАЙБУТНІХ ІТ-ФАХІВЦІВ ЗАСОБАМИ ВЕБРЕСУРСІВ

Kornytska Yu.A., Kolisnyk M.P., Sokyrska O.S.
ASYNCHRONOUS MODE: PRACTICES TO SUCCEED IN A WARTIME

Плахотнюк Н.П., Макаревич О.О.
ПОТЕНЦІАЛ ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖЕВИХ КОМУНІКАЦІЇ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ